MD D
  Účtování materiálu - způsob A    
  Pořízení materiálu s použitím účtu 111 - Pořízení materiálu, účetní jednotka (úč. j.) není plátce DPH    
     
  Dodavatelská faktura za materiál X 150 000 Kč 111 321
       
  Faktura od dopravce za dopravu materiálu X 10 000 Kč 111 321
       
  Vedlejší pořizovací nákl. spojené s pořízením materiálu (např. pojištění) 2 000 Kč 111 321
       
  Převzetí materiálu X na sklad 162 000 Kč 112 111
       
  Úhrada dodavatelské faktury za materiál X 150 000 Kč 321 221
       
  Úhrada faktury od dopravce z BÚ 10 000 Kč 321 221
       
  Úhrada vedlejších pořizovacích nákladů z BÚ 2 000 Kč 321 221
       
  Nákup materiálu Y v hotovosti 15 000 Kč 111 211
       
  Přeprava tohoto materiálu byla provedena vlastními dopravními prostředky, tj. aktivace vnitropodnikových výkonů 500 Kč    
  111 622
       
  Převzetí materiálu Y na sklad 15 500 Kč 112 111
       
  Dodavatelská faktura za materiál Z 50 000 Kč  111 321
       
  Při převzetí materiálu Z od dodavatele byl zjištěn jeho přebytek. Firma se po dohodě s dodavatelem rozhodla, že si jej ponechá - 3 000 Kč a dodavatel jej vyfakturoval    
  111 321
       
  Převzetí materiálu Z na sklad 53 000 Kč 112 111
       
  Dodavatelská faktura za materiál N 80 000 Kč 111 321
       
  Storno došlé faktury, pokud ji účetní jednotka odmítne převzít 80 000 Kč -111 -321
       
  Materiál N byl dočasně převzat do úschovy, zachyceno v podrozvahové evidenci 781 799
       
  Nákup drobného materiálu K za hotové, o kterém úč. j. rozhodla, že nebude evidován na skladě 5 000 Kč    
  501 211
       
  Dodavatelská faktura za drobný materiál L, o kterém úč. j. rozhodla, že nebude evidován na skladě 15 000 Kč    
  501 321
       
  Pořízení materiálu s použitím účtu 111, úč. j. = plátce DPH    
  Dodavatelská faktura za materiál A 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 111  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Faktura od dopravce za dopravu materiálu A 12 100 Kč vč. DPH 10 000 Kč 111  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Převzetí materiálu A na sklad 110 000 Kč 112 111
       
  Úhrada dodavatelské faktury za materiál A 120 000 Kč 321 221
       
  Úhrada faktury za dopravu z BÚ 12 000 Kč 321 221
       
  Nákup materiálu C v hotovosti 24 200 Kč vč. DPH 20 000 Kč 111  
  4 200 Kč 343  
  24 200 Kč   211
       
  Přeprava tohoto materiálu byla provedena vlastní vnitropodnikovou dopravou, tj. aktivace vnitropodnikových výkonů 800 Kč    
  111 622
       
  Převzetí materiálu C na sklad 20 800 Kč 112 111
       
  Faktura za nákup drobného materiálu D, o kterém úč. j. rozhodla, že jej nebude evidovat na skladě 12 100 Kč, základ DPH 10 000 Kč    
  501  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Faktura za elektrickou energii - základ daně 502  
   - DPH 343  
   - celková částka    321
       
  Úhrada faktury za el. energii 321 221
       
  Za část energie firma požaduje od svých zaměstnanců náhradu, protože ji vynaložili pro své soukromé účely - kalkulovaná cena spotřeby energie    
    502
   - DPH   343
   - celková výše pohledávky za zaměstnanci 335  
       
  Úhrada od zaměstnanců 211 335
       
  Faktura od dodavatele za dodání paliva, které bude skladováno - celkem vč. DPH   321
  z toho hodnota zásob (evidováno způsobem A)  111  
  z toho DPH 343  
       
  Převzetí paliva 112 111
       
  Spotřeba paliva 501 112
       
  Faktura za potraviny nakoupené pro závodní stravování, celková částka    321
  z toho hodnota potravin (evidováno způsobem A)  111  
  z toho DPH 343  
       
  Převzetí potravin do skladu 112 111
       
  Spotřeba potravin v závodní jídelně 501 112
       
  Obaly    
  Dodavatelská faktura za oběhové obaly, nejsou vedeny jako dlouh. hm. majetek 111 321
       
  Převzetí oběhových obalů na sklad 112 111
       
  Obaly, ve kterých byl zabalen dlouh. hmotný majetek při jeho pořízení, jsou využity jako materiál a jsou převedeny na sklad. Jejich cena je ve srovnání s cenou majetku, který byl do nich zabalen, značná (vysoká)    
     
  112 042
       
  Obaly, ve kterých byl zabalen dlouh. hmotný majetek při jeho pořízení, jsou využity jako materiál a jsou převedeny na sklad. Jejich cena je ve srovnání s cenou majetku, který byl do nich zabalen, je nevýznamná (nízká)    
     
  112 688
       
  Pořízení materiálu bez použití účtu 111, úč. j. = neplátce DPH    
  Dodavatelská faktura za materiál 150 000 Kč 112 321
       
  Faktura za dopravu 10 000 Kč 112 321
       
  Vedlejší pořizovací náklady spojené s pořízením materiálu (např. pojistné, provize) 2 000 Kč    
  112 321
       
  Nákup materiálu v hotovosti 15 000 Kč 112 211
       
  Doprava materiálu byla provedena vlastními dopravními prostředky, tj. aktivace vnitropodnikových služeb 500 Kč    
  112 622
       
  Pořízení materiálu bez použití účtu 111, úč. j. = plátce DPH    
  Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 112  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Faktura od dopravce za dopravu materiálu 1 210 Kč vč. DPH 1 000 Kč 112  
  210 Kč 343  
  1 210 Kč   321
       
  Nákup materiálu v hotovosti 12 100 Kč vč. DPH 10 000 Kč 112  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   211
       
  Přeprava materiálu byla provedena vlastními dopravními prostředky 500 Kč 112 622
       
  Materiál vyrobený ve vlastní režii a oceněný vlastními náklady, což jsou přímé a část nepřímých nákladů na jeho výrobu    
  112 621
       
  Materiál získaný z obalů dlouhodobého hmotného majetku při pořízení tohoto majetku, přičemž cena obalů je významná 112  
  -042  
       
  Materiál získaný bezplatně darováním 112 413
       
  Materiál získaný bezplatně vkladem podnikatele oceněný cenou dle odborného odhadu (individuální podnikatel)    
  112 491
       
  Použitelný materiál získaný ze zmařené investice a předaný na sklad 112 648
       
  Použitelný materiál získaný likvidací dlouh. hmot. majetku z důvodu poškození, materiál je převzat na sklad    
  112 648
       
  Využitelný materiál získaný při likvidaci zásob např. z důvodu poškození 112 648
       
  Inventarizační rozdíly materiálu - u způsobu A    
  Přebytek materiálu zjištěný inventarizací v ocenění dle odborného odhadu 112 648
       
  Ztráta do normy 501 112
       
  Škoda (manko) nad normu - zaviněné 549 112
       
  Manko je předepsáno hmotně odpovědné osobě k úhradě 335 648
       
  Hmotně odpovědná osoba (viník) provádí úhradu manka do pokladny 211 335
       
  Hmotně odpovědná osoba provádí úhradu na BÚ 221 335
       
  Úhrada manka je provedena srážkou ze mzdy viníka 331 335
       
  Škoda (manko) nad normu - nezaviněné (přesahuje tedy normy přirozených úbytků) 549 112
       
  Vzájemná kompenzace mank a přebytků u zásob evidovaných podle druhů, ke kterým došlo ve stejném inventarizačním období jejich neúmyslnou záměnou a to: škoda (manko) nad normu 800 Kč převyšuje přebytek 500 Kč; výsledkem vzájemné kompenzace je manko 300 Kč    
     
     
  549 112
       
  Vzájemná kompenzace mank a přebytků: manko = 1 000 Kč, přebytek = 1 200 Kč    
  Po vzájemné kompenzaci jde o přebytek 200 Kč 112 648
       
  Přebytek materiálu, který vznikl chybným účtováním při vyskladnění materiálu 112 501
       
  Příklad    
  Ze skladu byl odcizen materiál za 50 000 Kč 549 112
       
  Materiál byl pojištěn vůči krádeži; pojišťovna oznámila výši pojistného plnění do konce účetního období 40 000 Kč    
  315 648
       
  Úhrada od pojišťovny na BÚ 40 000 Kč 221 315
       
  Příklad    
  V důsledku živelné pohromy došlo ke škodě na materiálu ve výši 300 000 Kč. Úč. jednotka škody velkého rozsahu vzniklé z mimořádných příčin účtuje na 582    
  582 112
       
  Materiál byl pojištěn, pojišťovna do konce úč. období oznámila výši pojistného plnění 250 000 Kč. Protože se jedná o náhradu škody velkého rozsahu, účtuje ji jako mimořádný výnos     
     
  315 688
       
  Dohadné účty aktivní    
  Příklad     
  Ze skladu materiálu byl odcizen materiál 50 000 Kč 549 112
       
  Materiál byl pojištěn vůči krádeži, ale pojišťovna do konce úč. období neposkytla pojistné plnění, ani neoznámila jeho výši. Úč. jednotka předpokládá pojistné plnění ve výši 30 000 Kč    
     
  388 648
       
  V dalším úč. období pojišťovna oznámila výši pojistného plnění 35 000 Kč; přeúčtování z 388 na účet pohledávek ve výši 30 000 Kč    
  315 388
       
  Doúčtování zbývající části pohledávek (do výše pojistného plnění, které poskytne pojišťovna), tj. 5 000 Kč    
  315 648
       
  Úhrada od pojišťovny 35 000 Kč 221 315
       
  Příklad    
  Ze skladu materiálu byl odcizen materiál 50 000 Kč 549 112
       
  Materiál byl pojištěn, ale pojišťovna do konce úč. období neposkytla pojistné plnění, ani neoznámila jeho výši. Úč. jednotka předpokládá pojistné plnění 40 000 Kč    
  388 648
       
  V dalším úč. období pojišťovna oznámila pojistné plnění ve výši 35 000 Kč. Zúčtování dohadné položky, tj. přeúčtování z 388 na účet pohledávek 35 000 Kč    
  315 388
       
  Zúčtování zbývající části dohadné položky 5 000 Kč 648 388
       
  Úhrada od pojišťovny 35 000 Kč 221 315
       
  Příklad    
  Povodněmi došlo k úplnému zničení materiálu ve výši 500 000 Kč 582 112
       
  Pojišťovna do konce úč. období neposkytla pojistné plnění, ani neoznámila jeho výši. Úč. jednotka předpokládá pojistné plnění ve výši 450 000 Kč    
  388 688
       
  Oznámení výše pojistného plnění pojišťovnou v dalším účetním období 400 000 Kč 315 388
       
  Zúčtování zbývající části dohadné položky aktivní 50 000 Kč 688 388
       
  Úhrada od pojišťovny 400 000 Kč 221 315
       
  Zálohy nebo závdavky poskytnuté dodavateli při nákupu materiálu    
  Příklad 1: výše zálohy (závdavku) = fakturovaná částka, úč. j. není plátce DPH    
  Na materiál byla dodavateli poskytnuta záloha/závdavek v hotovosti 30 000 Kč 151 211
       
  Dodavatelská faktura za materiál 30 000 Kč 111 321
       
  Vypořádání zálohy/závdavku 30 000 Kč 321 151
       
  Příklad 2: výše zálohy (závdavku) = fakturovaná částka, úč. j. = plátce DPH    
  Na dodávku materiálu byla dodavateli poskytnuta záloha/závdavek z BÚ 121 000 Kč 151 221
       
  Obdržen DD na uhr. částku (100 000 Kč + DPH 21 000 Kč) nárok na odpočet 21 000 Kč  343 379
       
  Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 111  
  DPH k vypořádané záloze/závdavku 21 000 Kč 379  
  121 000 Kč   321
       
  Vypořádání zálohy/závdavku 121 000 Kč 321 151
       
  Příklad 3: záloha (závdavek) je vyšší než fakturovaná částka, úč. j. není plátce DPH  
  Na dodávku materiálu byla dodavateli poskytnuta záloha/závdavek z BÚ 30 000 Kč  151 221
       
  Dodavatelská faktura za materiál 25 000 Kč 111 321
       
  Vypořádání zálohy/závdavku - zúčtování ve výši fakturované částky 25 000 Kč 321 151
       
  Vrácení přeplatku zálohy/závdavku dodavatelem na BÚ 5 000 Kč 221 151
       
  Příklad 4: záloha (závdavek) je vyšší než fakturovaná částka, úč. j. = plátce DPH    
  Úč. jednotka čerpá dlouhodobý bankovní úvěr, z kterého poskytne zálohu/závdavek na materiál svému dodavateli. Částka úvěru připsaná na BÚ 605 000 Kč    
  221 461
       
  Na dodávku materiálu byla poskytnuta záloha/závdavek 605 000 Kč 151 221
       
  Obdržen DD na uhr.částku (500 000 + DPH 105 000) nárok na odpočet 105 000 Kč  343 379
       
  Dodavatelská faktura za materiál 484 000 Kč vč. DPH 400 000 Kč 111  
  84 000 Kč 379  
  484 000 Kč   321
       
  Vypořádání zálohy/závdavku - zúčtování ve výši fakturované částky 484 000 Kč 321 151
  Povinnost vrátit státu zbytek DPH z uhrazené zálohy (105 000 - 84 000) 21 000 Kč 379 343
       
  Dodavatel přeplatek zálohy 121 000 Kč nevrátil ani po uplynutí stanovené lhůty. Úč. jednotka tvoří účetní opravnou položku ve výši 100 % nevráceného přeplatku zálohy, tj. 121 000 Kč    
     
  559 391
       
  Příklad 5: záloha (závdavek) je nižší než fakturovaná částka, úč. j. není plátce DPH  
  Na dodávku materiálu byla poskytnuta záloha/závdavek 30 000 Kč 151 221
       
  Dodavatelská faktura za materiál 38 000 Kč 111 321
       
  Zúčtování poskytnuté zálohy/závdavku 30 000 Kč 321 151
       
  Doplatek dodavateli ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a poskytnutou zálohou (závdavkem), tj. 8 000 Kč    
  321 221
       
  Příklad 6: záloha (závdavek) je nižší než fakturovaná částka, úč. j. = plátce DPH    
  Na dodávku materiálu byla poskytnuta záloha/závdavek 907 500 Kč 151 221
       
  Obdržen DD na uhr. částku (750 000 + DPH 157 500) nárok na odpočet 157 500 Kč  343 379
       
  Dodavatelská faktura za materiál částka vč. DPH 1 210 000 Kč   321
  … z toho na dokladu částka bez DPH 1 000 000 Kč 111  
  … část DPH zohledněná na DD po úhradě zálohy/závdavku 157 500 Kč 379  
  … DPH ze zbylé částky za uskuteč. plnění 57 500 Kč 343  
       
  Zúčtování poskytnuté zálohy/závdavku 907 500 Kč 321 151
       
  Doplatek dodavateli ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a poskytnutou zálohou/závdavkem 302 500 Kč    
  321 221
       
  Materiál na cestě - účtování s použitím účtu 111, úč. j. = plátce DPH    
  Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 111  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Do konce úč. období úč. jednotka tento materiál neobdržela. Na konci úč. období materiál, který nedošel, zachytí na účet Materiál na cestě 100 000 Kč    
  119 111
       
  Převod konečného stavu účtu Materiál na cestě při účetní závěrce 100 000 Kč 702 119
       
  Převod počátečního stavu na účet 119 v dalším účetním období 100 000 Kč 119 701
       
  Příjem materiálu v dalším účetním období 100 000 Kč 112 119
       
  Materiál na cestě - bez použití účtu 111, úč. j. = plátce DPH    
  Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 112  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Materiál do konce úč. období do firmy nedorazil. Zachycení tohoto materiálu na konci úč. období na účet Materiál na cestě 100 000 Kč    
  119 112
       
  Převod konečného stavu účtu Materiál na cestě při účetní závěrce 100 000 Kč 702 119
       
  Převod počátečního stavu na účet 119 v dalším účetním období 100 000 Kč 119 701
       
  Příjem materiálu v dalším účetním období 100 000 Kč 112 119
       
  Nevyfakturované dodávky materiálu, tj. dohadné položky pasivní, účtováno s použitím účtu 111    
     
  Úč. jednotka do konce úč. období neobdržela fakturu za materiál, který již ale do firmy dorazil. Zaúčtování chybějící faktury na konci úč. období v předpokládané výši odvozené ze smlouvy 95 000 Kč    
     
  111 389
       
  Převod konečného zůstatku účtu 389 na Konečný účet rozvažný při účetní závěrce 95 000 Kč    
  389 702
       
  Převod počátečního zůstatku na účet 389 z Počátečního účtu rozvažného počátkem dalšího účetního období 95 000 Kč    
  701 389
       
  Storno zápisu nevyfakturovaného materiálu v novém účetním období po příchodu faktury 95 000 Kč    
  -111 -389
       
  Zaúčtování faktury v novém úč. obd. 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 111  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Nevyfakturované dodávky materiálu, účtováno bez použití účtu 111    
  Úč. j. do konce úč. období neobdržela fakturu za materiál, který již ale dorazil. Na konci úč. obd. zaúčtuje tento materiál v částce odvozené ze smlouvy 95 000 Kč    
  112 389
       
  Převod konečného zůstatku účtu 389 na KÚR při úč. závěrce 95 000 Kč 389 702
       
  Převod počátečního zůstatku na 389 z PÚR v dalším úč. období 95 000 Kč 701 389
       
  Storno zápisu nevyfakt. materiálu v dalším úč. obd. po příchodu faktury 95 000 Kč -112 -389
       
  Zaúčtování faktury v novém úč. obd. 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 112  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Výdej materiálu ze skladu    
  Výdej materiálu do spotřeby 20 000 Kč 501 112
       
  Při zpracování materiálu, který byl vydán do spotřeby, vzniká odpad, který lze ještě využít jako materiál. Příjem tohoto odpadu do skladu materiálu - cena dle odborného odhadu 500 Kč    
     
  112 501
       
  Převzetí již částečně opotřebených pneumatik na sklad 112 501
       
  Výdej (spotřeba) ochranných pomůcek ze skladu zaměstnancům 501 112
       
  Spotřeba kancelářských potřeb 501 112
       
  Spotřeba náhradních součástek při opravách strojů a zařízení - výměna původních součástek za nové    
  501 112
       
  Část těchto vyměněných starých součástek je převzata zpět do skladu jako materiál 112 501
       
  Úč. jednotka darovala materiál, tj. materiál je předaný bezplatně 543 112
       
  Materiál vydaný ze skladu za účelem reprezentace 513 112
       
  Prodej nepotřebného materiálu X - faktura odběrateli; účetní jednotka není plátcem DPH 100 000 Kč    
  311 642
       
  Výdej materiálu X při jeho prodeji ze skladu v pořizovací ceně 105 000 Kč 542 112
       
  Prodej nepotřeb. materiálu Y - faktura odběrateli, úč.j. = plátce DPH, 121 000 Kč 311  
  … prodejní cena bez DPH 100 000 Kč   642
  … DPH z prodejní ceny 21 000 Kč   343
       
  Vyskladnění materiálu Y při jeho prodeji v pořizovací ceně 105 000 Kč 542 112
       
  Opravné položky k materiálu    
  Příklad 1    
  Inventarizací bylo zjištěno, že došlo k dočasnému snížení hodnoty zásob materiálu o 20 000 Kč. Úč. jednotka proto vytváří opravnou položku 20 000 Kč    
  559 191
       
  Zrušení opravné položky, protože pominuly důvody jejího trvání. Při další inventarizaci bylo zjištěno, že hodnota materiálu se vrátila na původní výši 20 000 Kč    
  191 559
       
  Příklad 2    
  Tvorba opravné položky k materiálu ve výši 60 000 Kč z důvodu dočasného snížení hodnoty materiálu zjištěného inventarizací    
  559 191
       
  Snížení opravné položky, protože další inventarizace neprokázala opodstatněnost jejího trvání v plné výši. Hodnota materiálu se opět zvýšila a to o 40 000 Kč    
  191 559
       
  U zbývající částky došlo ke změně charakteru snížení hodnoty materiálu a to z dočasného na trvalý. Z tohoto důvodu se zaúčtuje zrušení opravné položky 20 000 Kč    
  191 559
       
  Trvalé snížení hodnoty materiálu ve výši těchto 20 000 Kč, tj. vznik škody 549 112
       
  Příklad 3    
  Inventarizací bylo zjištěno, že došlo k trvalému snížení užitné hodnoty materiálu ve výši 50 000 Kč. Vzhledem k tomu, že je snížení nevratné, neúčtuje úč. jednotka opravnou položku, ale rovnou vznik škody    
     
  549 112
       
  Reklamace materiálu    
  Příklad 1: úč. jednotka = neplátce DPH, reklamace před zaplacením faktury    
  Faktura od dodavatele za materiál 50 000 Kč 111 321
       
  Část materiálu ve výši 10 000 Kč neodpovídá požadované kvalitě, a proto jej účetní jednotka reklamuje. Reklamační nárok 10 000 Kč    
  315 111
       
  Převod zbývajícího materiálu na sklad 40 000 Kč 112 111
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá dobropis 10 000 Kč 321 315
       
  Úhrada dodavatelské faktury v částce snížené o dobropis, tj. 40 000 Kč 321 221
       
  Příklad 2: úč. j. = neplátce DPH, reklamace po zaplacení faktury    
  Faktura od dodavatele za materiál 50 000 Kč 111 321
       
  Úhrada faktury 50 000 Kč 321 221
       
  Příjem materiálu na sklad 50 000 Kč 112 111
       
  Reklamace části materiálu ve výši 10 000 Kč, reklamační nárok 315 112
       
  Dodavatel reklamaci uznává, dobropis dodavatele 10 000 Kč 321 315
       
  Vrácení odpovídající částky dodavatelem 10 000 Kč 221 321
       
  Příklad 3: úč. j. = plátce DPH, reklamace před zaplacením faktury    
  Faktura od dodavatele za materiál 2 420 000 Kč vč. DPH 2 000 000 Kč 111  
  420 000 Kč 343  
  2 420 000 Kč   321
       
  3a - reklamován nedodaný materiál, účetní jednotka netuší, zda bude reklamace uznána
  Na část materiálu ve výši 100 000 Kč účetní jednotka uplatňuje reklamaci, reklamační nárok 100 000 Kč    
  315 111
       
  Příjem zbývajícího materiálu na sklad 1 900 000 Kč 112 111
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daňový doklad 121 000 Kč 321  
  … základ daně na opravném DD 100 000 Kč   315
  … DPH na opravném DD (odběratel vrací státu) 21 000 Kč   343
       
  Úhrada faktury v částce snížené o dobropis, tj. 2 420 000 - 121 000 = 2 289 000 Kč 321 221
       
  3b - nedodaný materiál úč. jedn. už nechce, žádá slevu z ceny (a vrací část upl. DPH)  
  Na část materiálu (nedodán) ve výši 100 000 Kč (bez DPH) účetní jednotka uplatňuje reklamaci, požaduje snížení ceny o nedodaný materiál 100 000 Kč    
    111
  ... odpočet DPH na vstupu, který je nutné vrátit státu (§ 74 odst. 1 ZDPH) 21 000 Kč   343
  ... celkový požadavek vůči dodavateli na základě reklamace 121 000 Kč 315  
       
  Příjem zbývajícího materiálu na sklad 1 900 000 Kč 112 111
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daňový doklad 121 000 Kč 321  
  … základ daně na opravném DD 100 000 Kč   315
  … DPH na oprav. DD (odběratel již státu při zahájení reklamace vrátil) 21 000 Kč   315
       
  Úhrada faktury v částce snížené o dobropis, tj. 2 420 000 - 121 000 = 2 289 000 Kč 321 221
       
  Příklad 4: úč. j. = plátce DPH, reklamace po zaplacení faktury     
  Faktura od dodavatele za materiál 2 420 000 Kč vč. DPH 2 000 000 Kč 111  
  420 000 Kč 343  
  2 420 000 Kč   321
       
  Úhrada faktury 2 400 000 Kč 321 221
       
  Příjemka materiálu 2 000 000 Kč 112 111
       
  4a - reklamován poškozený materiál, účetní jednotka netuší, zda bude reklamace uznána
  Na část materiálu ve výši 100 000 Kč úč. jednotka uplatňuje reklamaci 315 112
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daňový doklad 121 000 Kč 321  
  … základ daně na opravném DD 100 000 Kč   315
  … DPH na opravném DD (odběratel vrací státu) 21 000 Kč   343
       
  Vrácení odpovídající částky dodavatelem 121 000 Kč 221 321
       
  4b - reklamováný materiál vrácen dodavateli, odběratel požaduje vrácení peněz  
  Na část materiálu (nedodán) ve výši 100 000 Kč (bez DPH) účetní jednotka uplatňuje materiál vrácený dodavateli 100 000 Kč    
    111
  ... DPH uplatněná na vstupu z vráceného materiálu (je třeba vrátit státu) 21 000 Kč   343
  ... celkový požadavek vůči dodavateli na základě reklamace 121 000 Kč 315  
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daňový doklad 121 000 Kč 321  
  ... základ daně na opravném DD 100 000 Kč   315
  ... DPH na oprav. DD (odběratel již státu při zahájení reklamace vrátil) 21 000 Kč   315
       
  Vrácení odpovídající částky dodavatelem 121 000 Kč 221 321
       
  Příklad 5: Reklamace nedodaného materiálu před zaplacením faktury, účetní jednotka = plátce DPH, je předpoklad dodání nedodaného zboží    
     
  Dodavatelská faktura za materiál 1 210 000 Kč vč. DPH 1 000 000 Kč 111  
  210 000 Kč 343  
  1 210 000 Kč   321
       
  Účetní jednotka reklamuje část materiálu, který vůbec nebyl dodán 200 000 Kč 315 111
       
  Dodání chybějícího reklamovaného materiálu 200 000 Kč 111 315
       
  Příklad 6: Neuznaná reklamace, úč. j. = plátce DPH, reklamace před zaplacením faktury    
     
  Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 111  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Účetní jednotka reklamuje část materiálu ve výši 30 000 Kč 315 111
       
  Dodavatel reklamaci neuznává (posuzováno jako škoda) 30 000 Kč 549 315
       
  Úhrada faktury v plné výši 121 000 Kč 321 221
       
  Příklad 7: Částečně uznaná reklamace před zaplacením faktury, úč. j. = plátce DPH    
     
  Dodavatelská faktura za materiál 1 210 000 Kč vč. DPH 1 000 000 Kč 111  
  210 000 Kč 343  
  1 210 000 Kč   321
       
  Účetní jednotka reklamuje část materiálu ve výši 150 000 Kč 315 111
       
  Převod zbývajícího materiálu na sklad 850 000 Kč 112 111
       
  Dodavatel reklamaci uznává jen částečně a to ve výši 100 000 Kč, opravný daňový doklad dodavatele 121 000 Kč    
  321  
  100 000 Kč   315
  21 000 Kč   343
       
  Neuznaná část reklamace (řešeno jako škoda) 50 000 Kč 549 315
       
  Úhrada fakturované částky snížené o slevu, tj. 1 210 000 - 121 000 = 1 089 000 Kč 321 221
       
  Příklad 8: Částečně uznaná reklamace po zaplacení faktury, úč. j. = plátce DPH    
  Faktura od dodavatele za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 111  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Úhrada faktury 121 000 Kč 321 221
       
  Převzetí materiálu na sklad 100 000 Kč 112 111
       
  Na část materiálu ve výši 20 000 Kč úč. jednotka uplatňuje reklamaci, reklamační nárok, úč. jednotka netuší, zda bude kladně vyřízeno 20 000 Kč    
  315 112
       
  Dodavatel reklamace uznává jen z jedné poloviny, tj. 10 000 Kč 12 100 Kč 321  
  10 000 Kč   315
  2 100 Kč   343
       
  Neuznaná část reklamace (řešeno jako škoda) 10 000 Kč 549 315
       
  Vrácení částky ve výši uznané reklamace dodavatelem zpět 12 100 Kč 221 321
       
  Účtování materiálu - způsob B    
  Dodavatelská faktura za materiál, úč. j. = neplátce DPH 250 000 Kč 501 321
       
  Dodavatelská faktura za přepravu materiálu, úč.j. = neplátce DPH 15 000 Kč 501 321
       
  Dodavatelská faktura za materiál 242 000 Kč vč. DPH, úč. j. = plátce DPH    
  200 000 Kč 501  
  42 000 Kč 343  
  242 000 Kč   321
       
  Dod. faktura za přepravu materiálu 12 100 Kč, úč.j. = plátce DPH 10 000 Kč 501  
  2 100Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Přeprava materiálu byla provedena vlastními prostředky, tj. aktivace vnitropodnikových služeb    
  501 622
       
  Nákup materiálu v hotovosti, úč. j. = neplátce DPH 15 000 Kč 501 211
       
  Nákup materiálu v hotovosti 12 100, úč. j. = plátce DPH 10 000 Kč 501  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   211
       
  Aktivace materiálu vlastní výroby 501 621
       
  Materiál získaný z obalů dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení, cena obalů je významná 112  
  -042  
       
  Materiál na cestě    
  Dodavatelská faktura za materiál - celková částka    321
  z toho materiál (účtování způsobem B) 501  
  z toho DPH 343  
       
  Na konci roku bylo zjištěno, že úč. jednotka tento materiál vůbec nedostala 119 501
       
  Převod konečného stavu účtu Materiál na cestě na konci úč. období na KÚR 702 119
       
  Převod počátečního stavu na účet 119 v dalším účetním období 119 701
       
  Materiál došel v dalším účetním období 501 119
       
  Nevyfakturované dodávky materiálu    
  Vyúčtování nevyfakturovaného materiálu na konci úč. období v částce odvozené ze smlouvy - k dodanému materiálu do konce úč. obd. nepřišla dod. faktura 80 000 Kč    
  501 389
       
  Převod konečného zůstatku účtu 389 na KÚR na konci úč. období 80 000 Kč 389 702
       
  Převod počátečního zůstatku na 389 v dalším úč. období 701 389
       
  Storno zápisu nevyfakturovaného materiálu v novém účetním období po příchodu faktury 80 000 Kč    
  -501 -389
       
  Dodavatelská faktura 102 850 Kč vč. DPH 85 000 Kč 501  
  17 850 Kč 343  
  102 850 Kč   321
       
  Reklamace materiálu    
  Příklad 1: úč. j. = neplátce DPH, reklamace před zaplacením faktury    
  Dodavatelská faktura za materiál 50 000 Kč 501 321
       
  Reklamace části dodaného materiálu 10 000 Kč 315 501
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá dobropis 10 000 Kč 321 315
       
  Úhrada faktury snížená o částku dobropisu 40 000 Kč 321 221
       
  Příklad 2: úč. j. = plátce DPH, reklamace před zaplacením faktury    
  Dodavatelská faktura za materiál 242 000 Kč vč. DPH 200 000 Kč 501  
  42 000 Kč 343  
  242 000 Kč   321
       
  2a - reklamován, účetní jednotka netuší, zda bude reklamace uznána    
  Reklamace části dodaného materiálu (není zřejmé, jak dopadne) 10 000 Kč 315 501
       
  Reklamace uznána, vystavení opravného DD dodavatelem 12 100 Kč 321  
  … základ daně na opravném DD 10 000 Kč   315
  … DPH na oprav. DD (odběratel vrací státu) 2 100 Kč   343
       
  Úhrada faktury snížená o částku opr. daň. dokladu, tj. 242 000 - 12 100 = 229 900 Kč 321 221
       
  2b - vadný materiál úč. jedn. už nechce, žádá slevu z ceny (a vrací část upl. DPH)  
  Reklamace části dodaného materiálu (vrácen dodavateli) 10 000 Kč   501
  odpočet DPH na vstupu, který je nutné vrátit státu (§ 74 odst. 1 ZDPH) 2 100 Kč   343
  celkový požadavek vůči dodavateli na základě reklamace 12 100 Kč 315  
       
  Reklamace uznána, vystavení opravného DD dodavatelem 12 100 Kč 321  
  … základ daně na opravném DD 10 000 Kč   315
  … DPH na oprav. DD (odběratel již státu při zahájení reklamace vrátil) 2 100 Kč   315
       
  Úhrada faktury snížená o částku opr. daň. dokladu, tj. 242 000 - 12 100 = 229 900 Kč 321 221
       
  Příklad 3: úč. j. = neplátce DPH, reklamace až po zaplacení faktury     
  Dodavatelská faktura za materiál 50 000 Kč 501 321
       
  Úhrada faktury 50 000 Kč 321 221
       
  Reklamace části dodaného materiálu 10 000 Kč 315 501
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daňový doklad 10 000 Kč 321 315
       
  Úhrada dodavatelem uznané reklamace 10 000 Kč 221 321
       
  Příklad 4: úč. j. = plátce DPH, reklamace až po zaplacení faktury    
  Dodavatelská faktura za materiál 242 000 Kč vč. DPH 200 000 Kč 501  
  účtování způsobem B 42 000 Kč 343  
  242 000 Kč   321
       
  Úhrada faktury 242 000 Kč 321 221
       
  Reklamovaný materiál dodán, ale vadný, materiál se proto vrací dodavateli, proto je třeba vrátit část DPH státu (i když zatím není opravný DD) 2 100 Kč     
  378 343
  Zachycení reklamovaného materiálu v rámci skladových zásob k 31.12. až 10 000 Kč  112 501
  (účtování způsobem B v návaznosti na roční inventuru, zvláštní anal. materiál v reklamaci)  
       
  Reklamace části dodaného materiálu - opr. položka k reklamovanému mat. 10 000 Kč 559 191
       
  Reklamace uznána, opravný daňový doklad od dodavatele 12 100 Kč 321  
  … základ daně na opravném DD 10 000 Kč   315
  … DPH na oprav. DD (odběratel již státu při zahájení reklamace vrátil) 2 100 Kč   378
       
  Zrušení opravné položky tvořené k vrácenému reklamovaného materiálu, až 10 000 Kč 191 559
  Vyreklamovaný materiál se v rámci inventury odúčtuje v poč. stavu k 1.1. 10 000 Kč  501 112
       
  Vrácení odpovídající částky dodavatelem 12 100 Kč 221 321
       
  Příklad 5: reklamace nedodaného materiálu před zaplacením faktury    
  Faktura za materiál, který vůbec nebyl dodán a proto jej úč. jedn. reklamuje (var. B účtování) 501 321
     
  Nebude-li reklamace uznána do účetní závěrky, je třeba zaúčtovat materiál na cestě 119 501
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daňový doklad 321 501
       
  Započtení opr. daň. dokladu proti původní faktuře 321 321
       
  Byl-li nedodaný materiál zaúčtován na materiál na cestě, je třeba ho odúčtovat (až v rámci následné úč. závěrky)    
  501 119
       
  Příklad 6: úč. j. = plátce DPH, neuznaná reklamace před zaplacením faktury (materiál nedodán, var. B)    
     
  Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 501  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Část nedodaného materiálu je reklamována ve výši 30 000 Kč (v rámci ÚZ, var. B) 119 501
       
  Dodavatel reklamaci neuznává 30 000 Kč (účtováno jako MaŠ, nikoliv ale mimořádná) 549 119
       
  Úhrada faktury v plné výši 121 000 Kč 321 221
       
  Příklad 7: úč. j. = plátce DPH, částečně uznaná reklamace před zaplacením faktury    
  Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 501  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Reklamace části dodaného materiálu (nejasný výsledek) 30 000 Kč 315 501
       
  Dodavatel reklamaci uznává jen částečně, a to ve výši 10 000 Kč    
  opravný daňový doklad dodavatele 12 100 Kč 321  
  10 000 Kč   315
  2 100 Kč   343
       
  Neuznaná část reklamace (řešeno jako škoda) 20 000 Kč 549 315
       
  Úhrada faktury v částce snížené o opravný DD , tj. 121 000 - 12 100 = 108 900 Kč 321 221
       
  Inventarizační rozdíly materiálu - u způsobu B    
  Při inventarizaci na konci úč. období byl zjištěn přebytek materiálu 112 648
       
  Ztráta do normy zjištěná v rámci inventarizace na konci úč. období 501 112
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci na konci úč. období 549 112
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci v průběhu úč. období 549  501
       
  Výdej materiálu    
  Materiál vydaný na reprezentaci 513 501
       
  Vyřazení materiálu za účelem darování 543 501
       
  Prodej nepotřeb. materiálu X, faktura odběrateli 10 000 Kč, úč. j. = neplátce DPH 311 642
       
  Úbytek prodaného materiálu X v pořizovací ceně 11 000 Kč 542 501
       
  Prodej nepotřebného materiálu Y, faktura odběrateli 121 000 Kč vč. DPH 311  
  úč. j. = plátce DPH 100 000 Kč   642
  21 000 Kč   343
       
  Úbytek prodaného materiálu Y v pořizovací ceně 105 000 Kč 542 501
       
  Zúčtování materiálu na konci účetního období    
  Převod počátečního stavu účtu Materiál na skladě na účet 501, (počáteční stav účtu 112 z počátku daného účetního období se převede do nákladů)    
  501 112
       
  Zaúčtování skutečného stavu materiálu na konci účet. období zjištěného ze skladové evidence, tj. převod konečné zásoby materiálu    
  112 501
       
  Nedokončená výroba - způsob A    
  Změna stavu zásob nedokončené výroby (NV) - přírůstek NV 121 611
       
  Úbytek NV při jejím přechodu do další výrobní fáze (polotovary, výrobky) 611 121
       
  Současně s úbytkem NV zachycení přírůstku polotovarů 122 612
       
  Přebytek NV zjištěný při inventarizaci 121 611
       
  Ztráta do normy  611 121
       
  Škoda (Manko) nad normu  549 121
       
  Nedokončená výroba získaná darem 121 413
       
  Nedokončená výroba použita jako dar 543 121
       
  Nedokončená výroba použita pro účely reprezentace 513 121
       
  Úbytek NV v případě, kdy se z ní vyrábí (aktivuje) materiál vlastní výroby 611 121
       
  Následné zaúčtování aktivace materiálu vlastní výroby 112 621
       
  Nedokončená výroba - způsob B    
  Převod počátečního stavu účtu Nedokončené výroby na konci úč. období k 31.12. 611 121
       
  Následné zaúčtování skutečného stavu NV na konci úč. obd. dle skladové evidence 121 611
       
  Přebytek NV zjištěný pri inventarizaci na konci úč. období 121 611
       
  Ztráta do normy zjištěná v rámci inventarizace na konci úč. období 611 121
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné v rámci inventarizace na konci úč. období 549 121
       
  Škoda (manko) nad normu, které bylo zjištěno při inventarizaci v průběhu úč. období 549 611
       
  Darování nedokončené výroby 543 611
       
  Nedokončená výroba použita pro účely reprezentace 513 611
       
  Polotovary vlastní výroby - způsob A    
  Změna stavu zásob polotovarů - přírůstek polotovarů převodem z NV 122 612
       
  Současně s přírůstkem polotovarů zachycení úbytku nedokončené výroby 611 121
       
  Převod mezi polotovary a nedokončenou výrobou lze zaúčtovat přímo 122 121
       
  Změna stavu zásob polotovarů - úbytek polotovarů při přechodu polotovarů do další výrobní fáze, což jsou výrobky    
  612 122
       
  Současně s úbytkem polotovarů zachycení přírůstku výrobků 123 613
       
  Převod mezi polotovary a výrobky může být zaúčtován přímo 123 122
       
  Polotovary získané darem 122 413
       
  Polotovary použity jako dar 543 122
       
  Polotovary použity pro účely reprezentace 513 122
       
  Úbytek polotovarů v případě, kdy se z nich vyrábí (aktivuje) materiál vlastní výroby 612 122
       
  Současně s úbytkem polotovarů zaúčtování aktivace materiálu vlastní výroby 112 621
       
  Prodej nepotřebných polotovarů - úbytek polotovarů 612 122
       
  Přebytek polotovarů zjištěný při inventarizaci 122 612
       
  Ztráta do normy 612 122
       
  Škoda (manko) nad normu 549 122
       
  Polotovary vlastní výroby - způsob B    
  Převod počátečního stavu účtu Polotovary vlastní výroby na konci úč. období 612 122
       
  Následné zaúčtování skutečného stavu polotovarů na konci úč. období zjištěného ze skladové evidence    
  122 612
       
  Přebytek polotovarů zjištěný při inventarizaci na konci úč. období 122 612
       
  Ztráta do normy zjištěná při inventarizaci na konci úč. období 612 122
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci na konci úč. období 549 122
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci v průběhu úč. období 549 612
       
  Darování polotovarů 543 612
       
  Polotovary použity za účelem reprezentace 513 612
       
  Výrobky - způsob A    
  Změna stavu zásob výrobků - přírůstek výrobků při jejich převodu z předchozího výrobního stupně, tj. z polotovarů     
  123 613
       
  Současně s přírůstkem výrobků zachycení úbytku polotovarů 612 122
       
  Převod mezi výrobky a polotovary je možné zaúčtovat přímo 123 122
       
  Přírůstek výrobků při jejich převodu z nedokončené výroby 123 613
       
  Současně s přírůstkem výrobků zachycení úbytku nedokončené výroby 611 121
       
  Převod mezi výrobky a nedokončenou výrobou je možné zaúčtovat přímo 123 121
       
  Výrobky získané darem 123 413
       
  Vlastní výrobky použity jako dar 543 123
       
  Vlastní výrobky použity za účelem reprezentace 513 123
       
  Úbytek výrobků při jejich předání do vlastních prodejen 613 123
       
  Současně s úbytkem výrobků zachycení přírůstku zboží vlastní výroby, tj. aktivace zboží    
  132 621
       
  Převod mezi účty výrobků a zboží lze zachytit přímo 132 123
       
  Prodej výrobků - faktura odběrateli při prodeji vlastních výrobků, úč. j. = neplátce DPH 311 601
       
  Prodej výrobků - faktura odběrateli při prodeji vl. výrobků, úč. j. = plátce DPH 311 601
  částka DPH 311 343
       
  Úbytek výrobků při jejich prodeji odběrateli 613 123
       
  Odběratel vrací výrobky (před uhrazením faktury) např. z důvodu zrušení zakázky 123 613
       
  Storno zaúčtované tržby -311 -601
       
  Přebytek výrobků zjištěný při inventarizaci 123 613
       
  Ztráta do normy 613 123
       
  Škoda (manko) nad normu 549 123
       
  Výrobky - způsob B    
  Převod počátečního stavu účtu Výrobky na konci úč. období 613 123
       
  Následné zaúčtování skutečného stavu výrobků dle skladové evidence k okamžiku sestavení účetní závěrky    
  123 613
       
  Darování výrobků 543 613
       
  Výrobky použity za účelem reprezentace 513 613
       
  Přebytek výrobků zjištěný při inventarizaci na konci úč. období 123 613
       
  Ztráta do normy zjištěná při inventarizaci na konci úč. období 613 123
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci na konci úč. období 549 123
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci v průběhu úč. období 549 613
       
  Zvířata - způsob A    
  Zvířata pořízená dodavatelsky, úč. j. = plátce DPH 124 321
  částka DPH 343 321
       
  Faktura za přepravu zvířat 124 321
  částka DPH 343 321
       
  Přeprava zvířat provedena vlastními prostředky, tj. aktivace vnitropodnikových služeb    
  124 622
       
  Dodavatelská faktura za nákup krmiva pro zvířata, účtováno způsobem A 111 321
  částka DPH 343 321
       
  Dodavatelská faktura za nákup krmiva pro zvířata, účtováno způsobem B 501 321
  částka DPH 343 321
       
  Váhové přírůstky zvířat v ocenění vlastními náklady nebo reprodukční poř. cenou 124 614
       
  Příchovky zvířat, tzn. zvířata získaná vlastní výrobou v ocenění vlastními náklady nebo reprodukční PC    
  124 614
       
  Úbytek zvířat způsobený nutnou porážkou 614 124
       
  Úbytek zvířat způsobený jejich převodem ze zásob do základního stáda, které je účtováno jako dlouhodobý hmotný majetek    
  614 124
       
  Současně s úbytkem zásob (zvířat) zachycení zvýšení dlouh. hm. majetku 026 624
       
  Přesun zvířat do vlastních prodejen 614 124
       
  Současně s úbytkem zvířat zachycení přírůstku zboží 132 621
       
  Převod mezi účty zvířata a zboží lze zaúčtovat přímo 132 124
       
  Účetní jednotka získala zvířata darem 124 413
       
  Účetní jednotka darovala zvířata - úbytek zvířat 543 124
       
  Zvířata použita za účelem reprezentace 513 124
       
  Prodej zvířat - faktura odběrateli, úč. j. = plátce DPH 311 601
  částka DPH 311 343
       
  Úbytek zvířat při jejich prodeji 614 124
       
  Přebytek zvířat zjištěný při inventarizaci 124 614
       
  Ztráta do normy, např. úhyn zvířat 614 124
       
  Škoda (manko) nad normu 549 124
       
  Zvířata - způsob B    
  Převod počátečního stavu účtu zvířata na konci účetního období 614 124
       
  Následné zaúčtování skutečného stavu zvířat dle skladové evidence k okamžiku sestavení účetní závěrky    
  124 614
       
  Úč. jednotka darovala zvířata 543 614
       
  Zvířata vydaná na reprezentaci 513 614
       
  Přebytky zvířat zjištěné při inventarizaci na konci účetního období 124 614
       
  Ztráta do normy zjištěná při inventarizaci na konci účetního období 614 124
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci na konci účetního období 549 124
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci v průběhu roku 549 614
       
  Zboží - způsob A    
  Dodavatelská faktura za zboží, úč. jednotka není plátce DPH 131 321
       
  Dodavatelská faktura za přepravu zboží, úč. j. = neplátce DPH 131 321
       
  Nákup zboží v hotovosti, úč. j. = neplátce DPH 131 211
       
  Dodavatelská faktura za zboží, úč. jednotka = plátce DPH 131 321
  částka DPH 343 321
       
  Faktura za přepravu zboží, úč. j. = plátce DPH 131 321
  částka DPH 343 321
       
  Nákup zboží v hotovosti, úč. j. = plátce DPH 131 211
  částka DPH 343 211
       
  Přeprava zboží byla provedena vlastními pracovníky, tj. aktivace vnitrop. služeb 131 622
       
  Pozn.: Výše uvedené operace u zboží lze účtovat přímo na účet 132, tj. bez kalkulačního účtu 131    
     
       
  Převzetí zboží na sklad 132 131
       
  Zboží získané darem 132 413
       
  Zboží získané vkladem z osobního vlastnictví podnikatele (individ. podnikatel) 132 491
       
  Zboží vlastní výroby, tj. aktivace zboží 132 621
       
  Výdej zboží ze skladu do spotřeby (v případě, že se ze zboží bude dál něco vyrábět) 504 132
       
  Zboží vydané na reprezentaci 513 132
       
  Prodej zboží odběrateli - odběratelská faktura, úč. j. = neplátce DPH 311 604
       
  Úbytek zboží při prodeji 504 132
       
  Prodej zboží odběrateli - faktura, úč. j. = plátce DPH 311 604
  částka DPH 311 343
       
  Úbytek zboží při prodeji 504 132
       
  Úč. j. (neplátce DPH) darovala zboží 543 132
       
  Účetní jednotka (plátce DPH) darovala zboží, které mělo pořizovací cenu 8 000 Kč. Obvyklá prodejní cena tohoto zboží na trhu by nyní činila 10 000 Kč.    
     
  Úbytek zboží při prodeji 8 000 Kč 543 132
  DPH (zákl. sazba) k darovanému zboží 2 100 Kč (počítáno z 10 000 Kč) 543 343
       
  Přebytek zboží zjištěný inventarizací 132 648
       
  Manko do normy 504 132
       
  Manko nad normu 549 132
       
  Manko je předepsáno hmotně odpovědné osobě k úhradě 335 648
       
  Úhrada manka viníkem do pokladny 211 335
       
  Škoda na zboží způsobená živelnou pohromou 582 132
       
  Zboží bylo pojištěno a pojišťovna do konce úč. období oznámila výši pojist. plnění 315 688
       
  Úhrada od pojišťovny 221 315
       
  Zboží na cestě    
  Dodavatelská faktura za zboží, úč. j. = plátce DPH 131 321
  částka DPH 343 321
       
  Zboží do konce úč. období nepřišlo 139 131
       
  Příjem zboží v dalším úč. období 132 139
       
  Nevyfakturované dodávky zboží    
  Úč. j. do konce úč. období neobdržela fakturu za dodané zboží. Zaúčtování chybějící faktury na konci úč. období k 31.12. ve výši odvozené ze smlouvy 90 000 Kč    
  131 389
       
  Storno zápisu nevyfakturovaného zboží v dalším úč. období po příchodu faktury 90 000 Kč    
  -131 -389
       
  Faktura za zboží 121 000 Kč vč. DPH, úč. j. = plátce DPH 100 000 Kč 131  
  2 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Opravné položky ke zboží    
  Příklad 1    
  Tvorba opravné položky při dočasném snížení hodnoty zboží, které bylo zjištěno inventarizací 50 000 Kč    
  559 196
       
  Zrušení opravné položky, protože pominuly důvody jejího trvání. Bylo zjištěno, že hodnota zboží se vrátila do původní výše 50 000 Kč    
  196 559
       
  Příklad 2    
  Tvorba opravné položky ke zboží 100 000 Kč 559 196
       
  Snížení opravné položky 60 000 Kč, protože další inventarizace neprokázala opodstatněnost jejího trvání    
  196 559
       
  U zbývající části zboží, ke kterému je vytvořena opravná položka, došlo ke změně charakteru snížení hodnoty tohoto zboží, a to z dočasného na trvalé snížení. Z tohoto důvodu se ruší zbývající část opravné položky 40 000 Kč    
     
  196 559
       
  Trvalé snížení hodnoty zboží 40 000 Kč 549 132
       
  Poskytnuté zálohy nebo závdavky na zboží     
  Na dodávku zboží byla dodavateli poskytnuta záloha/závdavek z BÚ 153 221
       
  Dodavatelská faktura za zboží vč. DPH 131 321
  částka DPH 343 321
       
  Vypořádání zálohy/závdavku 321 153
       
  V případě, kdy byla poskytnutá záloha/závdavek vyšší než částka fakturovaná za zboží dodavatelem a dodavatel přeplatek zálohy/závdavku vrací.    
  221 153
       
  V případě, kdy byla poskytnutá záloha/závdavek nižší než částka fakturovaná za zboží dodavatelem, účetní jednotka rozdíl doplácí.    
  321 221
       
  Reklamace dodaného zboží    
  Dodavatelská faktura za zboží vč. DPH 131 321
  částka DPH 343 321
       
  Odběratel reklamuje dodané zboží 315 131
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daňový doklad 321 315
  částka DPH 321 343
       
  Dodavatel reklamaci neuznává 549 315
       
  Zboží - způsob B    
  Dodavatelská faktura za zboží 250 000 Kč, úč. j. = neplátce DPH 504 321
       
  Dodavatelská faktura za přepravu zboží 15 000 Kč, úč. j. = neplátce DPH 504 321
       
  Dodavatelská faktura za zboží 242 000 Kč, úč. j. = plátce DPH 200 000 Kč 504  
  42 000 Kč 343  
  242 000 Kč   321
       
  Dodavatelská faktura za přepravu zboží 12 100 Kč vč. DPH 10 000 Kč 504  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Přeprava zboží provedena vlastními prostředky, tj. aktivace vnitropod. služeb 504 622
       
  Nákup zboží za hotové, úč. j. = neplátce DPH 504 211
       
  Nákup zboží za hotové, úč. j. = plátce DPH 504 211
  částka DPH 343 211
       
  Aktivace zboží vlastní výroby - zboží bylo vyrobeno ve vlastní režii 504 621
       
  Zboží určené k reprezentaci (použití zboží k reprezentaci) 513 504
       
  Úč. jednotka darovala zboží 543 504
       
  Přebytek zboží zjištěný při inventarizaci na konci úč. období 132 648
       
  Ztráta do normy zjištěná při inventarizaci na konci úč. období 504 132
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné při inventarizaci 549 132
       
  Škoda (manko) nad normu zjištěné během úč. období 549 504
       
  Zboží na cestě    
  Dodavatelská faktura za zboží vč. DPH 504 321
  částka DPH 343 321
       
  Na konci úč. období účetní jednotka zjistila, že zboží vůbec neobdržela 139 504
       
  Zúčtování zboží v dalším úč. období po jeho příchodu 504 139
       
  Nevyfakturované dodávky zboží    
  K dodanému zboží do konce úč. období nepřišla dodavatelská faktura 504 389
       
  Storno zápisu v novém úč. období po příchodu faktury -504 -389
       
  Dodavatelská faktura za zboží vč. DPH 504 321
  částka DPH 343 321
       
  Reklamace zboží - reklamace před zaplacením faktury, uznaná jen částečně    
  Dod. faktura za zboží 242 000 Kč vč. DPH, úč. j. = plátce DPH 200 000 Kč 504  
  42 000 Kč 343  
  242 000 Kč   321
       
  Reklamace části dodaného zboží (nejasný výsledek) 30 000 Kč 315 504
       
  Dodavatel uznává reklamaci jen částečně ve výši 10 000 Kč a zasílá odběrateli opravný daňový doklad včetně DPH 12 100 Kč    
  321  
  10 000 Kč   315
  2 100 Kč   343
       
  Neuznaná část reklamace (posouzeno jako škoda) 20 000 Kč 549 315
       
  Úhrada faktury snížená o opravný DD, tj. 242 000 - 12 100 = 229 900 Kč 321 221
       
  Reklamace po zaplacení faktury    
  Dod. faktura za zboží 242 000 Kč vč. DPH, úč. j. = plátce DPH 200 000 Kč 504  
  42 000 Kč 343  
  242 000 Kč   321
       
  Úhrada faktury 242 000 Kč 321 221
       
  Reklamace části dodaného zboží, nejasný výsledek 10 000 Kč 315 504
       
  Opravný daňový doklad dodavatele 12 100 Kč 321  
  10 000 Kč   315
  2 100 Kč   343
       
  Vrácení odpovídající částky dodavatelem 12 100 Kč 221 321
       
  Zúčtování zboží na konci účetního období    
  Převod počátečního stavu účtu Zboží na účet 504 (počáteční stav účtu 131 z počátku daného úč. období se převede do nákladů)    
  504 131
       
  Zúčtování skutečného stavu zboží na konci úč. období zjištěného ze skladové evidence, tj. převod konečné zásoby zboží    
  131 504
       
  Dlouhodobý hmotný majetek    
  Pořízení DHM koupí - dodavatelsky    
  Úč. j. = neplátce DPH    
  Dodavatelská faktura za nově pořízený stroj 90 000 Kč 042 321
       
  Externí náklady související s pořízením, např. přepravné fakturované dopravcem 6 000 Kč    
  042 321
       
  Zařazení stroje do používání 96 000 Kč 022 042
       
  Úč. j. = plátce DPH    
  Faktura za nově pořízený stroj 121 000 Kč vč. DPH, 100 000 Kč 042  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Přepravné fakturované dopravcem 6 050 Kč vč. DPH, 5 000 Kč 042  
  1 050 Kč 343  
  6 050 Kč   321
       
  Zařazení stroje do používání 105 000 Kč 022 042
       
  Koupě DHM v hotovosti    
  Úč. j. = neplátce DPH    
  Dlouhodobý hmotný majetek (stroj) koupený v hotovosti 65 000 Kč 042 211
       
  Externí náklady související s pořízením placené v hotovosti, např. přepravné 500 Kč 042 211
       
  Zařazení stroje do užívání 65 500 Kč 022 042
       
  Úč. j. = plátce DPH    
  Úč. jednotka kupuje stroj v hotovosti za 60 500 Kč vč. DPH, 50 000 Kč 042  
  10 500 Kč 343  
  60 500 Kč   211
       
  Přeprava stroje byla provedena vlastními dopravními prostředky - aktivace vnitropodnikových služeb 6 000 Kč    
  042 622
       
  Zařazení stroje do užívání 56 000 Kč 022 042
       
  Koupě DHM s použitím úvěru    
  Úč. j. = plátce DPH    
  Faktura za rekonstrukci budovy 1 210 000 Kč vč. DPH, 1 000 000 Kč 042  
  210 000 Kč 343  
  1 210 000 Kč   321
       
  Stavební práce na přestavbě provedené vlastními pracovníky v ocenění vlastními náklady 150 000 Kč    
  042 624
       
  Poskytnutí dlouhodobého úvěru 800 000 Kč, výpis z úvěrového účtu 800 000 Kč 261 461
       
  Příjem úvěru na BÚ 221 261
       
  Úroky z úvěru před uvedením budovy do užívání, úč. jednotka rozhodla o jejich zahrnutí do ocenění majetku 20 000 Kč    
  042 461
       
  Úhrada úroků 20 000 Kč 461 221
       
  Zařazení do užívání, tj. 1 000 000 + 150 000 + 20 000 = 1 170 000 Kč 022 042
       
  Splátka úvěru 50 000 Kč 461 221
       
  Úroky po zařazení majetku do užívání 20 000 Kč 562 461
       
  Úhrada úroků 20 000 Kč 461 221
       
  Pořízení DHM ve vlastní režii    
  Pořízení dlouh. hmotného majetku (movité věci) vytvořením vlastní činností v ocenění    
  vlastními náklady 100 000 Kč 042 624
       
  Této operaci předchází vznik přímých nákladů a to spotřeba materiálu 80 000 Kč 501 112
       
  a mzdy výrobních dělníků 20 000 Kč 521 331
       
  Vedlejší pořizovací náklady související s vytvořením majetku vlastní činností - faktura    
  (např. za montáž) 12 100 Kč vč. DPH 10 000 Kč 042  
  2 000 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Aktivace vnitropodnikových služeb při pořízení majetku vlastní činností, např. doprava    
  vlastními prostředky 2 000 Kč 042 622
       
  Zařazení do majetku 112 000 Kč 022 042
       
       
  Pořízení DHM bezúplatně - darem    
  Nabytí DHM darem v ocenění reprodukční pořizovací cenou 50 000 Kč 042 413
       
  Přeprava darovaného stroje byla provedena vlastními prostředky - aktivace 800 Kč 042 622
       
  Zařazení stroje do majetku 50 800 Kč 022 042
       
       
  Pořízení DHM přeřazením z osobního užívání do podnikání    
  Nabytí DHM převodem z osobního užívání podnikatele do majetku, tj. vklad    
  podnikatele (individuální podnikatel) 042 491
       
       
  Nabytí DHM věcným vkladem za upsaný vlastní kapitál    
  Přijatý věcný vklad (tj. vklad samostatných movitých věcí nebo souboru majetku) za    
  upsaný vlastní kapitál, tj. splacení upsaného jmění tímto vkladem 042 353
       
  Pozn.: pokud při pořízení nevznikají vedlejší pořizovací náklady s pořízením souvise-    
  jící, lze účtovat bez kalkulačního účtu 042 rovnou na účty majetku    
       
  Nabytí DHM darem (bez vedlejších pořizovacích nákladů) 022 413
       
  Nabytí DHM převodem z osobního užívání podnikatele (individuální podnikatel) 022 491
       
  Nabytí věcným vkladem za upsaný vlastní kapitál 022 353
       
       
  Drobný DHM    
  Úč. jednotka rozhodla, že majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale s cenou    
  nižší než 5 000 Kč nebude účtovat jako DHM, ale při jeho pořízení bude účtován 501 321
  do nákladů 343  
       
  Úč. jednotka rozhodla, že majetek s pořizovací cenou v rozmezí 5 000 - 20 000 Kč a     
  s dobou použit. delší než 1 rok, bude při výdeji ze skladu do užívání účtován do nákl. 501 112
       
       
  Další případy, které se při pořízení majetku účtují na 042 a zvyšují    
  ocenění majetku    
  Faktura za průzkumné, geodetické a projektové práce vč. DPH 042 321
    343  
       
  Faktura za zabezpečovací a konzervační práce vč. DPH 042 321
    343  
       
  Předpis odvodu za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy a poplatky za trvalé    
  nebo dočasné odnětí lesní půdy 042 345
       
  Úhrada těchto odvodů a poplatků z BÚ 345 221
       
  Různé právní poplatky související s pořizováním majetku (např. se zahájením     
  výstavby) placené v hotovosti 042 211
       
  V důsledku nové výstavby je likvidována stará stavba. Je třeba doúčtovat odpisy    
  vyřazované stavby, pokud ještě není zcela odepsána zůstatková cena, 042 081
  vyřazení staré stavby (v pořizovací ceně) 081 021
       
  V důsledku nové výstavby je likvidována stará stavba, která je již zcela odepsána.    
  Účtuje se vyřazení této stavby v pořizovací ceně 081 021
       
  Náhrady za omezení vlastnických práv a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo     
  nájemci nemovité věci 042 325
       
  Náklady na zkoušky realizované před uvedením majetku do užívání - faktura vč. DPH 042 321
    343  
       
  Při zkouškách vznikly použitelné výrobky 123 042
       
       
  Majetek do konce účetního období nedošel    
  Dod. faktura za majetek, který do konce úč. období úč. jednotka neobdržela 042 321
       
  Zrušení zápisu o tomto majetku v dalším úč. období, bylo vyfakturováno omylem -042 -321
       
       
  Nevyfakturované dodávky majetku    
  Úč. jednotka do konce úč. období neobdržela fakturu za majetek, který již ale do    
  organizace dorazil. Tento nevyfakturovaný majetek k 31.12. vyúčtuje na dohadné    
  položky v předpokládané ceně odvozené ze smlouvy 90 000 Kč 042 389
       
  Storno zápisu nevyfakturovaných dodávek majetku v dalším úč. období 90 000 Kč -042 -389
       
  Zaúčtování faktury za majetek po jeho příchodu v dalším úč. období, např.     
  Kč 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 042  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
       
  Reklamace před zaplacením faktury    
  Dodavatelská faktura za DHM 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 042  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Reklamace ve výši (nejasný výsledek) 10 000 Kč 315 042
       
  Dodavatel reklamaci uznává a zasílá opravný daň. dokl. 12 100 Kč 321  
  10 000 Kč   315
  2 100 Kč   343
       
  Úhrada faktury snížená o vrácenou částku tj. 121 000 - 12 100 = 108 900 Kč 221 321
       
       
  Reklamace před zaplacením faktury - neuznaná    
  Dodavatelská faktura vč. DPH 042 321
    343  
       
  Reklamace 315 042
       
  Dodavatel reklamaci neuznává (posouzeno jako škoda) 549 315
       
  Úhrada faktury v plné výši  321 221
       
       
  Reklamace po zaplacení faktury    
  Dodavatelská faktura 042 321
    343  
       
  Úhrada faktury 321 221
       
  Reklamace a vrácení dodávky zpět dodavateli (k výměně) 315 042
       
  Dodavatel reklamaci uznává, dodání reklamovaného majetku (samost. movité věci) 042 315
       
       
  Reklamace po zaplacení faktury a po zařazení do majetku    
  Dodavatelská faktura  042 321
    343  
       
  Úhrada faktury 321 221
       
  Zařazení do majetku 022 042
       
  Reklamace a vrácení dodávky zpět dodavateli 315 022
       
  Dodavatel reklamaci uznává a dodává reklamovaný majetek  022 315
       
       
  Inventarizace     
  Přebytek odpisovaného hmotného majetku 02x 08x
       
  Přebytek neodpisovaného hmotného majetku, např. umělecké dílo zjištěné při    
  inventarizaci a dosud v účetnictví nezachycené 03x 413
       
  Manko u dlouh. hm. majetku odpisovaného např. u souboru majetku, účtováno    
  v zůstatkové ceně 549 082
       
  Vyřazení majetku v PC 082 022
       
  Manko u dlouh. hm. majetku neodpisovaného např. u uměleckých děl 549 032
       
  Manko předepsáno hmotně odpovědné osobě k úhradě 335 648
       
  Úhrada srážkou ze mzdy 331 335
       
  Škoda na DHM odpisovaném vzniklá ze zcela mimořádných, nahodile se vyskytu-    
  jících příčin např. povodeň nebo jiná živelná pohroma 582 02x
       
  Škoda na DHM neodpisovaném vzniklá ze zcela mimořádných, nahodile se     
  vyskytujících příčin  582 03x
       
       
  Opravné položky k majetku    
  Příklad 1    
  Tvorba opravné položky při dočasném snížení užitné hodnoty majetku - opravná    
  položka se tvoří, pokud je užitná hodnota přechodně nižší než zůstatková cena DHM 559 092
       
  Rozpuštění opravné položky, jakmile pomine důvod jejího trvání 092 559
       
       
  Příklad 2    
  Tvorba opravné položky k dlouh. hmotnému majetku 80 000 Kč 559 092
       
  Částečné snížení opravné položky ve výši 50 000 Kč, protože pominuly důvody    
  jejího trvání v dosavadní výši  092 559
       
  U zbývající části došlo k trvalému snížení hodnoty majetku, které zaúčtujeme jako    
  odpis 30 000 Kč 551 08x
       
  Zrušení zbývající části opravné položky 092 559
       
       
  Příklad 3    
  Tvorba opravné položky k DHM 50 000 Kč 559 092
       
  Při inventarizaci bylo zjištěno, že došlo ke změně charakteru snížení užitné hodnoty    
  DHM z dočasného na trvalý, proto dochází k rozpuštění opravné položky v plné    
  výši 50 000 Kč 092 559
       
  Trvalé snížení užitné hodnoty majetku se zaúčtuje jako odpis 50 000 Kč 551 08x
       
       
  Zákonné rezervy na opravy DHM    
   (od r. 2009 ex. povinná deponace prostředků na vázaný účet v bance, netýká se ale    
  rezerv, u nichž započala tvorba do konce roku 2008)    
  Příklad 1 - vytvořená rezerva je vyšší než náklady na opravu    
  Zahájení tvorby zák. rezervy na opravu DHM (budovy) v r. 2007 100 000 Kč 552 451
  Pozn: tvorba započala v r. 2008 => není nutné ukládat prostředky na vázaný účet    
       
  Tvorba zákonné rezervy v r. 2008 100 000 Kč 552 451
  Tvorba zákonné rezervy v r. 2009 100 000 Kč 552 451
  Tvorba zákonné rezervy v r. 2010 100 000 Kč 552 451
  Tvorba zákonné rezervy v r. 2011 100 000 Kč 552 451
  Tvorba zákonné rezervy v r. 2012 100 000 Kč 552 451
       
  Oprava byla provedena v r. 2013, dodavatelská faktura za opravu budovy v přenesené    
  daňové povinnosti na příjemce - obdržena bez DPH ve výši 480 000 Kč 511 321
  DPH 21% přiznává odběratel 108 000 Kč   343
  uplatněn plný nárok na odpočet 588 000 Kč 343  
       
  Úhrada dodavateli 588 000 Kč 321 221
       
  Čerpání rezervy na opravu 480 000 Kč 451 552
       
  Rozpuštění zbývající části rezervy 20 000 Kč 451 552
       
       
  Příklad 2 - vytvořená rezerva je nižší než náklady na opravu    
  Tvorba zákonné rezervy na opravu DHM k 31.12.RR 150 000 Kč 552 451
  Převod prostřeků ve výši tvorby na vázaný účet (z běžného účtu spol.) 150 000 Kč 261 221
  Připsání prostředků ve výši tvorby na vázaný účet (sam. anal.) 150 000 Kč 221v 261
       
  Tvorba zákonné rezervy na opravu DHM k 31.12.RR+1 150 000 Kč 552 451
  Převod prostředků ve výši tvorby na vázaný účet (z běžného účtu spol.) 150 000 Kč 261 221
  Připsání prostředků ve výši tvorby na vázaný účet (sam. anal.) 150 000 Kč 221v 261
       
  Příklad 2a - oprava provedena nikoliv v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví 
  Dodavatelská faktura za opravu v r. RR+2 vč. DPH 423 500 Kč   321
  základ DPH 350 000 Kč 511  
  DPH (nepředpokládáme přenos povinnnosti na příjemce) 73 500 Kč 343  
       
  Úhrada faktury z běžného účtu 423 500 Kč 321 221
       
  Čerpání rezervy na opravu 300 000 Kč 451 552
  Uvolnění prostředků ve výši čerpání z vázaného účtu na běžný 300 000 Kč 261 221v
  Připsání prostředků převedených z vázaného účtu na běžný účet 300 000 Kč 221 261
       
  Příklad 2ba - oprava provedena v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví (RPDP)
  a příjemce má plný nárok na odpočet DPH z faktury za opravu    
  Dodavatelská faktura za opravu v r. RR+2 RPDP 350 000 Kč   321
  základ DPH (DPH přiznává příjemce plnění) 350 000 Kč 511  
  DPH (přiznává příjemce stavebních prací) 73 500 Kč   343
  odpočet DPH na vstupu (příjemce má plný nárok na odpočet) 73 500 Kč 343  
       
  Úhrada faktury z běžného účtu 350 000 Kč 321 221
       
  Čerpání rezervy na opravu 300 000 Kč 451 552
  Uvolnění prostředků ve výši čerpání z vázaného účtu na běžný 300 000 Kč 261 221v
  Připsání prostředků převedených z vázaného účtu na běžný účet 300 000 Kč 221 261
       
  Příklad 2bb - oprava provedena v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví (RPDP)
  a příjemce nemá nárok na odpočet DPH z faktury za opravu    
  Dodavatelská faktura za opravu v r. RR+2 RPDP 350 000 Kč   321
  základ DPH (DPH přiznává příjemce plnění) 350 000 Kč 511  
  DPH (přiznává příjemce stavebních prací) 73 500 Kč 511 343
       
  Úhrada faktury z běžného účtu 350 000 Kč 321 221
       
  Čerpání rezervy na opravu 300 000 Kč 451 552
  Uvolnění prostředků ve výši čerpání z vázaného účtu na běžný 300 000 Kč 261 221v
  Připsání prostředků převedených z vázaného účtu na běžný účet 300 000 Kč 221 261
       
  Příklad 2bc - oprava provedena v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví (RPDP)
  a příjemce má nárok na odpočet DPH z faktury za opravu jen částečně (koef. 60 %)  
  Dodavatelská faktura za opravu v r. RR+2 RPDP 350 000 Kč   321
  základ DPH (DPH přiznává příjemce plnění) 350 000 Kč 511  
  DPH (přiznává příjemce stavebních prací) 73 500 Kč 511 343
  odpočet DPH na vstupu (příjemce má nárok jen na odpočet 60%) 44 100 Kč 343 511
       
  Úhrada faktury z běžného účtu 350 000 Kč 321 221
       
  Čerpání rezervy na opravu 300 000 Kč 451 552
  Uvolnění prostředků ve výši čerpání z vázaného účtu na běžný 300 000 Kč 261 221v
  Připsání prostředků převedených z vázaného účtu na běžný účet 300 000 Kč 221 261
       
       
  Příklad 3 - rozpuštění rezervy v případě, kdy pominou důvody jejího trvání    
  Tvorba zákonné rezervy na opravu DHM v r. RR 100 000 Kč 552 451
  Převod prostředků ve výši tvorby na vázaný účet (z běžného účtu spol.) 100 000 Kč 261 221
  Připsání prostředků ve výši tvorby na vázaný účet (sam. anal.) 100 000 Kč 221v 261
       
  Tvorba zákonné rezervy na opravu DHM v r. RR+1 100 000 Kč 552 451
  Převod prostředků ve výši tvorby na vázaný účet (z běžného účtu spol.) 100 000 Kč 261 221
  Připsání prostředků ve výši tvorby na vázaný účet (sam. anal.) 100 000 Kč 221v 261
       
  Rozpuštění (zrušení) zákonné rezervy v r. RR+2, protože DHM byl prodán a existence    
  rezervy se stala neopodstatněnou 200 000 Kč 451 552
  Uvolnění prostředků ve výši čerpání z vázaného účtu na běžný 200 000 Kč 261 221v
  Připsání prostředků převedených z vázaného účtu na běžný účet 200 000 Kč 221 261
       
       
  Příklad 4 - změna výše rezervy v průběhu tvorby    
  (ukládání prostředků na běžný účet viz souvztažnosti k předchozím příkladům)    
  Zahájení tvorby rezervy v r. RR na opravu DHM, tvorba 4 roky, oprava plánovaná v RR+4.     
  Předpokládaná cena opravy je 200 000 Kč, tvorba rezervy za rok RR 50 000 Kč 552 451
       
  Tvorba rezervy v r. RR+1 50 000 Kč 552 451
       
  V r. RR+2 bylo zjištěno, že vlivem inflace bude plánovaná oprava stát 250 000 Kč.    
  V r. RR+2 se zaúčtuje změněná výše tvorby rezervy (1/4 z 250 000) 75 000 Kč 552 451
       
  Tvorba rezervy v r. RR+3 75 000 Kč 552 451
       
  Faktura za opravu v r. RR+4 v celkové výši vč. DPH 314 600 Kč   321
  částka bez DPH 260 000 Kč 511  
  DPH na vstupu (plný nárok na odpočet) 54 600 Kč 343  
       
  Úhrada faktury 314 600 Kč 321 221
       
  Čerpání rezervy 250 000 Kč 451 552
       
       
  Účetní rezervy na opravy DHM    
  Tvorba účetní rezervy na opravu DHM (přístroj), který je zařazen dle ZDP     
  do 1. odpisové skupiny a nelze na něj proto tvořit zákonné rezervy. Tvorba    
  úč. rezervy v r. RR 50 000 Kč  554 459
       
  Tvorba účetní rezervy v r. RR+1 70 000 Kč, protože na základě cenového vývoje     
  bylo propočteno, že plánovaná oprava bude dražší, a to místo původních    
  Kč 100 000 Kč bude činit 120 000 Kč  554 459
       
  Faktura za opravu v r. RR+2, úč. j. = neplátce DPH 110 000 Kč 511 321
       
  Úhrada faktury 110 000 Kč 321 221
       
  Čerpání účetní rezervy na opravu 110 000 Kč 459 554
       
  Rozpuštění (zrušení) zbývající části rezervy 10 000 Kč 459 554
       
       
  Odpisy DHM    
  Účetní měsíční odpisy odpisovaného DHM 551 08x
       
       
  Dotace na pořízení DHM    
  Dodavatelská faktura za majetek   321
  z toho základ DPH 042  
  DPH 343  
       
  Nárok na dotaci ze státního rozpočtu na pořízení majetku  346 042
       
  Přijetí dotace na běžný účet 221 346
       
  Úhrada faktury 321 221
       
  Účetní jednotka ztratila nárok na část dotace na pořízení DHM, předpis vrácení části    
  dotace 042 347
       
  Vrácení části dotace z BÚ 347 221
       
  Dotace nebyla použita na daný účel, předpis pokuty 545 347
       
  Úhrada pokuty z BÚ 347 221
       
       
  Dotace na úroky z úvěru, který byl čerpán na pořízení DHM    
  Případ 1    
  Úroky, které dle rozhodnutí úč. jednotky nejsou součástí pořizovaní ceny majetku,     
  a to ani do okamžiku zařazení majetku do užívání 562 461
       
  Nárok na dotaci se státního rozpočtu - předpis dotace na tyto úroky 346 668
       
  Poskytnutí dotace na úhradu úroků 221 346
       
       
  Případ 2    
  Nárok na dotaci na úroky do okamžiku zařazení majetku do užívání, přičemž tyto     
  úroky byly dle rozhodnutí úč. jednotky zahrnuty do ocenění majetku, staly se tedy    
  součástí pořizovací ceny majetku - předpis dotace 346 042
       
  Poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěru 221 346
       
       
  Případ 3    
  Nárok na dotaci na úhradu úroků placených až po zařazení majetku do užívání    
  (do tohoto okamžiku úroky zvyšovaly pořizovací cenu) - předpis dotace 346 668
       
  Poskytnutí dotace na úhradu úroků, které jsou placené až po zařazení majetku do    
  užívání  221 346
       
       
  Technické zhodnocení DHM    
  Příklad 1 - TZ dodavatelsky vč. souvisejících nákladů    
  Technické zhodnocení dlouh. hmotného majetku bylo pořízeno dodavatelsky.    
  Dod. faktura - částka vč. DPH 84 000 Kč   321
  základ DPH 70 000 Kč 042  
  DPH (odpočet v plné výši) 14 700 Kč 343  
       
  Faktura za přepravné od dopravce vč. DPH 12 100 Kč   321
  základ DPH 10 000 Kč 042  
  DPH (odpočet v plné výši) 2 100 Kč 343  
       
  Převod dokončeného technického zhodnocení do užívání 80 000 Kč 022 042
       
  Příklad 2a - TZ v režimu nepřenesení daň. povinnosti na příjemce, plný odopčet    
  Technické zhodnocení DHM bylo pořízeno dodavatelsky. Nedochází při něm ke    
  vzniku vedlejších pořizovacích nákladů, proto lze účtovat přímo na 02x. Dodavatelská    
  faktura 60 500 Kč   321
  základ DPH 50 000 Kč 02x  
  DPH (plný nárok na odpočet) 10 500 Kč 343  
       
  Příklad 2b - TZ v režimu přenesení daň. povinnosti na příjemce, plný odopčet    
  Technické zhodnocení DHM bylo pořízeno dodavatelsky. Nedochází při něm ke    
  vzniku vedlejších pořizovacích nákladů, proto lze účtovat přímo na 02x. Dodavatelská    
  faktura 50 000 Kč bez DPH (DPH přizná příjemce) 50 000 Kč 02x 321
  DPH přiznané příjemcem faktury 10 500 Kč    343
  DPH (plný nárok na odpočet) 10 500 Kč 343  
       
  Příklad 2c - TZ v režimu přenesení daň. povinnosti na příjemce, bez odpočtu    
  Technické zhodnocení DHM bylo pořízeno dodavatelsky. Nedochází při něm ke    
  vzniku vedlejších pořizovacích nákladů, proto lze účtovat přímo na 02x. Dodavatelská    
  faktura 50 000 Kč 02x 321
  DPH přiznané příjemcem faktury (bez nároku na odpočet) 10 500 Kč  02x 343
       
  Příklad 2d - TZ v režimu přenesení daň. povinnosti na příjemce, částečný odopčet  
  Technické zhodnocení DHM bylo pořízeno dodavatelsky. Nedochází při něm ke    
  vzniku vedlejších pořizovacích nákladů, proto lze účtovat přímo na 02x. Dodavatelská    
  faktura 50 000 Kč 02x 321
  DPH přiznané příjemcem faktury 10 500 Kč  02x 343
  DPH (nárok na odpočet ve výši koef. = 60 %) 6 300 Kč 343 02x
       
  Příklad 3    
  Technické zhodnocení DHM bylo provedeno ve vlastní režii 60 000 Kč 042 624
       
  Vedlejší pořizovací náklady, které byly při technickém zhodnocení realizovány     
  dodavatelsky - faktura 12 100 Kč vč. DPH 10 000 Kč 042  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Vedlejší pořizovací náklady, které byly při technickém zhodnocení realizovány jako    
  aktivace vnitropodnikových služeb, tedy vlastními silami 20 000 Kč 042 622
       
  Převod dokončeného technického zhodnocení DHM 90 000 Kč 022 042
       
       
  Příklad 4    
  Na DHM odpisovaném bylo provedeno technické zhodnocení, jehož rozsah ale    
  nepřesahuje hranici tech. zhodnocení stanovenou ZDP, která činí    
  Kč 40 000 Kč. Úč. jednotka přesto rozhodla, že jej bude účtovat jako tech. zhodnocení.    
  Dodavatelská faktura 36 300 Kč vč. DPH 30 000 Kč 042  
  6 300 Kč 343  
  36 300 Kč   321
       
  Vedlejší pořizovací náklady ve vlastní režii související s technickým zhodnocením    
  4 000 Kč 042 622
       
  Zařazení do majetku (dle rozhodnutí účetní jednotky) 34 000 Kč 022 042
       
       
  Příklad 5    
  Na DHM odpisovaném bylo provedeno tech. zhodnocení, jehož výše ale nepřesahuje    
  hranici pro tech. zhodnocení stanovenou ZDP. Úč. j. rozhodla, že tyto    
  náklady charakteru tech. zhodnocení nebude účtovat jako tech. zhodnocení, ale jako    
  ostatní provozní náklady.    
  Dodavatelská faktura 36 300 Kč vč. DPH 30 000 Kč 548  
  6 300 Kč 343  
  36 300 Kč   321
       
       
  Poskytnuté zálohy nebo závdavky na nákup dlouhodobého hmotného majetku    
  Příklad 1 - výše zálohy (závdavku) = výše faktury, úč. j. = plátce DPH    
  Úč. jednotka pořizuje dodavatelsky nový software. Dodavateli poskytuje zálohu/závdavek    
  Kč 120 000 Kč 051 221
       
  Dodavatelská faktura 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 041  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 121 000 Kč 321 051
       
       
  Příklad 2 - záloha (závdavek) je nižší než faktura, úč. j. = neplátce DPH    
  Úč. jednotka pořizuje dodavatelsky nové topení. Dodavateli poskytuje zálohu/závdavek     
  Kč 100 000 Kč 052 221
       
  Dodavatelská faktura činí 120 000 Kč 042 321
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 100 000 Kč 321 052
       
  Doplatek faktury ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a poskytnutou zálohou/závdavkem  
  Kč 20 000 Kč 321 221
       
       
  Příklad 3a - záloha (závdavek) je nižší než faktura, úč. j. = plátce DPH (není RPDP)  
  Úč. j. pořizuje nový stroj. Dodavateli poskytuje zálohu/závdavek 220 220 Kč 052 221
  Odpočet DPH na základě daň.dokladu dodavatele po přijetí platby 38 220 Kč  343 379
       
  Dodavatelská faktura činí vč. DPH 21% 290 400 Kč   321
  z toho základ DPH 240 000 Kč 042  
  DPH k uhrazené záloze/závdavku 38 220 Kč 379  
  DPH k doúčtovávané částce základu 12 180 Kč 343  
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 220 220 Kč 321 052
       
  Doplatek faktury ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a poskytnutou    
  zálohou/závdavkem 70 180 Kč 321 221
       
  Příklad 3b - záloha (závdavek) je nižší než faktura, úč. j. = plátce DPH, přenos daň. povin. (RPDP)
  Úč. j. pořizuje nové topení. Dodavateli poskytuje zálohu/závdavek 200 000 Kč 052 221
       
  Dodavatelská faktura činí bez DPH (které přizná příjemce) 240 000 Kč 042 321
  DPH 21% v přenesené daňové povinnosti přiznané příjemcem 50 400 Kč   343
  nárok na odpočet DPH na vstupu v plné výši 50 400 Kč 343  
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 200 000 Kč 321 052
       
  Doplatek faktury ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a poskytnutou    
  zálohou 40 000 Kč 321 221
       
       
  Příklad 4 - záloha (závdavek) je vyšší než faktura, úč. j. = neplátce DPH    
  Úč. j. pořizuje software, na který poskytuje dodavateli zálohu/závdavek 130 000 Kč 051 221
       
  Faktura od dodavatele 110 000 Kč 041 321
       
  Vypořádání zálohy/závdavku 110 000 Kč 321 051
       
  Dodavatelem vrácen přeplatek zálohy/závdavku 20 000 Kč 221 051
       
       
  Příklad 5 - záloha (závdavek) je vyšší než faktura, úč. j. = plátce DPH    
  Úč. j. pořizuje nový DHM, na který poskytuje dodavateli zálohu/závdavek 605 000 Kč 052 221
  Odpočet DPH na základě daň.dokladu dodavatele po přijetí platby 105 000 Kč  343 379
       
  Faktura od dodavatele za DHM, částka vč. 21% DPH 484 000 Kč   321
  základ DPH (cena nového DHM) 400 000 Kč 042  
  21% DPH ze základu 400 000 84 000 Kč 379  
  snížení nároku na odpočet DPH z titulu vyšší zálohy/závdavku 21 000 Kč  379 343
       
  Vypořádání zálohy/závdavku ve výši faktury 484 000 Kč 321 052
       
  Dodavatel přeplatek ze zálohy/závdavku 121 000 Kč nevrací ani půl roku po sjednané lhůtě.  
  Úč. jednotka vytváří z přeplatku zálohy/závdavku jinou poheldávku a 121 000 Kč 378 052
  vytváří k ní účetní opravnou položku ve výši 50% 60 500 Kč 559 391
       
  Vyřazení DHM    
  Vyřazení zcela odepsaného DHM likvidací    
  Vyřazení zcela odepsaného DHM likvidací v PC 120 000 Kč 08x 02x
       
  Zbývající materiál z likvidace oceněný reprodukční pořizovací cenou 5 000 Kč 112 648
       
       
  Vyřazení DHM, který ještě není zcela odepsán, likvidací    
  Úč. jednotka vyřazuje likvidací DHM (z důvodu nízkého výkonu), který ještě není    
  zcela odepsán. Pořizovací cena činila 200 000 Kč, dosavadní oprávky 150 000 Kč.    
  Dodatečný odpis zůstatkové ceny likvidovaného DHM 50 000 Kč 551 082
       
  Vyřazení v pořizovací ceně 200 000 Kč 082 022
       
  Likvidaci provedla externí firma, která si za práce spojené s likvidací fakturuje     
  Kč 12 100 Kč vč. DPH 10 000 Kč 518  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
       
  Prodej zcela odepsaného DHM    
  Vyřazení prodávaného, zcela odepsaného DHM, v pořizovací ceně 150 000 Kč 08x  02x
       
  Faktura za prodej DHM 121 000 Kč vč. DPH 121 000 Kč 311  
  100 000 Kč   641
  21 000 Kč   343
       
       
  Prodej DHM, který ještě není zcela odepsán    
  Úč. jednotka prodává ne zcela odepsaný DHM, jehož pořizovací cena činila    
  Kč 160 000 Kč, dosavadní oprávky činí 120 000 Kč. Dodatečný odpis zůstatkové    
  ceny 40 000 Kč 541 08x
       
  Vyřazení prodávaného DHM v pořizovací ceně 160 000 Kč 08x 02x
       
  Faktura za prodej DHM 121 000 Kč vč. DPH 121 000 Kč 311  
  100 000 Kč   641
  21 000 Kč   343
       
       
  Prodej neodpisovaného DHM    
  Vyřazení neodpisovaného DHM (např. obrazu) v poř. ceně, která činila 80 000 Kč 541 032
       
  Faktura za prodej DHM 121 000 Kč vč. DPH 121 000 Kč 311  
  100 000 Kč   641
  21 000 Kč   343
       
       
  Darování, tj. bezúplatný převod DHM, úč. j. = neplátce DPH    
  Dodatečný odpis zůstatkové ceny darovaného DHM ve výši rozdílu mezi pořizovací    
  cenou (Kč 120 000 Kč) a dosavadními oprávkami (70 000 Kč), tj. 50 000 Kč 543 08x
       
  Vyřazení darovaného DHM v pořizovací ceně 120 000 Kč 08x 02x
       
       
  Darování DHM, úč. j. = plátce DPH    
  Dodatečný odpis zůstatkové ceny (Kč 50 000 Kč) darovaného DHM, jehož pořizovací    
  cena činila 120 000 Kč, dosavadní oprávky činí 70 000 Kč. 50 000 Kč  543 08x
       
  Odvod DPH z ceny určené podle § 36 odst. 6 ZDPH, nechť je cena takto stanovená    
  ve výši 60 500 Kč (vč. DPH), pak se odvede 21% DPH ve výši 10 500 Kč 543 343
       
  Vyřazení darovaného DHM v pořizovací ceně 120 000 Kč 08x 02x
       
       
  Přeřazení DHM z podnikání do osobního užívání (indiv. podnikat., neplátce DPH)    
  Dodatečný odpis zůstatkové ceny 30 000 Kč (PC = 110 000, oprávky = 80 000) 491 08x
       
  Vyřazení DHM v pořizovací ceně 110 000 Kč 08x 02x
       
       
  Vyřazení DHM v důsledku manka či škody    
  Dodatečný odpis zůstatkové ceny poškozeného DHM, jehož pořizovací cena činila    
  Kč 150 000 Kč, dosavadní oprávky 100 000 Kč, zůstatková cena = 50 000 Kč 549 08x
       
  Vyřazení DHM v pořizovací ceně 150 000 Kč 08x 02x
       
       
  Vyřazení DHM z důvodu jeho vkladu do jiné společnosti    
  (do jiné obchodní společnosti nebo družstva)    
  Dodatečný odpis DHM vyřazovaného z důvodu jeho vkladu do jiné společnosti -    
  PC = 250 000 Kč, dosavadní oprávky = 50 000 Kč, dodatečný odpis ZC = 200 000 Kč 367 08x
       
  Vyřazení tohoto DHM v pořizovací ceně 250 000 Kč 08x 02x
       
       
  Zmařená investice    
  Rozhodnutí o zastavení stavby, na které již dál nebude pokračováno, tj.     
  zmařená investice 548 042
       
  Rozhodnutí o zrušení investice v případě dlouh. nehmotného majetku 548 041
       
       
  Účtování v souvislosti s právem stavby - z pohledu stavebníka (příjemce práva stavby)  
       
  Účetní jednotka získá úplatně právo stavby na cizím pozemku, má v úmyslu     
  realizovat stavbu (právo stavby se stane součástí ocenění stavby)    
   - předpis závazku za právo stavby (krátkodobý závazek, jednorázová úhrada) 042 321
   - úhrada převodem z účtu 321 221
       
  Účetní jednotka získá úplatně právo stavby na cizím pozemku, má v úmyslu     
  realizovat stavbu (právo stavby se stane součástí ocenění stavby)    
   - předpis závazku za právo stavby (dlouhodobý závazek, hrazeno ve splátkách) 042 479
   - úhrada převodem z účtu 479 221
       
  Záník práva stavby (po uplynutí sjednané doby), na jehož základě vznikla stavba    
   - účetní zůstatková cena stavby, k níž se právu stavby váže 541 081
   - vyřazení stavby 081 021
   - náhrada stavebníkovi při záníku (podle § 1255 NOZ) - předpis 311 641
   - příjem náhrady na účet 221 311
       
  Účetní jednotka získá úplatně právo stavby na cizím pozemku, nemá v úmyslu     
  realizovat stavbu (právo stavby bude vedeno samostatné analytice účtu 021 - Stavby)    
   - předpis závazku za právo stavby 021 321
   - úhrada převodem z účtu 321 221
       
  Účetní odpisy práva stavby podle odpisového plánu 551 081
       
  Prodej (převod) práva stavby (stavba zatím nerealizována)     
   - účetní zůstatková cena práva stavby 541 081
   - vyřazení práva stavby 081 021
   - pohledávka za převod práva stavby 311 641
   - příjem úhrady na účet 221 311
       
       
  Dlouhodobý nehmotný majetek    
  Pořízení dlouh. nehmotného majetku (DNM) koupí    
       
  Dod. faktura za DNM (software) 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 041  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Externí náklady související s pořízením DNM - dod. faktura 12 100 Kč vč. DPH    
  10 000 Kč 041  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Zařazení dokončeného software do majetku 110 000 Kč 013 041
       
  DNM koupen v hotovosti 60 500 Kč vč. DPH 50 000 Kč 041  
  10 500 Kč 343  
  60 500 Kč   211
       
  Náklady související s koupí DNM provedené ve vlastní režii, tj. aktivace    
  vnitropodnikových služeb 2 000 Kč 041 622
       
  Zařazení koupeného DNM do majetku 52 000 Kč 01x 041
       
       
  Pořízení DNM vlastní činností    
  Aktivace DNM nebo-li DNM vytvořený vlastní činností v ocenění vlastními náklady    
  nebo reprodukční pořizovací cenou 80 000 Kč 041 623
       
  Externí náklady související s aktivací DNM - dod. faktura 12 100 Kč vč. DPH    
  10 000 Kč 041  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Náklady ve vlastní režii, které vznikly v souvislosti s aktivací DNM 3 000 Kč 041 622
       
  Zařazení dokončeného DNM do majetku 93 000 Kč 01x 041
       
       
  Pořízení DNM darem    
  Bezúplatné nabytí DNM darováním v ocenění reprodukční poř. cenou 80 000 Kč 041 413
       
  Dod. faktura za práce související s pořízením DNM darem 12 100 Kč vč. DPH    
  10 000 Kč 041  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Práce spojené s převzetím darovaného DNM darem oceněné vlastními náklady    
  tj., aktivace vnitropodnikových služeb 5 000 Kč 041 622
       
  Zařazení darovaného DNM do majetku 95 000 Kč 01x 041
       
  Bezúplatné nabytí darovaného DNM, při jehož převzetí nedochází ke vzniku žádných    
  nákladů. Darovaný DNM oceněn reprodukční poř. cenou 80 000 Kč 01x 413
       
  Bezúplatné nabytí, tj. dar zřizovacích výdajů oceněných reprodukční poř. cenou 011 413
       
       
  Pořízení DNM vkladem od jiné osoby    
  Věcný vklad společníka do společnosti ve formě DNM nebo-li úhrada vkladu za     
  upsaný vlastní kapitál formou věcného vkladu. Pořizovací cena vkládaného DNM    
  činila 200 000 Kč, dosav. oprávky 50 000 Kč, vklad ve výši ZC 150 000 Kč 041 353
       
  Dodavatelská faktura za náklady vzniklé v souvislosti s vkladem 12 100 Kč vč.DPH    
  10 000 Kč 041  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Vlastní práce spojené s tímto vkladem v ocenění vlastními náklady 5 000 Kč 041 622
       
  Zařazení vkládaného DNM do majetku 165 000 Kč 01x 041
       
  Nabytí věcným vkladem za upsaný vlastní kapitál, při kterém nevznikají další náklady    
  spojené s pořízením 150 000 Kč 01x 353
       
       
  Nabytí DNM převzetím z osobního užívání do podnikání    
  Převod majetku z osob. užívání podnikatele (fyz. osoby) do podnikání 100 000 Kč 041 491
       
  Náklady ve vlastní režii, které vznikly v souvislosti s převodem majetku 5 000 Kč 041 491
       
  Zařazení do majetku 105 000 Kč 01x  041
       
  Převod DNM z osobního užívání do podnikání, při kterém nevznikají další náklady    
  v souvislosti s pořízením 100 000 Kč 01x 491
       
       
  Nevyfakturované dodávky DNM    
  Úč. jednotka do konce úč. období neobdržela fakturu za DNM, který již ale do organi-    
  zace dorazil. Vyúčtování tohoto DNM na dohadné položky pasivní k 31.12. v před-    
  pokládané ceně odvozené ze smlouvy 120 000 Kč 041 389
       
  Storno zápisu nevyfakturovaného majetku v dalším úč. období 120 000 Kč -041 -389
       
  Faktura za tento majetek přišla v dalším účetním období 121 000 Kč vč. DPH    
  100 000 Kč 041  
  21 000 Kč 341  
  121 000 Kč   321
       
       
  Reklamace DNM    
  Faktura za dodaný DNM 363 000 Kč vč. DPH 300 000 Kč 041  
  63 000 Kč  343  
  363 000 Kč   321
       
  Reklamace části dodávky (nejasný výsledek) i 100 000 Kč 315 041
       
  Dodavatel reklamaci uznává z 1/2 a zasílá opravný daň.dokl. 60 500 Kč 321  
  50 000 Kč   315
  10 500 Kč   343
       
  Neuznaná část reklamace (považováno za škodu) 50 000 Kč 549 315
       
  Úhrada v částce snížené o uznanou reklamaci, tj. 363 000 - 60 500 = 302 500 Kč 321 221
       
       
  Poskytnuté zálohy nebo závdavek na nákup dlouhodobého nehmotného majetku  
  Příklad 1 - záloha (závdavek) je nižší než faktura, úč. j. = plátce DPH    
  Dodavateli byla poskytnuta záloha/závdavek na DNM 181 500 Kč 051 221
  Odpočet DPH na základě daň.dokladu dodavatele po přijetí platby 31 500 Kč  343 379
       
  Dodavatelská faktura, částka celkem vč. 21% DPH 242 000 Kč   321
  základ DPH (pořizovací cena) 200 000 Kč 041  
  část DPH do výše nárokované po uhrazení zálohy/závdavku 31 500 Kč 379  
  část DPH z doplatku 10 500 Kč 343  
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 181 500 Kč  321 051
       
  Doplatek faktury ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a poskytnutnou zálohou/závdavkem,
  tj. 60 500 Kč 321 221
       
       
  Příklad 2 - záloha (závdavek) je vyšší než faktura, úč. j. = plátce DPH    
  Poskytnuta záloha/závdavek dodavateli na nákup DNM 266 200 Kč 051 221
  Odpočet DPH na základě daň.dokladu dodavatele po přijetí platby 46 200 Kč  343 379
       
  Dodavatelská faktura, částka celkem vč. 21% DPH 242 000 Kč   321
  základ DPH (pořizovací cena) 200 000 Kč 041  
  odpovídající DPH (nárokované již po uhrazení zálohy/závdavku) 42 000 Kč 379  
  snížení nároku na odpočet DPH z titulu vyšší zálohy/závdavku 4 200 Kč  -343 -379
       
  Zúčtování zálohy/závdavku ve výši faktury 242 000 Kč 321 051
       
  var. 1 - Dodavatel vrací přeplatek zálohy/závdavku 24 200 Kč 221 051
       
  var. 2 - Dodavatel přeplatek ze zálohy/závdavku 24 200 Kč nevrací ani půl roku po sjednané lhůtě.
  Úč. jednotka vytváří z přeplatku zálohy/závdavku jinou poheldávku a 24 200 Kč 378 051
  vytváří k ní účetní opravnou položku ve výši 50% 12 100 Kč 559 391
       
       
  Dotace na pořízení DNM    
  Předpis dotace nebo-li nárok na dotaci (použití dotace: 346/04x) 37x 346
       
  Úhrada dotace, účtováno dle výpisu z BÚ 221 37x
       
       
  Zřizovací výdaje - jsou účtovány po otevření účetních knih a sestavení    
  zahajovací rozvahy    
  Se založením nové s.r.o. byly spojeny výdaje ve výši 60 000 Kč a to:    
  správní poplatky hrazené v hotovosti 5 000 Kč 041 211
       
  soudní a notářské poplatky hrazené v hotovosti 10 000 Kč 041 211
       
  faktura od poradenské firmy 30 000 Kč 041 321
       
  cestovné hrazené v hotovosti 10 000 Kč 041 211
       
  Převod zřizovacích výdajů do majetku 60 000 Kč 011 041
       
  Odpis zřizovacích výdajů v 1. roce 12 000 Kč (odepisují se 5 let) 551 071
       
       
  Odpisy DNM    
  Účetní měsíční odpisy dlouh. nehmotného majetku 551 07x
       
       
  Inventarizace DNM    
  Přebytek dlouhodobého nehmotného majetku zjištěný inventarizací 01x 07x
       
  Manko DNM zjištěné inventarizací 549 07x
       
  Manko je předepsáno hmotně odpovědné osobě k úhradě  335 648
       
  Úhrada manka hmotně odpovědnou osobou na BÚ 221 335
       
       
  Škoda na DNM    
  Na DNM vznikla škoda ze zcela mimořádných příčin např. v důsledku povodně či     
  jiné živelné pohromy 582 01x
       
       
  Opravné položky k DNM    
  Příklad 1    
  Tvorba opravné položky při dočasném snížení užitné hodnoty DNM 50 000 Kč 559 091
       
  Rozpuštění opravné položky, jakmile pomine důvod jejího trvání 50 000 Kč 091 559
       
       
  Příklad 2    
  Tvorba opravné položky 100 000 Kč 559 091
       
  Částečné snížení opravné položky v částce 70 000 Kč, protože pominuly důvody    
  jejího trvání v plné výši  091 559
       
  U zbývající části došlo k trvalému snížení hodnoty majetku, které zaúčtujeme jako     
  odpis 30 000 Kč 551 07x
       
  Zrušení zbývající části opravné položky 091 559
       
       
  Příklad 3    
  Tvorba opravné položky 70 000 Kč, neboť při inventarizaci bylo zjištěno, že došlo    
  k dočasnému snížení užitné hodnoty DNM 559 091
       
  Při další inventarizaci bylo zjištěno, že došlo ke změně charakteru snížení užitné    
  hodnoty DNM z dočasného na trvalý, proto dochází k rozpuštění opravné položky    
  v plné výši 70 000 Kč 091 559
       
  Trvalé snížení užitné hodnoty majetku zaúčtováno jako odpis 70 000 Kč 551 07x
       
       
  Technické zhodnocení DNM    
  Příklad 1    
  Technické zhodnocení DNM provedeno dodavatelsky - dodavatelská faktura    
  Kč 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 041  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Faktura od dodavatele za přepravné v souvislosti s technickým zhodnocením    
  Kč 12 100 Kč vč. DPH 10 000 Kč 041  
  2 100 Kč 343  
  12 100 Kč   321
       
  Další pořizovací náklady spojené s technickým zhodnocením byly realizovány ve    
  vlastní režii 10 000 Kč 041 622
       
  Převod dokončeného techn. zhodnocení DNM do majetku 120 000 Kč 01x  041
       
       
  Příklad 2    
  Technické zhodnocení DNM pořízeno dodavatelsky - dod. faktura 60 500 Kč,     
  vč. DPH. Nedochází při něm ke vzniku žádných vedlejších pořizovacích nákladů,    
  účtuje se proto rovnou do majetku 50 000 Kč 01x  
  10 500 Kč 343  
  60 500 Kč   321
       
       
  Příklad 3    
  Na DNM bylo provedeno tech. zhodnocení, jehož výše ale nepřesahuje hranici tech.    
  zhodnocení pro DNM stanovenou ZDP, která činí 40 000 Kč. Úč. j. rozhodla,    
  že jej přesto bude účtovat jako tech. zhodnocení. Dod. faktura činí 36 300 Kč vč. DPH    
  30 000 Kč 041  
  6 300 Kč 343  
  36 300 Kč   321
       
  Vedlejší poř. náklady ve vlastní režii v souvislosti s tech. zhodnocením 3 000 Kč 041 622
       
  Zařazení do majetku 33 000 Kč 01x 041
       
       
  Příklad 4    
  Na DNM bylo provedeno tech. zhodnocení, které ale nedosahuje hranice pro tech.    
  zhodnocení dle ZDP a úč.j. rozhodla, že bude účtováno do provozních    
  nákladů. Dodavatelská faktura 24 200 Kč vč. DPH 20 000 Kč 548  
  4 200 Kč 343  
  24 200 Kč   321
       
       
  Vyřazení DNM    
  Likvidace zcela odepsaného DNM    
  Vyřazení zcela odepsaného DNM (software) likvidací v poř. ceně 80 000 Kč 073 013
       
  Likvidace DNM, který ještě není zcela odepsán    
  Vyřazení DNM (software), který ještě není zcela odepsán likvidací. Poř. cena činila    
  Kč 100 000 Kč, dosavadní oprávky 70 000 Kč. Dodatečný odpis zůstatkové ceny    
  likvidovaného DNM (rozdíl PC a oprávek) 30 000 Kč 551 073
       
  Vyřazení v PC 100 000 Kč 073 013
       
       
  Prodej zcela odepsaného DNM    
  Vyřazení prodávaného DNM v pořizovací ceně, která činila 45 000 Kč 07x 01x
       
  Faktura odběrateli při prodeji dlouh. nehm. maj. v prodejní ceně vč. DPH 60 500 Kč 311  
  50 000 Kč   641
  10 500 Kč   343
       
  Prodej DNM, který ještě není zcela odepsán    
  Úč. jednotka prodává ještě ne zcela odepsaný DNM, jehož PC činila 180 000 Kč a    
  dosavadní oprávky činí 60 000 Kč. Dodatečný odpis zůstatkové ceny 120 000 Kč 541 07x
       
  Vyřazení prodávaného DNM v pořizovací ceně 180 000 Kč 07x 01x
       
  Faktura odběrateli při prodeji dlouh. nehm. maj. v prodejní ceně vč.DPH 242 000 Kč 311  
  200 000 Kč   641
  42 000 Kč   343
       
       
  Darování DNM, tj. bezúplatný převod, úč. j. = neplátce DPH    
  Úč. jednotka darovala ještě ne zcela odepsaný DNM, jehož PC činila 70 000 Kč a    
  dosavadní oprávky 30 000 Kč. Dodatečný odpis ve výši ZC 40 000 Kč 543 07x
       
  Vyřazení darovaného DNM v PC 70 000 Kč 07x 01x
       
       
  Darování DNM, úč. j.= plátce DPH    
  Úč. jednotka darovala ještě ne zcela odepsaný DNM, jehož PC činila 60 000 Kč a    
  dosavadní oprávky 20 000 Kč. Dodatečný odpis ve výši ZC 40 000 Kč 543 07x
       
  Odvod DPH z ceny určené podle § 36 odst. 6 ZDPH, nechť je cena takto stanovená    
  ve výši 36 300 Kč (vč. DPH), pak se odvede DPH ve výši 6 300 Kč 543 343
       
  Vyřazení darovaného DNM v pořizovací ceně 60 000 Kč 07x 01x
       
       
  Převedení DNM z podnikání do osobního užívání (indiv. podnikat., neplátce DPH)    
  Dodatečný odpis ZC převáděného DNM, jehož PC činila 80 000 Kč a dosavadní    
  oprávky činí 50 000 Kč. Odpis ZC 30 000 Kč 491 07x
       
  Vyřazení DNM v pořizovací ceně 80 000 Kč 07x 01x
       
       
  Vyřazení DNM v důsledku manka či škody    
  Dodatečný odpis poškozeného DNM, jehož PC činila 80 000 Kč a dosav. oprávky    
  činí 50 000 Kč. Odpis ZC 30 000 Kč 549 07x
       
  Vyřazení DNM v pořizovací ceně 80 000 Kč 07x 01x
       
       
  Vyřazení DNM z důvodu jeho vkladu do jiné společnosti    
  Dodatečný odpis ZC vyřazovaného DNM z důvodu jeho vkladu do jiné společnosti.    
  PC činila 150 000 Kč, dosavadní oprávky 50 000 Kč, odpis ZC 100 000 Kč 367 07x
       
  Vyřazení DNM v pořizovací ceně 150 000 Kč 07x 01x
       
       
  Finanční leasignu dlouhodobého hmotného majetku    
       
  Příklad 1.a) - finanční leaising s platbou akontace (= nulté vyšší splátky leasingu),  
  nepovinný odkup, smlouva uzavřena do konce roku 2013    
  Úč. j. - uživatel (plátce DPH) uzavřela smlouvu o finančním leasingu výrob. linky 1.3.RR.    
  Doba leasingu je 120 měsíců. Celková úplata činí 624 000 Kč bez DPH. První mi-    
  mořádná splátka byla stanovena ve výši 44 000 Kč bez DPH a pravidelné měs.     
  splátky počínají datem 1.3.RR, ve výši bez DPH. Po skončení užívání úč. j.     
  linku odkoupí za 500 Kč + DPH.    
  Předpis první mimořádné splátky 44 000 Kč + DPH  381  
    343  
      325
       
  Předpis první měsíční splátky + DPH  518  
    343  
      325
       
  Úhrada mimořádné a první měs. splátky vč. DPH 325 221
       
  Zahrnutí poměrné části mimořádné splátky do nákladů za březen RR dle výpočtu:    
  44 000 : 120 518 381
       
  Předpis splátky za duben RR + DPH (obdobný postup pro dalších 118 splátek)  518  
    343  
      325
       
  Úhrada splátky za duben RR (obdobně pro dalších 118 splátek) 325 221
       
  Zahrnutí poměrné části mimořádné splátky do nákladů za duben RR (obdobně...) 518 381
       
  Odkoupení výrobní linky úč. jednotkou po skončení užívání za 500 Kč + DPH 042  
    343  
      321
       
  Zařazení do majetku 500 Kč 022 042
       
  Příklad 1.b) - finanční leaising s platbou akontace (= nulté vyšší splátky leasingu),  
  povinný odkup (u smluv uzavřených do konce roku 2013), příp. smlouva uzavřena 2014  
  Úč.j. - uživatel (plátce DPH) uzavřel leasingovou smlouvu na užívání výr. linky    
  dne 1.3.RR. Doba leasingu je 120 měsíců. Celková úplata činí 720 000 Kč+DPH.    
  Uživatel zároveň přebírá linku a daňový doklad na celou úplatu, vyčíslené DPH    
  na daňovém dokladu je 21% z 720 000 = 151 200 (uživatel si nárokuje odpočet).    
  Leas. firma požaduje úhradu částky 247 200 (nultá vyšší splátka),     
  dále bude uživatel hradit měsíční splátky 5 200 (celkem 120 splátek)    
  Časové rozlišení nákladů je 720 000 / 120 = 6 000 Kč.    
  Po skončení užívání úč. jednotka linku získá bezúlpatně.     
  Předpis úplaty za výrobní linku (dlouhodobý závazek) 871 200 Kč   479
   - z toho úplata za užívání 720 000 Kč 381  
   - z toho DPH 21% 151 200 Kč  343  
       
  Úhrada nulté vyšší splátky 247 200 Kč 479 221
       
  Úhrada první měsíční splátky z bankovního účtu 5 200 Kč 479 221
       
  Časové rozlišení nákladů pro první měsíc 6 000 Kč 518 381
       
  Pozn.: Obě předchozí operace se pravidelně opakují dalších 119 měcíců    
       
  Bezúplatný převod na uživatele, zahrnuto do majetku v reprodukční PC 100 000 Kč 022 082
       
       
  Příklad 2 - pořízení DHM na finanční leasing s platbou zálohy na splátky,    
  nepovinný odkup, smlouva uzavřena do konce roku 2013    
  Úč.j. - uživatel (plátce DPH) uzavřel leasingovou smlouvu na užívání výr. linky    
  dne 1.3.RR. Doba leasingu je 120 měsíců. Celková úplata činí 624 000 Kč+DPH.    
  Při uzavření smlouvy byla uživatelem uhrazena záloha na úplatu za užívání 57 600 Kč     
  Měsíční splátky 624 000 : 120 = 5 200 Kč + DPH se zohledněním 480 Kč ze zálohy.    
  Po skončení užívání úč. jednotka linku odkoupí za 500 Kč + DPH.    
  Předpis zálohy na úplatu za užívání 57 600 Kč (podr. účty) 714 799
       
  Úhrada zálohy 57 600 Kč 314 221
       
  Obdržen daňový doklad na uhrazenoou zálohu 47 601 Kč + 21% DPH 9 999 Kč,    
  uplatněn odpočet DPH v plné výši 9 999 Kč 343 379
       
  Předpis první pravidelné měsíční splátky v březnu RR:    
  Pravidelná splátka 5 200 Kč + 21% DPH 1 092 Kč = 6 292 Kč, odečtena část zálohy    
  57 600:120=Kč 480 Kč, čáska k úhradě leasingové společnosti je 5 812 Kč   325
  z toho úplata za užívání za březen RR je 624 000 : 120 = 5 200, tj. 5 200 Kč 518  
  DPH k odpočtu ze splátky (Kč 1 092 Kč bez části DPH ze zálohy 83 Kč) 1 009 Kč 343  
  DPH ze záloh zúčtované k splátce (21% z částky vč. DPH 480 = 83 Kč) 83 Kč 379  
  Zúčtování poměrné části zálohy připadající na první splátku 480 Kč   314
       
  Úhrada první měsíční splátky 5 812 Kč 325 221
       
  Pozn.: Obě předchozí operace se pravidelně opakují dalších 119 měcíců    
       
  Odkup výrobní linky úč. jednotkou po skončení doby užívání za vč. 21% DPH 605 Kč    321
  základ DPH (cena pořizovaného majetku) 500 Kč 042  
  DPH k odpočtu 105 Kč 343  
       
  Zařazení do majetku 500 Kč 022 042
  Alternativně: vzhledem účtování jako o pořízení drobného majetku do spotřeby 500 Kč 501 042
   a vedení jen v operativní evidenci příp. na podrzvahových účtech 500 Kč 771 799
       
  Příklad 3 - pořízení osobního automobilu na leasing neplátcem DPH    
  Úč. j. - uživatel (neplátce DPH) pořizuje osobní automobil na leasing. Leasingová     
  smlouva je uzavřena 1.5.RR na 60 měsíců. První mimořádná splátka činí 162 000 Kč.     
  Dále měsíční splátky 24 000 Kč    
  Po skončení doby užívání bude os. automobil uživatelem odkoupen za 500 Kč    
  Předpis první mimořádné splátky (vč. DPH) 162 000 Kč 381 325
       
  Úhrada první mimořádné splátky 162 000 Kč  325 221
       
  Předpis první pravidelné měsíční splátky za květen RR dle splátkového kalendáře:    
  24 000 Kč 518 325
       
  Úhrada první měsíční splátky 24 000 Kč  325 221
       
  Zahrnutí poměrné části první mimořádné splátky do nákladů za květen RR:    
  162 000 : 60 = 2 700 2 700 Kč 518 381
       
  Pozn.: předchozí tři operace se budou v těchto částkách účtovat pravidelně    
  měsíčně ještě 59x, a to až do dubna RR+4 včetně    
       
  Odkoupení os. automobilu úč. jednotkou po uplynutí doby užívání za 500 Kč 042 321
       
  Zaevidování do majetku 500 Kč 771 799
  Alternativně: vzhledem účtování jako o pořízení drobného majetku do spotřeby 500 Kč 501 042
   a vedení jen v operativní evidenci příp. na podrzvahových účtech 500 Kč 771 799
       
       
  Prodej obchodního závodu    
  Účtování u prodávajícího    
  Prodaný dlouh. hmotný majetek odepisovaný - vyřazení v PC 08x 02x
       
  Zúčtování zůstatkové ceny prodávaného DHM do nákladů  588 08x
       
  Prodaný dlouh. nehmotný majetek - vyřazení v PC 07x 01x
       
  Zúčtování zůstatkové ceny do nákladů 588 07x
       
  Prodané zásoby 588 1xx
       
  Odúčtování finančních prostředků na účtech ve 2. účtové třídě 588 2xx
       
  Zrušení rezerv 45x 588
       
  Prodej pohledávek 588 31x
       
  Převod závazků 32x 588
       
  Tržba z prodeje 371 688
       
  Účtování u kupujícího    
  Pořízení DHM odepisovaného 02x 372
       
  Pořízení DNM 01x 372
       
  Pořízení zásob 1xx 372
       
  Převzetí finančních prostředků zachycených ve 2. třídě 2xx 372
       
  Nákup pohledávek 31x 372
       
  Převod závazků 372 32x
       
  Goodwill kladný - rozdíl mezi oceněním koupeného podniku a součtem všech složek    
  přeceněného majetku (vyjma rezerv, které se odečítají), majetek je přeceněn na    
  reprodukční pořizovací ceny s výjimkou peň. prostředků 015 372
       
  Goodwill záporný 372 015
       
  Pravidelný měsíční odpis kladného goodwillu (na max. 60 měsíců, nerozhodne-li)    
  účetní jednotka o odpisu delším … pak je povinnost zdůvodnit to v příloze RÚZ) 551 077
       
  Pravidelný měsíční odpis záporného goodwillu (na max. 60 měsíců, nerozhodne-li)    
  účetní jednotka o odpisu delším … pak je povinnost zdůvodnit to v příloze RÚZ) 077 648
       
  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (v případě, kdy se neúčtuje goodwill, jednotlivé    
  složky majetku se tedy nepřeceňují). Jde o rozdíl mezi oceněním koupeného podniku    
  a součtem jednotl. složek majetku v účetním ocenění prodávajícím bez přecenění,    
  přičemž převzaté závazky se odečítají ………….. kladný oceňovací rozdíl 097 372
   záporný oceňovací rozdíl 372 097
       
  Odpis oceňovacího rozdílu aktivního do nákladů (180 měsíců; nejsou-li součástí složky    
  s použitelností delší než 15 let, lze odpisovat i kratší dobu + zdůvodnit v příloze RÚZ) 551 098
       
  Odpis oceňovacího rozdílu pasivního do výnosů (180 měsíců; nejsou-li součástí složky    
  s použitelností delší než 15 let, lze odpisovat i kratší dobu + zdůvodnit v příloze RÚZ) 098 648
       
       
  Dlouhodobý finanční majetek    
  Pořízení cenných papírů jakožto majetkových účastí    
  Pořízení cenných papírů a podílů jakožto majetkových účastí 043 367
       
  Zařazení do majetku v případě, kdy touto majetkovou účastí úč. jednotka uplatňuje    
  rozhodující vliv v ovládaných a řízených osobách tzn., že majetková účast je vyšší    
  než 40 % na základním kapitálu (není-li prokázán opak) 061 043
       
  Zařazení do majetku v př., kdy majetkovou účastí úč. j. uplatňuje podstatný vliv    
  v přidružených podnicích tzn., že maj. účast je od 20 do 40 % na základním kapitálu 062 043
       
  Zařazení do majetku v případě, kdy majetkovou účastí úč. jednotka získala podíl     
  na základním kapitálu do 20 % 063 043
       
       
  Nákup akcií, kterými úč. jednotka uplatní rozhodující vliv v ovládaných     
  a řízených osobách    
  Nákup akcií 1 000 000 Kč 043 367
       
  Poplatky burzám 20 000 Kč 043 325
       
  Úhrada poplatků z BÚ 20 000 Kč 325 221
       
  Další poplatky a provize makléřům hrazené v hotovosti 30 000 Kč 043 211
       
  Úroky z úvěru, který úč. jednotka čerpala na pořízení cenných papírů - nejsou    
  součástí pořizovací ceny dlouh. fin. majetku 10 000 Kč 562 461
       
  Úhrada úroků z BÚ 10 000 Kč 461 221
       
  Zařazení do majetku, jestliže nákupem akcií úč. jednotka uplatnila rozhodující vliv    
  v ovládaných a řízených osobách 1 050 000 Kč 061 043
       
       
  Pořízení majetkových účastí - účtováno bez použití účtu 043    
  Pořízení majetkových účastí bez vzniku vedlejších pořizovacích nákladů, úč. j. jimi     
  získá postavení ovládající osoby 061 367
       
  Pořízení majetkových účastí, kterými úč. jednotka získá podstatný vliv v přidružených     
  osobách, přicemž při pořízení nevznikají vedl. pořizovací náklady 062 367
       
  Pořízení majetkových účastí, kterými úč. jednotka získá podíl na základním kapitálu v    
  ostatních případech, přičemž při pořízení nevznikají vedlejší pořizovací náklady 063 367
       
  Splacení závazku za získaný cenný papír z BÚ 367 221
       
  Úhrada za získaný cenný papír v hotovosti 367 211
       
  Úhrada závazku nepeněžní formou v podobě dodání materiálu 367 112
       
  Úhrada závazku nepeněžní formou v podobě dodání zboží 367 132
       
  Úhrada závazku nepeněž. formou v podobě DHM (movité věci) v ocenění zůst. cenou 367 082
       
  Vyřazení tohoto DHM v pořizovací ceně 082 022
       
  Úhrada závazku nepeněžní formou v podobě DNM v ocenění zůstatkovou cenou 367 07x
       
  Vyřazení tohoto DNM v pořizovací ceně 07x 01x
       
  Úhrada závazku vkladem pozemku či uměleckého díla 367 03x
       
       
  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    
  Podíly na zisku z akcií 378 665
       
  Podíly na zisku obchodní společnosti u majetkových účastí 378 665
       
  Inkaso podílů na zisku 221 378
       
       
  Ocenění majetkových účastí, které představují rozhodující nebo podstatný    
  vliv, ekvivalencí k rozvahovému dni    
  Rozdíl v ocenění maj. účasti a to mezi její PC a ekvivalenčním oceněním v př., kdy     
  PC je nižší než ekvivalenční ocenění nebo-li zvýšení ocenění 061,062 414
       
  Rozdíl v ocenění v případě, kdy pořizovací cena je vyšší než ekvivalenční ocenění    
  majetkové účasti nebo-li snížení ocenění 414 061,062
       
       
  Prodej majetkových účastí    
  Storno oceňovacích rozdílů z ocenění ekvivalencí k rozvahovému dni a to v případě    
  zvýšení ocenění 414 061,2
       
  Storno oceňovacích rozdílů v případě, kdy bylo ocenění sníženo 061,062 414
       
  Úbytek cenných papírů při jejich prodeji, účtováno v pořizovací ceně 561 061,062
       
  Tržba z prodeje cenných papírů 221 661
       
       
  Ocenění cenných papírů reálnou hodnotou k rozvahovému dni    
  Zvýšení reálné hodnoty dl. cenných papírů (účtovaných na 063) k rozvahovému dni     
  např. v důsledku jejich ocenění tržní hodnotou, která je vyhlášena na tuzemské či    
  zahraniční burze k rozvahovému dni 414 063
       
  Snížení reálné hodnoty cenných papírů v důsledku jejich ocenění tržní hodnotou,     
  která je závírací cenou na burze v den, kdy se ocenění provádí (rozvahový den) 063 414
       
       
  Prodej cenných papírů    
  Storno rozdílů vzniklých v minulých obdobích z důvodu přecenění reálnou hodnotou    
  k rozvah. dni - zrušení oceňovacích rozdílů v př., kdy byla reálná hodnota zvýšena 063 414
       
  Storno oceňovacích rozdílů pasivních (případ, kdy byla reálná hodnota snížena) 414 063
       
  Úbytek cenných papírů při prodeji v pořizovací ceně 561 063
       
  Tržba z prodeje dlouhodobých cenných papírů 221 661
       
       
  Dluhové cenné papíry    
  Nákup dluhových cenných papírů s použitím účtu 043 043 221
       
  Zařazení do majetku 065 043
       
  Pořízení dluhových cenných papírů bez použití účtu 043 065 221
       
  Zúčtování úroků, tj. úrokový výnos z dluhových cenných papírů při jejich prodeji 065 665
       
  Tržba z prodeje dluhopisů 221 661
       
  Úbytek dluhopisů při jejich prodeji 561 065
       
       
  Účtování ve 2. třídě - finanční účty    
       
  Pokladna a běžný účet    
  Příjem peněz z BÚ do pokladny - účtováno dle příjmového pokladního dokladu 211 261
       
  Příjem peněz z BÚ do pokladny - účtováno dle výpisu z BÚ 261 221
       
  Odvod pokladní hotovosti na BÚ - účtováno dle výdajového pokladního dokladu 261 211
       
  Odvod pokladní hotovosti na BÚ - účtováno dle výpisu z BÚ 221 261
       
       
  Některé případy účtování na 211    
  Poštovné placené v hotovosti 518 211
       
  Nákup materiálu v hotovosti, materiál je účtován rovnou do spotřeby (způsobem B) 501 211
       
  Peněžní dar poskytnutý účetní jednotkou 543 211
       
  Poskytnutí zápůjčky zaměstnanci 335 211
       
  Vrácení zápůjčky zaměstnancem 211 335
       
  Výplata zálohy na mzdy zaměstnancům v hotovosti 331 211
       
  Příjem peněžního daru 211 413
       
       
  Inventarizační rozdíly pokladní hotovosti    
  Přebytek pokladní hotovosti 211 668
       
  Schodek pokladní hotovosti zaviněný zaměstnancem 335 211
  Schodek pokladní hotovosti nezaviněný zaměstnancem 569 211
       
  Ceniny    
  Nákup cenin za hotové (poštovní známky, kolky, telefonní karty, odběrní karty na po-    
  honné hmoty, dálniční známky) 213 211
       
  Faktura za nákup cenin 213 321
       
  Spotřeba poštovních známek 518 213
       
  Spotřeba kolků 538 213
       
  Vydání (spotřeba) dálničních známek 538 213
       
  Spotřeba pohonných hmot, které jsou u čerpacích stanic odebírány z odběrních karet 501 213
       
  Vydání odběrních karet na pohonné hmoty zaměstnancům 335 213
       
       
  Inventarizační rozdíly cenin    
  Přebytek cenin zjištěný inventarizací 213 648
       
  Schodek cenin zjištěný inventarizací zaviněný zaměstnancem 335 213
  Schodek cenin zjištěný inventarizací nezaviněný zaměstnancem 569 213
       
       
  Stravenky    
  Nákup stravenek za hotové, úč. j. = plátce DPH ………….. celková úhrada   211
  cena stravenek 213  
  provize poskytovateli stravenek 518  
  DPH z provize (ve výši nároku na odpočet) 343  
       
  Nákup poukázek na obědy např. faktura za stravenky z restauračního zařízení 213 321
       
  Příspěvek úč. jednotky na stravenky a to ve výši 55 % z hodnoty stravenek, na který     
  mají zaměstnanci zákonný nárok, příspěvek je daňově uznatelným nákladem 527 213
       
  Příspěvek účetní jednotky na stravenky nad stanovený rámec (nad 55 %), tato část    
  příspěvku je daňově neuznatelným nákladem. Lze účtovat jako náklad 528 213
       
  Příspěvek úč. jednotky nad stanovený rámec (viz předchozí operace), pokud účetní    
  jednotka tuto část příspěvku (nad 55 %) hradí ze sociálních fondů 42x 213
       
  Předpis úhrady zbývající hodnoty stravenek od zaměstnanců vč. DPH 335 213
       
  Úhrada od zaměstnanců 211 335
       
       
  Běžný účet a úvěry    
  Úroky z vkladového účtu 221 662
       
  Daň z těchto úroků 341 221
       
  Poplatky za vedení běžného účtu 568 221
       
  Převedení poskytnutého dlouhodobého úvěru na BÚ bez použití účtu 261, neboť úč.    
  jednotka má oba tyto účty (úvěrový i běžný) vedeny v jedné bance a nedochází k     
  časovému nesouladu při převodech mezi účty 221 461
       
  Úroky z úvěru - předpis 562 461
       
  Úhrada úroků 461 221
       
  Splátka úvěru 461 221
       
  Částka poskytnutého krátkodobého úvěru (účtováno s použitím účtu 261) převedena    
  na běžný účet - účtováno dle výpisu z BÚ 221 261
       
  Částka krátkodobého úvěru převedena na běžný účet - dle výpisu z úvěrového účtu 261 231
       
  Úroky z úvěru - předpis 562 231
       
  Úhrada úroků 231 221
       
  Splátka úvěru - účtováno dle výpisu z běžného účtu 261 221
       
  Splátka úvěru - účtováno dle výpisu z úvěrového účtu 231 261
       
  Úhrada dodavatelské faktury přímo z krátkodobého úvěru 321 231
       
  Úhrada dodavatelské faktury přímo z dlouhodobého úvěru 321 461
       
  Splátka dlouhodobého úvěru z krátkodobého úvěru 461 231
       
  Splátka krátkodobého úvěru z dlouhodobého úvěru 231 461
       
       
  Krátkodobé finanční výpomoci (emitované krátkodobé dluhopisy, účtování    
  u emitenta)    
  Úč. jednotka vydává dluhopisy (emise dluhopisů) nebo-li upsání dluhopisů 375 241
       
  Náklady, které jsou s emisí spojené, jsou hrazeny z BÚ 568 221
       
  Věřitel (nabyvatel dluhopisů) odkupuje dluhopisy a platí za ně emitentovi -úč. jednotce 221 375
       
  Úč. jednotka po uplynutí stanovené lhůty splatnosti vyplácí majitelům svých dluhopisů    
  úrok 562 221
       
  Srážková daň z úroků 562 342
       
  Emitent k datu splatnosti hradí dluhopisy, tj. vrací jistinu 241 221
       
       
  Krátkodobý finanční majetek    
       
  Účtování u věřitele (nabyvatele) emitovaných krátkodobých dluhopisů    
  držených do splatnosti    
  Nákup (pořízení) krátkodobých dluhopisů účetní jednotkou 256 379
       
  Úhrada dluhopisů 379 221
       
  Po vypršení stanovené lhůty emitent (dlužník) odkupuje dluhopisy zpět od držitele 221 256
       
  Úhrada úroku emitentem (po odečtení srážkové daně) 221 666
       
       
  Majetkové cenné papíry k obchodování    
  (nakupované akcie, podíly, podílové listy)    
  Úč. jednotka pořizuje akcie, jejichž cena pořízení činí 100 000 Kč 259 379
       
  Různé poplatky a provize makléřům 2 000 Kč 259 379
       
  Zařazení nakoupených akcií do krátkodobého finančního majetku 102 000 Kč 251 259
       
  Úhrada nakoupených akcií a poplatků 102 000 Kč 379 221
       
  Prodej jedné poloviny akcií za tržní cenu 55 000 Kč 378 661
       
  Platba za prodané akcie 55 000 Kč 221 378
       
  Úbytek jedné poloviny akcií v pořizovací ceně 51 000 Kč 561 251
       
       
  Nákup akcií s poskytnutím zálohy makléři    
  Účetní jednotka pořizuje akcie, přičemž makléři poskytuje zálohu     
  Kč 50 000 Kč 378 221
       
  Nákup akcií za 100 000 Kč 259 379
       
  Odměna makléři 2 000 Kč 259 379
       
  Převod akcií do majetku 102 000 Kč 251 259
       
  Zúčtování zálohy 50 000 Kč 379 378
       
  Úhrada za akcie ve výši rozdílu pořizovací ceny akcií a zálohy,    
  tj. 102 000 - 50 000 = 52 000 Kč 379 221
       
  Prodej akcií v tržní ceně 110 000 Kč 378 661
       
  Úhrada za prodané akcie 110 000 Kč 221 378
       
  Úbytek prodaných akcií v pořizovací ceně 102 000 Kč 561 251
       
  Podíly na zisku z krátkodobých akcií 3 000 Kč 221 666
       
       
  Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku    
  (jen v případě majetku neoceňovaného reálnou hodnotou)    
  Úč. jednotka pořizuje akcie za 100 000 Kč 259 379
       
  Poplatky makléři 2 000 Kč 259 379
       
  Převod akcií do majetku v pořizovací ceně 102 000 Kč 251 259
       
  Úhrada za akcie v pořizovací ceně 102 000 Kč 379 221
       
  Při inventarizaci bylo zjištěno, že tržní cena je výrazně nižší než pořizovací cena a to    
  Kč 70 000 Kč. Úč. jednotka z tohoto důvodu tvoří opravnou položku ve výši 32 000 Kč 579 291
       
  Zrušení opravné položky v okamžiku prodeje akcií 32 000 Kč 291 579
       
  Prodej akcií v tržní ceně 65 000 Kč 378 661
       
  Úhrada za prodané akcie 65 000 Kč 221 378
       
  Úbytek prodaných akcií v pořizovací ceně 102 000 Kč 561 251
       
       
  Ocenění reálnou hodnotou k rozvahovému dni    
  Úč. jednotka pořídila akcie za 50 000 Kč 259 379
       
  Převod nakoupených akcií do majetku 50 000 Kč 251 259
       
  Úhrada za nakoupené akcie 50 000 Kč 379 221
       
  Úč. j. nebude akcie do konce úč. období prodávat. K rozvahovému dni je proto musí    
  ocenit reálnou hodnotou, což je v tomto případě tržní cena, která je vyhlášena na tu-    
  zemské burze jako zavírací cena v prac. den, ke kterému se ocenění provádí. Tržní    
  cena činí 65 000 Kč. Zvýšení hodnoty akcií (přírůstek reálné hodnoty) o 15 000 Kč 251 664
       
  Prodej akcií v dalším úč. období v tržní ceně 75 000 Kč 378 661
       
  Úbytek akcií v ocenění reálnou hodnotou 65 000 Kč 561 251
       
  V případě nižší tržní ceny akcií k rozvahovému dni než byla jejich pořizovací cena,     
  se účtuje snížení reálné hodnoty majetkových cenných papírů 564 251
       
       
  Kurzové rozdíly u krátkodobých cenných papírů (akcií) určených     
  k obchodování k rozvahovému dni    
  Příklad 1    
  Úč. jednotka nakoupila akcie v pořizovací ceně 20 000 Kč EUR v kurzu 25 Kč/1 EUR,    
  tj. 500 000 Kč 259 379
       
  Zařazení do majetku 500 000 Kč 251 259
       
  Úč. j. do konce úč. období akcie neprodala. Tržní hodnota těchto akcií k 31.12. činí    
  Kč 580 000 Kč, kurz k 31.12. je 24 Kč Kč/1 EUR. Ocenění reálnou hodnotou nebo-li    
  tržní cenou vč. kurz. rozdílu k 31.12.: 580 000 - 20 000 x (25 - 24) = 560 000 Kč    
  Účtujeme zvýšení 60 000 Kč 251 664
       
  Příklad 2    
  Úč. jednotka nakoupila akcie v pořizovací ceně 10 000 Kč EUR v kurzu 25 Kč Kč/1 EUR,  
  tj. 250 000 Kč 259 379
       
  Zařazení do majetku 250 000 Kč 251 259
       
  K 31.12. (rozvahový den) akcie nejsou prodány. Jejich tržní hodnota k 31.12. činí    
  Kč 350 000 Kč, kurz k 31.12. je 26,50 Kč/1 EUR. Ocenění reálnou hodnotou vč. kurzo-    
  vého rozdílu k 31.12.: 350 000 + 10 000 x (26,50 - 25) = 365 000 Kč    
  Účtujeme 15 000 Kč 251 664
       
       
  Kurzové rozdíly u krátkodobých majetkových cenných papírů (akcií)     
  určených k obchodování k okamžiku uskutečnění účetního případu    
  Úč. jednotka 10.3. nakoupila 1 000 kusů akcií v ceně 20 Kč EUR za akcii. Kurz    
  ČNB k 10.3. činí 25 Kč Kč/1 EUR 500 000 Kč 259 379
       
  Převod akcií do majetku 500 000 Kč 251 259
       
  15.10.2008 úč. j. prodává všechny akcie v ceně 22 EUR za akcii. Kurz ČNB     
  k 15.10. činí 25,50 Kč/1 EUR. Prodej: 22 000 x 25 = 550 000 Kč 378 661
       
  Kurzový rozdíl - zisk: 22 000 x (25,50 - 25) = 11 000 Kč 378 663
       
  Úbytek akcií v pořizovací ceně 500 000 Kč 561 251
       
       
  Dluhové cenné papíry k obchodování (krátkodobé dluhopisy - nakupované)    
  Pořízení krátkodobých dluhopisů (operace č. 1) 253 379
       
  Úhrada (č. 2) 379 221
       
  Změna reálné hodnoty k rozvahovému dni - zvýšení (č. 3) 253 666
       
  Změna reálné hodnoty k rozvahovému dni - snížení (č. 4) 566 253
       
  Naběhlý alikvotní výnosový úrok (č. 5) 253 662
       
  Prodej dluhopisů (č. 6) 378 661
       
  Úhrada na BÚ (č. 7) 221 378
       
  Úbytek cenných papírů vyúčtovaný do nákladů v ocenění k rozvahovému dni tj.     
  v ocenění reálnou hodnotou (operace 1+3-4+5<1) 561 253
       
       
  Opční listy    
  Nákup opčních listů z BÚ 257 221
       
       
  Inventarizační rozdíly    
  Přebytek majetkových cenných papírů 251 666
       
  Přebytek nakupovaných dluhopisů 253 666
       
  Pozn.: Chybějící cenné papíry se účtují na analytickém účtu - Cenné papíry v    
  umořovacím řízení a musí být zahájeno umořovací řízení    
       
       
  Zúčtovací vztahy    
       
  Poskytnuté provozní zálohy a závdavky    
  Příklad 1 - záloha je vyšší než fakturovaná částka, úč. j. = plátce DPH    
  Úč. jednotka poskytla svému dodavateli provozní zálohu/závdavek 130 000 Kč ještě před    
  provedením služby tímto dodavatelem 314 221
  odpočet DPH po obdržení DD k dodavatelem přijaté záloze/závdavku 22 568 Kč 343 379
       
  Dod. faktura za službu 121 000 Kč vč. DPH celková částka 121 000 Kč   321
  … základ daně (cena za přijaté služby) 100 000 Kč 518  
  … DPH (nárokovaná již ze zaplacené zálohy/závdavku) 21 000 Kč 379  
  … vratka zbytku DPH nárokované ze zálohy/závdavku 1 568 Kč 379 343
       
  Vypořádání zálohy/závdavku ve výši fakturované částky 121 000 Kč 321 314
       
  Přeplatek zálohy/závdavku vrácen dodavatelem 9 000 Kč 221 314
       
  Příklad 2 - záloha (závdavek) je nižší než fakturovaná částka, úč. j. = plátce DPH    
  Úč. jednotka čerpá krátkodobý úvěr ve výši 110 000 Kč, ze kterého bude platit zálohu/závdavek  
  svému dodavateli. Úvěrový i běžný účet jsou vedeny u stejného peněžního ústavu. 221 231
       
  Úč. jednotka poskytuje svému dodavateli provozní zálohu/závdavek 110 000 Kč ještě    
  před provedením služby tímto dodavatelem 314 221
  odpočet DPH po obdržení DD k dodavatelem přijaté záloze/závdavku 19 096 Kč 343 379
       
  Dod. faktura za službu 121 000 Kč vč. DPH celková částka 121 000 Kč   321
  … základ daně (cena za přijaté služby) 100 000 Kč 518  
  … DPH nárokovaná již ze zaplacené zálohy/závdavku 19 096 Kč 379  
  … zbylá DPH nárokovaná ze zúčtovací faktury 1 904 Kč 343  
       
  Vypořádání zálohy/závdavku 110 000 Kč 321 314
       
  Doplatek dodavateli ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a poskytnutou    
  zálohou/závdavkem 11 000 Kč 321 221
       
       
  Přijaté zálohy a závdavky    
  Příklad 1 - záloha (závdavek) = částka fakturovaná odběrateli, úč. j. = neplátce DPH  
  Přijata záloha/závdavek od odběratele - výpis z BÚ 60 000 Kč 221 324
       
  Faktura odběrateli při prodeji výrobků 60 000 Kč 311 602
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 60 000 Kč 324 311
       
       
  Příklad 2 - záloha (závdavek) je nižší než fakturovaná částka, úč. j. = neplátce DPH  
  Přijata záloha/závdavek od odběratele - výpis z BÚ 60 000 Kč 221 324
       
  Faktura odběrateli při prodeji výrobků 80 000 Kč 311 602
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 60 000 Kč 324 311
       
  Doplatek faktury odběratelem 20 000 Kč 221 311
       
       
  Příklad 3 - záloha (závdavek) je vyšší než fakturovaná částka, úč. j. = neplátce DPH  
  Přijata záloha/závdavek od odběratele - výpis z BÚ 60 000 Kč 221 324
       
  Faktura odběrateli při prodeji výrobků 50 000 Kč 311  602
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 50 000 Kč 324 311
       
  Úč. jednotka vrací přeplatek zálohy/závdavku odběrateli 10 000 Kč 324 221
       
       
  Účtování přijatých záloh/závdavků u plátců DPH - 1. možný způsob účtování    
  Příklad 1 - přijatá záloha (závdavek) = částka fakturovaná odběrateli    
  Přijata záloha/závdavek od odběratele 121 000 Kč (zákl. 100 000 Kč + DPH 21 000 Kč) 221 324
       
  předpis odvodu DPH z přijaté zálohy/závdavku 21 000 Kč  378 343
  (alternativně lze místio MD 378 použít např. speciální analytiku 343.xx)    
       
  Odvod DPH 21 000 Kč 343 221
       
  Faktura odběrateli při prodeji výrobků 100 000 Kč bez DPH (DPH již byla přiznána při    
  přijetí úplaty = zálohy/závdavku, která předcházela zdanit.plnění), celkem 121 000 Kč 311  
  výnos z prodeje výrobků 100 000 Kč   601
  DPH z prodeje odvedená v rámci zálohy/závdavku 21 000 Kč (alternativně D 343.xx)   378
       
  Zúčtování zálohy/závdavku: 121 000 Kč 324 311
  (zúčtování přijaté zálohy/závdavku je vhodné provádět přímo na faktuře odběrateli)    
       
  Příklad 2 - přijatá záloha (závdavek) je nižší než fakturovaná částka    
  Přijata záloha/závdavek od odběratele 121 000 Kč (zákl. 100 000 Kč + DPH 21 000 Kč) 221 324
       
  předpis odvodu DPH z přijaté zálohy/závdavku 21 000 Kč  378 343
  (alternativně lze místo MD 378 použít např. speciální analytiku 343.xx)    
       
  Odvod DPH 21 000 Kč 343 221
       
  Faktura odběrateli při prodeji výrobků 363 000 Kč vč. DPH s tím, že DPH je počítá-    
  na jen z 200 000 Kč (tj. 42 000 Kč), protože z 100 000 Kč (záloha) již byla DPH    
  přiznána a odvedena 363 000 Kč 311  
  … základ DPH (výnos z prodeje výrobků 300 000 Kč   601
  … DPH k odvodu při uskuteč. zdaň. plnění 63 000 Kč   343
  … DPH již odvedené při přijetí zálohy/závdavku 21 000 Kč (alternativně D 343.xx)   378
       
  Zúčtování zálohy/závdavku: 121 000 Kč 324 311
  (zúčtování přijaté zálohy/závdavku je vhodné provádět přímo na faktuře odběrateli)    
  Doplatek odběratelem 242 000 Kč 221 311
       
  Příklad 3 - přijatá záloha (závdavek) je vyšší než fakturovaná částka    
  Přijata záloha/závdavek od odběratele 36 300 Kč + DPH, tj. 36 300 Kč 221 324
       
  DPH ke dni přijetí zálohy/závdavku 6 300 Kč (alternativně MD 343.xx - spec. analytika) 378 343
       
  Odvod DPH (v rámci přiznání za měsíc/kvartál přijetí zálohy/závdavku) 6 300 Kč 343 221
       
  Faktura odběrateli při prodeji výrobků 20 000 Kč + DPH 4 200 Kč = 24 200 Kč 311  
  z toho základ DPH 20 000 Kč   601
  zohlednění částky DPH odvedené z přijaté zálohy/závdavku 4 200 Kč (alter. D 343.xx)   378
  Vypořádání zálohy/závdavku (24 200 - 36 300), odběrateli zasílán dobropis - opravný    
  daň. doklad na částku přeplatku 12 300 Kč, zúčtování zálohy/závdavku: 36 300 Kč 324 311
       
  Nárok na vrácení přeplatku DPH uhraz. v záloze/závdavku 2 100 Kč (alter. D 343.xx) 343 378
       
  Vrácení DPH ze zálohy/závdavku od FÚ (v přiznání za období potvrz.opr.DD), 2 100 Kč 211 343
       
  Vrácení přeplatku na základě zúčtovací faktury odběrateli 12 100 Kč 311 221
       
  Příklad 4 - přijaté zálohy (závdavku) mezi dvěma účetními jednotkami = plátci DPH, které 
  obě sídlí v ČR, ale obchodují mezi sebou v cizí měně     
  Přijata záloha/závdavek od odběratele 1 200 EUR. Aktuální kurz podle účetnictví v den     
  přijetí zálohy/závdavku činí 24 Kč Kč/1EUR 1 200 x 24 = 28 800 Kč 221 324
       
  DPH z přijaté zálohy/závdavku (výpočet shora 28 800 x 0,1736) 5 000 Kč 378 343
  (místo účtu MD 378 lze použít alternativně spec. analytiku účtu 343.xx)    
  Odvod DPH 5 000 Kč 343 221
       
  Faktura odběrateli při prodeji výrobků 1 815 EUR (vč. 21% DPH)    
  po odečtení zálohy/závdavku 1 200 EUR bude dodavatel požadovat dodatek 615 EUR.    
  Faktura je účtována v kurzu podle účetnictví 25 Kč Kč/1 EUR, 1 815 x 25 = 45 375 Kč 311  
  … DPH k doplacení ze základu 45 375 - 28 800 = 15 375 x 0,1736 2 669 Kč   343
  … DPH přiznané po přijetí zálohy/závdavku 5 000 Kč   378
  … zbytek jako výnos z prodeje výrobků (45 375 - 2 669 - 5 000) 37 706 Kč   343
       
  Zápočet zálohy/závdavku 1200 EUR (kurzem vystavení faktury) 1 200x25 = 30 000 Kč 324 311
  Vyrovnání kurzového rozdílu na účtu záloh (1 200 x 25 - 1 200 x 24) 1 200 Kč 563 324
       
  Doplatek fakturované částky odběratelem 615 EUR (=1815-1200)    
  zaúčtováno kurzem přijetí doplatku (např. 25,4 Kč/EUR) 615 x 25,4 = 15 621 Kč 221 311
       
  Kurzový rozdíl - na účtu 311 byl zůstatek 615 EUR v kurzu 25 Kč/1EUR, tj. 15 375 Kč    
  rozdíl 15 621 - 15 375 bude kurzovám ziskem 246 Kč  311 663
       
       
  Účtování přijatých záloh/závdavků u plátců DPH - 2. možný způsob účtování    
  Příklad 1 - přijatá záloha (závdavek) = částka fakturovaná odběrateli    
  Přijata záloha/závdavek od odběratele 100 000 Kč vč. DPH 221 324
       
  DPH ke dni přijetí zálohy/závdavku: 100 000 x koeficient 0,1736 = 17 360 Kč 378 343
  (místo účtu 378 lze použít alternativně spec. analytiku účtu 343.xx)    
  Odvod DPH 17 360 Kč 343 321
       
  Faktura odběrateli za prodané zboží 100 000 Kč 311  
  Výpočet částky na účtu 604: 100 000 - DPH 17 360 = 86 640 Kč   604
  Již přiznaná DPH 17 360 Kč   378
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 100 000 Kč 324 311
       
       
  Příklad 2 - přijatá záloha (závdavek) je nižší než fakturovaná částka    
  Přijatá záloha/závdavek od odběratele 100 000 Kč 221 324
       
  DPH ke dni přijetí zálohy/závdavku: 100 000 x koeficient 0,1736 = 17 360 Kč 378 343
  (místo účtu 378 lze použít alternativně spec. analytiku účtu 343.xx)    
  Odvod DPH 16 670 Kč 343 221
       
  Faktura odběrateli za prodané zboží 240 000 Kč 311  
  DPH celkem 240 000 x koeficient 0,1736 = 41 664 Kč    
  Výpočet částky na účtu 604: 198 336 Kč   604
  DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění: 240 000 - 100 000 = 140 000 Kč     
   tj. částka k dodanění 140 000 x 0,1736 = 24 304 Kč   343
  Již přiznaná DPH ke dni přijetí zálohy/závdavku 17 360 Kč   378
       
  Zúčtování zálohy/závdavku 100 000 Kč 324 311
       
  Doplatek odběratelem 140 000 Kč 311 221
       
       
  Příklad 3 - přijaté zálohy (závdavky) mezi dvěma úč. jednotkami = plátci DPH, které obě
  sídlí v ČR, ale obchodují mezi sebou v cizí měně    
  Přijata záloha/závdavek od odběrat. 3 000 EUR vč.DPH, kurz 25 KčKč/1EUR 75 000 Kč 221 324
       
  DPH z přijaté zálohy/závdavku: 75 000 x 0,1736    
  nebo též tento výpočet: 13 020 Kč 378 343
  (místo účtu 378 lze použít alternativně spec. analytiku účtu 343.xx)    
       
  Odvod DPH 13 020 Kč 343 221
       
  Faktura odběrateli za zboží 5 000 EUR vč.DPH v kurzu 25 Kč Kč/1 EUR, 125 000 Kč 311  
  účet 343 8 680 Kč   343
   2 000 x koeficient 0,1736 x 25    
  DPH odvedené ze zálohy/závdavku 13 020 Kč   378
  výnos = 125 000 - 8 680 - 13 020 = 103 300 Kč   604
       
  Vypořádání zálohy/závdavku v kurzu 25 Kč Kč/1 EUR 75 000 Kč 324 311
       
  Doplatek faktury odběratelem v kurzu 24,50 Kč/1 EUR, tj. 2 000 x 24,5 49 000 Kč 221 311
       
  Kurzový rozdíl celková fakturovaná částka - záloha + doplatek 1 000 Kč 563 311
   (125 000 - 75 000 - 49 000)    
       
  Směnky    
  Směnky k inkasu - příklad 1    
  Úč. j. (plátce DPH) fakturuje odběrateli za prodané výrobky 242 000 Kč vč. DPH 311  
  200 000 Kč   601
  42 000 Kč   343
       
  Odběratel po dohodě místo úhrady poskytuje směnku k inkasu 242 000 Kč 312 311
       
  Zvýšení směnky k inkasu o alikvotní úrokový výnos (v čas.souvislosti) 3 000 Kč 312 662
       
  Směnka je ve stanovené lhůtě odběratelem uhrazena (vč. úrok. výnosu) 245 000 Kč  221 312
       
       
  Příklad 2    
  Účetní jednotka fakturuje odběrateli za prodané výrobky 242 000 Kč vč. DPH 311  
  200 000 Kč   601
  42 000 Kč   343
       
  Odběratel po dohodě místo úhrady poskytuje směnku k inkasu 242 000 Kč 312 311
       
  Zvýšení směnky k inkasu o alikvotní úrokový výnos (v čas. souvislosti) 3 000 Kč 312 662
       
  Úč. jednotka poskytuje směnku bance k eskontu 245 000 Kč 313 312
       
  Banka poskytuje eskontní úvěr 245 000 Kč, který převádí na BÚ. Částka úvěru je     
  snížena o diskont 10 000 Kč (úrok, který si banka sráží) 235 000 Kč 221  
  10 000 Kč 562  
  245 000 Kč   232
       
  Oznámení banky o úhradě směnky dlužníkem (přímo bance) 245 000 Kč 232 313
       
  V situaci, kdy dlužník směnku bance neproplatí, banka vrací směnku 245 000 Kč 312 313
       
  Vrácení eskontního úvěru účetní jednotkou 245 000 Kč 232 221
       
  Pozn.: Pokud by se ve všech těchto případech jednalo o směnku se splatností delší    
  než 1 rok, bude se účtovat v rámci analytiky účtu 312 pro dlouhodobé směnky    
       
       
  Směnky k úhradě    
  Faktura od dodavatele 121 000 Kč vč. DPH 100 000 Kč 111  
  21 000 Kč 343  
  121 000 Kč   321
       
  Účetní jednotka po dohodě poskytuje dodavateli směnku. 121 000 Kč 321 322
       
  Zvýšení směnky k úhradě o alikvótní úrokový výnos (v čas.souvislosti) 5 000 Kč 562 322
       
  Úč. jednotka hradí směnku dodavateli ve stanovené lhůtě vč. úroku, tj. 126 000 Kč 322 221
       
  Pozn.: Pokud by se jednalo o směnku se splatností delší než 1 rok, účtovalo by se    
  na účtu 478 pro dlouhodobé směnky    
       
       
  Opravné položky k pohledávkám    
       
  Příklad 1.a) - postupná tvorba zákonné OP do výše 100 % hodnoty pohledávky,    
  částečná úhrada pohledávky až po jejím odepsání, aplikace pro pohledávky    
  vzniklé do 31.12.2013, postup podle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013 (použije se i v roce 2014)
  Pohledávka vzniklá do 31.12.2013 za výrobky 1 000 000 Kč, úč. j. = neplátce DPH 311 601
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 20 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, tj.    
  Kč 200 000 Kč. Od konce lhůty splatnosti pohledávky již uplynulo víc než 6 měsíců,    
  proti dlužníkovi bylo zahájeno rozhodčí (soudní, správní) řízení 558 391
       
  Tvorba zák. opr. pol. ve výši 33 % hodnoty dosud neuhr. pohledávky (33 % z 1 mil.),    
  tj. 330 000 Kč, přičemž od konce lhůty splatnosti uplynulo víc než 12 měsíců     
  Rozpuštění původní opravné položky 200 000 Kč 391 558
       
  Tvorba nové opravné položky 330 000 Kč 558 391
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 50 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, tj.    
  Kč 500 000 Kč. Od konce lhůty splatnosti pohledávky již uplynulo víc než 18 měsíců.    
  Rozpuštění předchozí opravné položky 330 000 Kč 391 558
       
  Tvorba nové opravné položky 500 000 Kč 558 391
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 66 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, tj.    
  Kč 660 000 Kč. Od konce lhůty splatnosti pohledávky již uplynulo víc než 24 měsíců.    
  Rozpuštění předchozí opravné položky 500 000 Kč 391 558
       
  Tvorba nové opravné položky 660 000 Kč 558 391
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 80 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, tj.    
  Kč 800 000 Kč. Od konce lhůty splatnosti pohledávky již uplynulo víc než 30 měsíců.    
  Rozpuštění předchozí opravné položky 660 000 Kč 391 558
  Tvorba nové opravné položky 800 000 Kč 558  391
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 100 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, tj.    
  Kč 1 000 000 Kč. Od konce lhůty splatnosti pohledávky již uplynulo víc než 36 měsíců.    
  Rozpuštění předchozí opravné položky 800 000 Kč 391 558
       
  Tvorba nové zákonné opravné položky 1 000 000 Kč 558 391
       
  Věřitel se rozhodl pohledávku před promlčením odepsat jako nedobytnou.    
   - rozpuštění vytvořené OP 1 000 000 Kč 391 558
   - odpis nedobytné pohledávky (daňově účinný) 1 000 000 Kč 546 311
   - zápis odepsané pohledávky do podrozvahové evidence 1 000 000 Kč 751 799
       
  Přijata částečná úhrada již odepsané pohledávky ve výši 400 000 Kč 221 646
  Snížení výše odepsané pohledávky v podrozvahové evidenci 400 000 Kč 799 751
       
  Příklad 1.b) - postupná tvorba zákonné OP do výše 100 % hodnoty pohledávky,    
  částečná úhrada pohledávky až po jejím odepsání, aplikace pro pohledávky    
  vzniklé od 1.1.2014, postup podle § 8a ZoR ve znění od 1.1.2014    
  Pohledávka vzniklá v roce 2014 za výrobky 1 000 000 Kč, úč. j. = neplátce DPH 311 601
       
  Tvorba zákonné OP ve výši 50 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky,    
  jestliže od konce lhůty splatnosti uplynulo více jak 18 měsíců;     
  zákon již nevyžaduje rozhodčí (soudní, spr.) řízení 500 000 Kč  558 391
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 100 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky,    
  jestliže od konce lhůty splatnosti uplynulo více jak 18 měsíců;     
  tvorba "zbylých" 50 % hodnoty pohledávky, tj. 500 000 Kč 558 391
       
  Věřitel se rozhodl pohledávku před promlčením odepsat jako nedobytnou.    
   - rozpuštění vytvořené OP 1 000 000 Kč 391 558
   - odpis nedobytné pohledávky (daňově účinný) 1 000 000 Kč 546 311
   - zápis odepsané pohledávky do podrozvahové evidence 1 000 000 Kč 751 799
       
  Přijata částečná úhrada již odepsané pohledávky ve výši 400 000 Kč 221 646
  Snížení výše odepsané pohledávky v podrozvahové evidenci 400 000 Kč 799 751
       
  Příklad 1.c) - postupná tvorba zákonné OP do výše 100 % hodnoty pohledávky,    
  pohledávka je nabyta postoupením, její rozvahová hodnota při vzniku byla nad 200 000 Kč
  vznikla od 1.1.2014, postup podle § 8a ZoR ve znění od 1.1.2014    
  Nabytí pohledávky vzniklé v roce 2014 postoupením    
   - hrazená částka za postoupení (v hotovosti) 50 000 Kč  315 211
   - jmenovitá hodnota pohledávky zachycena v podrozvaze 230 000 Kč 755 799
       
  Tvorba zákonné OP ve výši 50 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky,    
  jestliže od konce lhůty splatnosti uplynulo více jak 18 měsíců, podmínkou je její vymáhání   
  v rozhodčím, soudním nebo správním řízení, které probíhá 25 000 Kč  558 391
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 100 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky,    
  jestliže od konce lhůty splatnosti uplynulo více jak 18 měsíců;     
  tvorba "zbylých" 50 % rozvahové hodnoty pohledávky, tj. 25 000 Kč 558 391
       
  Na účet byla přijata částečná úhrada této pohledávky ve výši 110 000 Kč 221  
   - část započtena na rozvahovou hodnotu pohledávky 50 000 Kč   315
   - zbytek je výnosem 60 000 Kč   646
   - rozpuštění vytvořené zákonné OP 50 000 Kč 391 558
   - snížení hodnoty pohledávky v podrozvahové evidenci 110 000 Kč 799 755
       
  Na účet byla přijata další částečná úhrada této pohledávky ve výši 70 000 Kč 221 646
  Snížení hodnoty pohledávky v podrozvahové evidenci 70 000 Kč 799 755
       
       
  Příklad 2.a) - úhrada pohledávky po vytvoření zákonnné OP, úč. j. = plátce DPH    
  pohled.vznikla do 31.12.2013, postup dle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013 (použije se i v roce 2014)
  Pohledávka vzniklá do 31.12.2013 za prodané výrobky vč. DPH 242 000 Kč 311  
  200 000 Kč   601
  42 000 Kč   343
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 20 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, tj.    
  20 % z 242 000 = 48 400 Kč, s tím, že od konce termínu splatnosti již uplynulo více    
  než 6 měsíců (vyšší opr. položku by pak bylo možno tvořit pouze v případě zahájení    
  rozhodčího, soudního nebo správního řízení proti dlužníkovi) 558 391
       
  Odběratel zaplatil celý dluh na BÚ 242 000 Kč 221 311
       
  Zrušení zákonné opravné položky ve výši 48 400 Kč 391 558
       
  Příklad 2.b) - úhrada pohledávky po vytvoření zákonnné OP, úč. j. = plátce DPH    
  pohled.vznikla od 1.1.2014, postup dle § 8a ZoR ve znění od 1.1.2014    
  Pohledávka vzniklá v roce 2014 za prodané výrobky vč. DPH 242 000 Kč 311  
  200 000 Kč   601
  42 000 Kč   343
       
  Tvorba zák. opr. položky ve výši 50 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, tj.    
  neboť od konce termínu splatnosti již uplynulo více než 18 měsíců (není nutná existence  
  rozhodčího, soudního nebo správního řízení proti dlužníkovi) 121 000 Kč 558 391
       
  Odběratel zaplatil 40 % pohledávky, tj. uhradil 96 800 Kč 221 311
  Alikvótní snížení vytvořené OP o 40 % ze 121 000 Kč, tj. o 48 400 Kč 391 558
       
  Odběratel doplatil zbylých 60 % pohledávky, tj. uhradil 145 200 Kč 221 311
  Rozpuštění zbytku zákonné OP 72 600 Kč 391 558
       
       
  Příklad 3 - částečná úhrada pohledávky po vytvoření opr. položky a odpis    
  části pohledávky, úč. j. = plátce DPH    
  postup podle § 8 ZoR (dlužník v insolvenčním řízení)    
  Faktura odběrateli za poskytnuté služby vč. DPH 363 000 Kč 311  
  300 000 Kč   602
  63 000 Kč   343
       
  Úč. j. tvoří zák. opr. položku k pohledávce za dlužníkem, který je v insolvenčním řízení.    
  Tvorba opr. položky je ve výši 100 % hodnoty dosud neuhr. pohledávky, 363 000 Kč 558 391
       
  Pohledávka byla částečně uhrazena a to ve výši 200 000 Kč 221 311
       
  Snížení, tj. rozpuštění opravné položky ve výši úhrady, tj. 200 000 Kč 391 558
       
  Odpis zbývající části hodnoty pohledávky, která byla soudem prohlášena za     
  nedobytnou 163 000 Kč 546 311
       
  Rozpuštění, tj. zrušení zbývající části opravné položky 163 000 Kč 391 558
       
       
  Příklad 4.a) - tvorba účetní a zákonné opravné položky, úč. j = plátce DPH    
  pohled.vznikla do 31.12.2013, postup dle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013 (použije se i v roce 2014)
  Pohledávka vzniklá do 31.12.2013 za zboží, faktura vč. DPH 1 210 000 Kč 311  
   - z toho základ DPH 1 000 000 Kč    604
   - z toho 21% DPH 210 000 Kč   343
       
  Faktura není odběratelem uhrazena ve lhůtě splatnosti. Úč. jednotka tvoří účetní opr.     
  položku ve výši 30 % fakturované částky (30 % z 1 200 000 Kč), tj. 363 000 Kč 559 391
       
  Faktura není uhrazena do 6 měsíců po lhůtě splatnosti. Úč. j. tvoří zák. opr. položku    
  ve výši 20 % hodnoty neuhrazené pohledávky (20 % z 1 210 000 Kč), tj. 242 000 Kč 558 391
  Přičemž proti dlužníkovi zahájila rozhodčí, soudní nebo správní řízení.    
  (celkem vytvořena 30% účetní a 20% daňová opravná položka)    
       
  Ke stejnému datu tvoří rovněž úč. opr. položku ve výši 60 % hodnoty neuhrazené    
  pohledávky (60 % z 1 210 000 Kč), tj. 726 000 Kč. Této tvorbě předchází zrušení     
  původní účetní opr. položky 363 000 Kč 391 559
  Tvorba nové účetní opr. položky 726 000 Kč 559 391
  (celkem vytvořena 60% účetní a 20% daňová opravná položka)    
       
  Faktura není uhrazena ani do 12 měsíců od data splatnosti. Úč. j. tvoří zák. opr. pol.    
  ve výši 33 % hodnoty neuhrazené pohledávky. Této tvorbě předchází zrušení     
  původní zák. opr. položky 242 000 Kč 391 558
  Tvorba nové zák. opr. položky (33 % z 1 210 000) 399 300 Kč 558 391
  (pozn: alternativně lze doúčtovat pouze přírůstek daňové opr. položky 157 300 zápisem 558/391)
  (celkem vytvořena 60% účetní a 33% daňová opravná položka)    
       
  Faktura není uhrazena ani do 18 měsíců od data splatnosti. Úč. j. tvoří zák. opr. pol.    
  ve výši 50 % hodnoty neuhrazené pohledávky. Této tvorbě předchází rozpuštění    
  předchozí zákonné opravné položky 399 300 Kč 391 558
  Dále musí být rozpuštěna část úč. opr. pol. ve výši 10 % z 1 210 000 tj. 121 000 Kč 391 559
  Tvorba nové zák. opr. položky (50 % z 1 210 000) 605 000 Kč 558 391
  (celkem vytvořena 50% účetní a 50% daňová opravná položka)    
       
  Úhrada pohledávky odběratelem v plné výši 1 210 000 Kč 221 311
  Rozpuštění účetní opravné položky 605 000 Kč 391 559
  Rozpuštění zákonné opravné položky 605 000 Kč 391 558
       
  Příklad 4.b) - tvorba účetní a zákonné opravné položky, úč. j = plátce DPH    
  pohled.vznikla od 1.1.2014, postup dle § 8a ZoR ve znění od 1.1.2014    
  Pohledávka vzniklá v roce 2014 za zboží, faktura vč. DPH 1 210 000 Kč 311  
   - z toho základ DPH 1 000 000 Kč    604
   - z toho 21% DPH 210 000 Kč   343
       
  Faktura není odběratelem uhrazena ve lhůtě splatnosti. Úč. jednotka tvoří účetní OP    
  ve výši 30 % fakturované částky (30 % z 1 200 000 Kč), tj. 363 000 Kč 559 391
       
  Faktura není uhrazena do 12 měsíců po lhůtě splatnosti. Úč. j. zvyšuje účetní OP    
  o dalších 20 % hodnoty neuhrazené pohledávky (20 % z 1 210 000 Kč), tj. 242 000 Kč 559 391
  (celkem vytvořena 50% účetní OP a 0% daňová OP)    
  Přičemž proti dlužníkovi zahájila rozhodčí, soudní nebo správní řízení.    
       
  Po uplynutí 18 měsíců od splatnosti úč.j. tvoří zákonnou OP ve výši 50 % hodn. pohl.    
  (není třeba rozdhodčí, soudní či správní řízení), zároveň ale snižuje účetní OP na 30 %    
   - snížení původní účetní OP z 50 % na 20 %, tj. o částku 242 000 Kč 391 559
   - tvorba daňové OP ve výši 50 % z 1 210 000, tj. 605 000 Kč 558 391
  (celkem vytvořena 30% účetní OP a 50% daňová OP)    
       
  Po uplynutí 24 měsíců od splatnosti úč.j. zvyšuje účetní OP na maximum (50 %),    
  tj. tvoří účetní OP ve výši 242 000 Kč 559 391
  (celkem vytvořena 50% účetní OP a 50% daňová OP, více tvořit zatím nelze)    
       
  V této situaci dlužník hradí část pohledávky ve výši 600 000 Kč 221 311
  Rozpuštění alikvótní části zákonné OP (50 % z 600 000) 300 000 Kč 391 558
  Rozpuštění alikvótní části účetní OP 300 000 Kč 391 559
  (celkem vytvořena 50% účetní a 50% daňová OP, ale již jen z neuhr. zbytku 610 000 Kč)  
       
  Po uplynutí 36 měsíců od splatnosti úč.j. zvyšuje daňovou OP na maximum (100 %),    
  ale zároveň musí zrušit účetní opravnou položku:    
   - rozpuštění celé vytvořené účetní OP 305 000 Kč 391 559
   - zvýšení daňové OP o 50 % neuhrazené částky, tj. o 305 000 Kč 558 391
  (celkem vytvořena 0% účetní a 100% daňová OP, ale již jen z neuhr. zbytku 610 000 Kč)  
       
  Úhrada zbylého dluhu odběratelem, tj. 610 000 Kč 221 311
  Rozpuštění zákonné OP 610 000 Kč 391 558
       
       
  Příklad 5.a) - tvorba účetní a zákonné opravné položky, úč. j. = neplátce DPH    
  pohled.vznikla do 31.12.2013, postup dle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013 (použije se i v roce 2014)
  Pohledávka vzniklá do 31.12.2013 za provedené služby 100 000 Kč 311 602
       
  Faktura není odběratelem uhrazena ve lhůtě splatnosti. Úč. jednotka tvoří účetní    
  opravnou položku ve výši 100 % hodnoty neuhrazené pohledávky, tj. 100 000 Kč 559 391
       
  Faktura není uhrazena ani po uplynutí 6 měsíců od data splatnosti. Úč. j. tvoří zák.    
  opr. položku ve výši 20 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky. Z tohoto důvodu    
  se nejprve musí zrušit část vytvořené účetní OP ve výši 20 % 20 000 Kč 391 559
  Tvorba zákonné opr. položky ve výši 20 % ze 100 000, tj. 20 000 Kč 558 391
  (celkem vytvořena 80% účetní a 20% daňová opravná položka)    
       
  Faktura není uhrazena ani po uplynutí 12 měsíců od data splatnosti. Proti dlužníkovi    
  bylo zahájeno soudní řízení. Úč. j. tvoří zák. opr. položku ve výši 33 % neuhrazené    
  pohledávky. Z tohoto důvodu musí zrušit část úč. opr. položky ve výši dalších 13 %.    
  Rozpuštění 13 % účetní opr. položky, tj. 13 % ze 100 000 = 13 000 Kč 391 559
  Rozpuštění původní zákonné opr. položky 20 000 Kč 391 558
  Tvorba zákonné opr. položky ve výši 33 % ze 100 000 = 33 000 Kč 558 391
  (pozn.: alternativně lze doúčtovat pouze přírůstek daňové opr. položky 13 000 zápisem 558/391)
  (celkem vytvořena 67% účetní a 33% daňová opravná položka)    
       
  Odběratel hradí část svého dluhu 50 000 Kč 221 311
  Navíc pohledávka přestala být aktivně vymáhána. Rozpuštění části zák. opr. položky    
  ve výši 23 000 Kč, neboť může být vytvořena jen do výše 20 % hodnoty neuhrazené    
  pohledávky. Dosud neuhrazená část pohledávky nyní činí 50 000 Kč. Rozpustit je    
  nutno: 33 000 - 10 000 = 23 000 Kč . Účtujeme 33 000 Kč 391 558
  Tvorba nové zákonné opravné položky 10 000 Kč 558 391
  Zrušení části účetní opr. položky, která nyní činí 67 000 Kč, až na úroveň odpovídající    
  stavu pohledávky po přijetí úhrady - zrušení ve výši: 67 000 - 40 000 = 27 000 Kč 391 559
  (celkem vytvořena 80% účetní a 20% daňová opravná položka, tj. 40 000 a 10 000 Kč)    
       
  Odběratel uhradil další část dluhu ve výši 30 000 Kč 221 311
  Rozpuštění části zák. opr. položky, neboť ta může být nyní vytvořena ve výši 20 %    
  hodnoty dosud neuhrazené pohledávky, což je 20 % z 20 000 = 4 000 Kč    
  Rozpuštění zák. opr. pol. ve výši: 10 000 - 4 000 = 6 000 Kč . Účtujeme 10 000 Kč 391 558
  Tvorba nové zákonné opravné položky 4 000 Kč 558 391
  Úč. opr. položka nyní bude pokrývat zbývající část až do 100 % dosud neuhrazené    
  pohledávky. Ta stále činí 20 000 Kč, z toho 4 000 Kč jsou pokryty zákonnou opr.    
  položkou. Úč. opr. položka může činit 16 000 Kč. Její dosavadní výše činí    
  Kč 40 000 Kč.     
  Zrušení úč. opr. položky: 40 000 - 16 000 Kč = 24 000 Kč 391 559
  Úč. opr. položka zůstává ve výši 16 000 Kč    
  (celkem vytvořena 80% účetní a 20% daňová opravná položka, tj. 16 000 a 4 000 Kč)    
       
  Odběratel splácí zbytek svého dluhu 20 000 Kč 221 311
  Rozpuštění zákonné opr. položky 4 000 Kč 391 558
  Rozpuštění účetní opr. položky 16 000 Kč 391 559
       
  Příklad 5.b) - tvorba účetní a zákonné opravné položky, úč. j. = neplátce DPH    
  pohled.vznikla od 1.1.2014, postup dle § 8a ZoR ve znění od 1.1.2014    
  Pohledávka vzniklá v roce 2014 za provedené služby 100 000 Kč 311 602
       
  Faktura není odběratelem uhrazena ve lhůtě splatnosti. Úč. jednotka tvoří účetní    
  opravnou položku ve výši 100 % hodnoty neuhrazené pohledávky, tj. 100 000 Kč 559 391
       
  Faktura není uhrazena ani po uplynutí 18 měsíců od data splatnosti. Úč. j. tvoří zák.    
  opr. položku ve výši 50 % hodnoty dosud neuhrazené pohledávky. Z tohoto důvodu:    
   - nejprve se musí zrušit část vytvořené účetní OP ve výši 50 % 50 000 Kč 391 559
   - tvorba zákonné OP ve výši 50 % ze 100 000, tj. 50 000 Kč 558 391
  (celkem vytvořena 50% účetní a 50% daňová opravná položka)    
       
  Odběratel hradí část svého dluhu, z toho důvodu je třeba upravit i vytvořené OP:    
   - přijatá úhrada části dluhu na účet 60 000 Kč  221 311
   - zrušení části zákonné OP (50 % z uhrazené částky) 30 000 Kč 391 558
   - zrušení části účetní OP (50 % z uhrazené částky) 30 000 Kč 391 559
  (celkem vytvořena 50% účetní OP a 50% daňová OP, tj. 20 000 a 20 000 Kč)    
       
  Odběratel splatil zbytek svého dluhu 40 000 Kč 221 311
  Rozpuštění zákonné OP 20 000 Kč 391 558
  Rozpuštění účetní OP 20 000 Kč 391 559
       
       
  Příklad 6.1 - opravné položky k pohledávkám ze zahraničí    
  (kurzový přepočet je třeba provádět i pro vytvořené OP)    
  pohled.vznikla do 31.12.2013, postup dle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013 (použije se i v roce 2014)
  Faktura odběrateli v červnu roku RR (datum do 31.12.2013) v částce 10 000 Kč EUR    
  účtujeme v kurzu 25 Kč Kč/EUR,tj. 250 000 Kč 311 602
       
  Kurz. rozdíl k 31.12.RR, v tomto případě kurz. ztráta, neboť faktura není k rozvahovému    
  dni uhrazena a kurz k 31.12.RR činí 24 Kč Kč/1 EUR, kurzová ztráta 10 000 Kč 563 311
       
  Tvorba zákonná OP k 31.12.RR ve výši 20 % neuhrazené pohledávky, tj. 20 % z     
  10 000 Kč EUR, tj. v Kč: 20 % z 240 000 = 48 000 Kč 558 391
  přičemž proti dlužníkovi bylo zahájeno rozhodčí, soudní, či správní řízení    
       
  Tvorba účetní OP k 31.12.RR ve výši 80 % hodnoty dosud neuhrazené     
  pohledávky, tj. 80 % z 240 000 = 192 000 Kč 559 391
  (celkem k 31.12.RR vytvořena 80% účetní OP a 20% zákonná OP)    
       
  K 31.12.RR+1 byl kurz ČNB 27 Kč/EUR, nejprve přepočet hodnoty pohledávky a OP:    
   - přepočet hodnoty pohledávky 10 000 x 27 = 270 000 Kč, KR je 30 000 Kč 311 663
   - přepočet existující zákonné OP 20 % z 270 000 Kč = 54 000 Kč, KR je 6 000 Kč  563 391
   - přepočet existující účení OP 80 % z 270 000 Kč = 216 000 Kč, KR je 24 000 Kč  563 391
       
  K 31.12.RR+1 uplynulo více jak 18 měsíců od splatnosti, proto úprava OP:    
   - zákonná OP zvýšena o 30 % z 270 000 Kč, tj. o 81 000 Kč 558 391
   - účetní OP snížena o 30 % z 270 000 Kč, tj. o 81 000 Kč 391 559
  (celkem k 31.12.RR+1 vytvořena 50% účetní a 50% zákonná OP)    
       
  Dne 7.2.RR+2 došlo k úhradě celé částky 10 000, EUR na účet vedený v Kč    
   - připsaná částka na účet vedený v Kč 255 000 Kč 221 311
   - kurzový rozdíl k uhrazené pohledávce (270 000 - 255 000) 15 000 Kč  563 311
   - zrušení zákonné OP 135 000 Kč 391 558
   - zrušení účetní OP 135 000 Kč 391 559
       
  Příklad 6.1 - opravné položky k pohledávkám ze zahraničí    
  (kurzový přepočet je třeba provádět i pro vytvořené OP)    
  pohled.vznikla od 1.1.2014, postup dle § 8a ZoR ve znění do 1.1.2014    
  Faktura odběrateli v červnu roku RR (datum od 1.1.2014) v částce 10 000 Kč EUR    
  účtujeme v kurzu 27 Kč Kč/EUR,tj. 270 000 Kč 311 602
       
  Kurz. rozdíl k 31.12.RR, v tomto případě kurz. ztráta, neboť faktura není k rozvahovému    
  dni uhrazena a kurz k 31.12.RR činí 26 Kč Kč/1 EUR, kurzová ztráta 10 000 Kč 563 311
       
  Tvorba účetní OP k 31.12.RR ve výši 80 % hodnoty dosud neuhrazené     
  pohledávky, tj. 80 % z 260 000 = 208 000 Kč 559 391
  (celkem k 31.12.RR vytvořena 80% účetní OP a 0% zákonná OP)    
  208    
  K 31.12.RR+1 byl kurz ČNB 30 Kč/EUR, nejprve přepočet hodnoty pohledávky a OP:    
   - přepočet hodnoty pohledávky 10 000 x 30 = 300 000 Kč, KR je 30 000 Kč 311 663
   - přepočet existující účení OP 80 % z 300 000 Kč = 240 000 Kč, KR je 32 000 Kč  563 391
       
  K 31.12.RR+1 uplynulo více jak 18 měsíců od splatnosti, proto úprava OP:    
   - zákonná OP vytvořena ve výši 50 % z 300 000 Kč, tj. o 150 000 Kč 558 391
   - účetní OP snížena o 30 % z 300 000 Kč, tj. o 90 000 Kč 391 559
  (celkem k 31.12.RR+1 vytvořena 50% účetní a 50% zákonná OP)    
       
  Dne 7.2.RR+2 došlo k úhradě celé částky 10 000, EUR na účet vedený v Kč    
   - připsaná částka na účet vedený v Kč 275 000 Kč 221 311
   - kurzový rozdíl k uhrazené pohledávce (300 000 - 275 000) 25 000 Kč  563 311
   - zrušení zákonné OP 150 000 Kč 391 558
   - zrušení účetní OP 150 000 Kč 391 559
       
       
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení    
  Úč. jednotka uplatňuje nárok na smluvní pokutu či úrok z prodlení např. za porušení    
  smlouvy 311 644
       
  Odběratelem uhrazena smluvní pokuta či úrok z prodlení 221 311
       
  Dodavatel uplatňuje vůči účetní jednotce svůj nárok na smluvní pokutu či úrok z    
  prodlení např. za porušení platebních podmínek 544 321
       
  Úhrada smluvní pokuty či úroku z prodlení dodavateli 321 221
       
       
  Ostatní pokuty a penále    
  Předpis různých poplatků účtovaných do nákladů 538 345
       
  Poplatky úč. jednotka neuhradila ve stanoveném termínu, předpis penále 545 379
       
  Úhrada penále 379 221
       
  Úhrada poplatků 345 221
       
  Penále za znečištění vody a ovzduší 545 345
       
       
  Reklamace od odběratele - příklad 1    
  Faktura odběrateli při dodání zboží vč. DPH 242 000 Kč 311  
  200 000 Kč   604
  42 000 Kč   343
       
  Úhrada faktury odběratelem 242 000 Kč 221 311
       
  Odběratel reklamuje část dodaného zboží ve výši 60 500 Kč, úč. jednotka    
  reklamaci uznává a vystavuje opravný daňový doklad 50 000 Kč 604  
  10 500 Kč 343  
  60 500 Kč   325
       
  Účetní jednotka vrací peníze odběrateli 60 500 Kč 325 221
       
       
  Příklad 2    
  Faktura odběrateli za zboží vč. DPH 363 000 Kč 311  
  300 000 Kč   604
  63 000 Kč   343
       
  Odběratel dodané zboží reklamuje, úč. jednotka reklamaci uznává a poskytuje    
  slevu 50 000 Kč + DPH 50 000 Kč 604  
  10 500 Kč 343  
  60 500 Kč   311 
       
  Úhrada od odběratele po odečtení slevy 302 500 Kč 311 221
       
       
  Kurzové rozdíly účtované v průběhu úč. období do nákladů a výnosů    
  Úč. jednotka používá pro přepočet cizí měny aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB     
  a to ke dni uskutečnění účetního případu    
  Příklad 1    
  Účetní jednotka fakturuje 10. 5. zahraničnímu odběrateli za své výkony 1 000 Kč EUR    
  v kurzu ČNB z 10. 5. 25 Kč Kč/1 EUR, tj. 25 000 Kč 311 602
       
  Zahr. odběratel provádí úhradu 10. 6., kdy je kurz ČNB 26 Kč Kč/1 EUR, tj. 26 000 Kč 221  
  25 000 Kč   311
   kurzový zisk 1 000 Kč   663
       
       
  Příklad 2    
  Úč. jednotka fakturuje 10. 5. zahraničnímu odběrateli za své výkony 1 000 Kč EUR     
  v kurzu ČNB z 10. 5. 25 Kč Kč/1 EUR, tj. 25 000 Kč 311 602
       
  Zahr. odběratel provádí úhradu 10. 7., kdy je kurz ČNB 24 Kč Kč/1 EUR, tj. 24 000 Kč 221  
   kurzová ztráta 1 000 Kč 563  
  25 000 Kč   311
       
       
  Příklad 3    
  Úč. jednotka obdržela 10. 5. fakturu od zahraničního dodavatele za materiál ve výši     
  1 000 Kč EUR. Kurz ČNB z 10. 5. je 25 Kč Kč/1 EUR. Úč. jednotka účtuje o tomto     
  materiálu způsobem A 25 000 Kč 111 321
       
  Úč. jednotka hradí fakturu 10. 6., kdy je kurz ČNB 26 Kč Kč/1 EUR 26 000 Kč   221
  25 000 Kč 321  
   kurzová ztráta 1 000 Kč 563  
       
       
  Příklad 4    
  Úč. jednotka obdržela 10. 5. fakturu od zahraničního dodavatele za materiál ve výši    
  1 000 Kč EUR. Kurz ČNB k 10. 5. je 25 Kč Kč/1 EUR. Úč. jednotka účtuje o tomto    
  materiálu způsobem B 25 000 Kč 501 321
       
  Úč. jednotka hradí fakturu 10. 7., kdy je kurz ČNB 24 Kč Kč/1 EUR    
  25 000 Kč 321  
  24 000 Kč   221
   kurzový zisk 1 000 Kč   663
       
       
  Příklad 5    
  Úč. jednotka získala dlouhodobý bezúročný úvěr ze zahraničí k 10. 3. ve výši    
  10 000 Kč EUR. Kurz ČNB k 10. 3. je 25 Kč Kč/1 EUR. Poskytnutí úvěru 250 000 Kč 221 461
       
  Splátka úvěru 10 000 Kč EUR k 15. 11. v kurzu 26 Kč Kč/1 EUR 260 000 Kč   221
  250 000 Kč 461  
   kurzová ztráta 10 000 Kč 563  
       
       
  Příklad 6    
  Úč. jednotka získala k 10. 3. dlouhodobý bezúročný úvěr ze zahraničí 10 000 Kč EUR.    
  Kurz ČNB k 10. 3. je 25 Kč Kč/1 EUR. Poskytnutí úvěru 250 000 Kč 221 461
       
  Splátka úvěru 10 000 Kč EUR k 10. 7. v kurzu 24 Kč Kč/1 EUR 250 000 Kč 461  
  240 000 Kč   221
   kurzový zisk 10 000 Kč   663
       
       
  Příklad 7 - vyúčtování zahraniční služební cesty    
  Při nákupu cizí měny za a opačně úč. jednotka užívá kurz směnárenského místa    
  Úč. j. nakoupila 5. 5. od banky 1 000 Kč EUR v kurzu valuty - prodej 24,90 Kč/1 EUR.    
  Příjem do valutové pokladny, účtováno dle příjmového pokl. dokladu 24 900 Kč 211 261
       
  Stržení částky z běžného účtu vedeného v Kč 24 900 Kč 261 221
       
  Poplatek bance za směnu valut 350 Kč 548 221
       
  Zaměstnanci je na zahraniční služební cestu vydána z valutové pokladny záloha    
  ve výši 1 000 Kč EUR, účtováno aktuálním kurzem ČNB 24,5 Kč/EUR tj. 24 500 Kč 335 211
  zúčtování kurzových rozdílů na účtu pokladny 24 900 - 24 500 = 400 Kč  563 211
       
  Po ukončení služební cesty zaměstnanec vrací nevyčerpanou část zpět do pokladny    
  ve výši 100 Kč EUR, účtováno aktuálním kurzem ČNB 25 Kč/EUR tj. 2 500 Kč 211 335
       
  Proúčtování zálohy, tj. zúčtování skutečných nákladů na služební cestu ve výši    
  900 Kč EUR, kurzem ČNB ke dni poskytnutí zálohy, tj. 24,5 Kč/EUR, 22 050 Kč 512 335
  vyrovnání kurzových rozdílů na účtu 335 ve výši 24 500 - 2 500 - 22 050 = -50 Kč 335 663
       
  Vrácení nevyčerpané zálohy 100 Kč EUR zpět do banky v aktuálním kurzu ČNB, který     
  činí 26 KčKč/1 EUR. Účtováno dle výdajového pokladního dokladu 2 600 Kč 261 211
  zúčtování kurzových rozdílů na účtu pokladny 2 600 - 2 500 = 100 Kč  563 211
       
  Vrácení nevyčerpané zálohy do banky dle výpisu z BÚ 2 550 Kč 221 261
       
  Kurzový rozdíl, v tomto případě kurzová ztráta, připadající na vrácených 100 EUR    
  evidovaný na účtu 261 je 2600 - 2550 = 50 Kč 553 261
       
  Poplatek bance za směnu EUR na koruny 50 Kč 568 221
       
       
  Kurzové rozdíly účtované do nákladů a výnosů na konci úč. období    
  při uzavírání účetních knih    
  a) Kurzové rozdíly u finančních účtů - příklad 1    
  Úč. jednotka má k 31.12. na svém devizovém účtě 1 000 Kč EUR, které byly nakou-    
  peny v kurzu 25 KčKč/1 EUR. K rozvahovému dni je kurz ČNB 24,50 Kč/1 EUR.    
  Zaúčtování kurzového rozdílu, v tomto případě kurzové ztráty, k 31.12.:    
  (1 000 x 25) - (1 000 x 24,50) = 500 Kč 563 221
       
       
  Příklad 2    
  Úč. jednotka má k 31.12. na svém devizovém účtě 1 000 Kč USD, které byly nakou-    
  peny v kurzu 18 KčKč/1 USD. K rozvahovému dni je kurz ČNB 18,70 Kč/1 USD.    
  Zaúčtování kurzového rozdílu, v tomto případě kurzového zisku, k 31.12.:    
  (1 000 x 18,70) - (1 000 x 18) = 700 Kč 221 663
       
       
  Příklad 3    
  Konečný stav analytického účtu 211/2 - Valutová pokladna k rozvahovému dni je    
  Kč 12 000 Kč. Ve valutové pokladně se k 31.12. nachází 500 Kč EUR. Kurz k 31.12.    
  je 25 KčKč/1 EUR. Zaúčtování kurz. rozdílu, v tomto př. kurzového zisku, k 31.12.:     
  (500 x 25) - 12 000 = 500 Kč 211 663
       
       
  Příklad 4    
  Konečný stav analyt. účtu 211/2 - Val. pokladna k rozvah. dni je 26 000 Kč. Ve valu-    
  tové pokladně se k 31.12. nachází 1 000 Kč EUR. Kurz k 31.12. je 25 Kč Kč/1 EUR.    
  Kurz. rozdíl, v tomto př. kurzová ztráta, k 31.12.: 26 000 - (25 x 1 000) = 1 000 Kč 553 211
       
       
  b) Kurz. rozdíly z neuhrazených devizových pohledávek a závazků - příklad 1    
  Úč. jednotka fakturuje 10. 12. zahr. odběrateli za prodej materiálu 1 000 Kč EUR    
  v kurzu 25 Kč Kč/1 EUR, tj. 25 000 Kč 311 602
       
  K 31.12. není faktura zahraničním odběratelem uhrazena. Kurz ČNB k 31.12. činí    
  26 Kč Kč/1 EUR. Kurzový rozdíl, v tomto případě kurzový zisk, k 31.12. 1 000 Kč 311 663
       
       
  Příklad 2    
  Úč. jednotka fakturuje 15. 12. zahr. odběrateli za své výkony 1 000 Kč USD v kurzu    
  19 Kč Kč/1 USD, tj. 19 000 Kč 311 602
       
  K 31.12. není faktura zahraničním odběratelem uhrazena. Kurz ČNB k 31.12. činí    
  18 Kč Kč/1 EUR. Kurzový rozdíl, v tomto př. kurzová ztráta, k 31.12. 1 000 Kč 563 311
       
       
  Příklad 3    
  Úč. jednotka obdržela 10. 12. fakturu od zahr. dodavatele za dodávku materiálu ve     
  výši 1 000 Kč EUR. O tomto materiálu se účtuje způsobem A. Kurz ČNB k 10. 12. činil    
  25 Kč Kč/1 EUR, tj. 25 000 Kč 111 321
       
  K 31.12. není faktura úč. jednotkou uhrazena. Kurz ČNB k 31.12. činí 26 Kč Kč/1 EUR.    
  Kurzový rozdíl, v tomto případě kurzová ztráta, k 31.12. 1 000 Kč 563 321
       
       
  Příklad 4    
  Úč. jednotka obdržela 15. 12. fakturu od zahr. dodavatele za dodávku materiálu ve     
  výši 2 000 Kč USD. O tomto materiálu se účtuje způsobem B. Kurz ČNB k 15. 12.    
  činí 19 Kč Kč/1 USD, tj. 38 000 Kč 501 321
       
  K 31.12. není faktura úč. jednotkou uhrazena. Kurz ČNB k 31.12. činí 18 Kč Kč/1 USD.    
  Kurz. rozdíl, v tomto případě kurz. zisk, k 31.12.: 38 000 - (18 x 2 000) = 2 000 Kč 321 663
       
       
  Příklad 5    
  Úč. jednotce byl 8.10. poskytnut dlouhodobý úvěr ze zahraničí ve výši 10 000 Kč EUR,    
  který začne splácet až v dalším roce. Kurz ČNB k 8.10. činil 25,50 Kč/1 EUR.    
  Poskytnutí úvěru 255 000 Kč 221 461
       
  Kurzový rozdíl, v tomto případě kurzová ztráta, k 31.12., kdy kurz ČNB činí     
  25 Kč Kč/1 EUR: (10 000 x 25,50) - (10 000 x 25) = 5 000 Kč 563 461
       
       
  c) Kurzové rozdíly z cenných papírů v cizí měně    
  Jde o případ, kdy se cenné papíry neoceňují reálnou hodnotou a majetkové účasti se    
  neoceňují ekvivalencí    
  Kurzový rozdíl - zisk k 31.12. 061,2,3 414
       
  Kurzový rozdíl - ztráta k 31 . 12. 414 061,2,3
       
  Pozn.: Kurzové rozdíly u cenných papírů oceněných k rozvah. dni reálnou hodnotou    
  a rovněž kurz. rozdíly u majetkových účastí oceněných ekvivalencí se neúčtují, proto-    
  že tyto kurz. rozdíly jsou již součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí    
       
       
  d) Kurzové rozdíly u dluhových cenných papírů v cizí měně    
  Jde o případ, kdy se dluhové cenné papíry neoceňují reálnou hodnotou    
  Kurzový rozdíl (zisk) u dlouhodobých dluhopisů držených do splatnosti 065 663
       
  Kurzový rozdíl (ztráta) u dlouhodobých dluhopisů držených do splatnosti 563  065
       
  Kurzový rozdíl (zisk) u krátkodobých dluhopisů se splatností do 1 roku 256 663
       
  Kurzový rozdíl (ztráta) u krátkodobých dluhopisů se splatností do 1 roku 563 256
       
  Účtování se zaměstnanci (mzdy a jiné)    
       
  Účtování se zaměstnanci - účtování mezd    
  Hrubé mzdy 521 331
       
  Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti 331 342
       
  Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti ze mzdy zaměstnancům byla     
  vyšší než stanovená daň - nárok na vrácení přeplatku zálohy 342 331
       
  Předpis zákonného sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnanci 331 336
  Předpis zálohy na pojistné na důchodové spoření (je-li zaměstnanec účastníkem) 331 336
  (v rámci účtu se analyticky odliší účet pro odvody pojistného a důchodového spoření)    
       
  Předpis sociálního a zdravotního pojištění, které hradí za zaměstnance dle zákona    
  zaměstnavatel 524 336
       
  Sociální pojištění, které hradí za zaměstnance zaměstnavatel nad hranici stanove-    
  nou zákonem nebo-li tzv. připojištění 525 336
       
  Zúčtování nároku zaměstnanců na dávky nemocenského pojištění (za nemoc, MD,    
  ošetřování člena rodiny ap.) 336 331
       
  Úhrada dávek nemocenského pojištění od orgánů sociálního zabezpečení na BÚ 221 336
       
  Předpis ostatních srážek ze mzdy např. spoření, pojištění, výživné, splátky zápůjček apod. 331 379
       
  Odvod sociálního a zdravotního pojištění, účtováno dle výpisu z BÚ 336 221
       
  Odvod záloh na pojistné na důchodové spoření (za zaměstnance, kteří jsou účastníky) 336 221
       
  Odvod záloh na daň z příjmů, účtováno dle výpisu z BÚ 342 221
       
  Odvod ostatních srážek z mezd, účtováno dle výpisu z BÚ 379 221
       
  Výplata mezd a dávek nem. pojištění zaměstnancům, účtováno dle výpisu z BÚ 331 221
       
  Výplata mezd a dávek nemocenského pojištění zaměstnancům z pokladny,     
  účtováno dle výdajového pokladního dokladu 331 211
       
  Výběr z BÚ na mzdy do pokladny, účtováno dle příjmového pokladního dokladu 211 261
       
  Výběr z BÚ na mzdy do pokladny, účtováno dle výpisu z BÚ 261 221
       
  Zaviněné manko na zásobách materiálu je předepsáno zaměstnanci k úhradě 335 648
       
  Úhrada manka srážkou ze mzdy 331 335
       
  Odměna společníkům v s.r.o. a členům družstev ze závislé činnosti 522 366
       
  Výplata odměn z BÚ 366 221
       
       
  Ostatní zúčtování se zaměstnanci    
  Zálohy poskytnutné zaměstnancům na cestovné    
  Cestovní náklady jsou ve stejné výši jako vyplacená záloha    
  Zaměstnanci byla poskytnuta záloha na služební cestu, účtováno dle výdajového    
  pokladního dokladu 1 000 Kč 335 211
       
  Vyúčtování cestovních nákladů po skončení služební cesty 1 000 Kč 512 335
       
       
  Záloha je vyšší než cestovní náklady    
  Zaměstnanci byla z pokladny poskytnuta záloha na služební cestu 1 000 Kč 335 211
       
  Vyúčtování cestovních nákladů po skončení služební cesty 800 Kč 512 335
       
  Vrácení zbytku zálohy zaměstnancem do pokladny 200 Kč 211 335
       
       
  Záloha je nižší než cestovní náklady    
  Zaměstnanci byla poskytnuta záloha na služební cestu 1 000 Kč 335 211
       
  Vyúčtování cestovních nákladů po skončení služební cesty 1 300 Kč 512 335
       
  Doplatek zaměstnanci ve výši rozdílu mezi zálohou a skutečnými náklady 300 Kč 335 211
       
       
  Cestovné bez poskytnutí zálohy    
  Cestovní náklady zaměstnance na služební cestu, na kterou nebyla poskytnuta    
  záloha 1 000 Kč 512 333
       
  Proplacené náklady na služební cestu zaměstnance z pokladny 1 000 Kč 333 211
       
       
  Poskytnutí zálohy na drobná vydání, úč. j. = plátce DPH    
  Poskytnutí zálohy zaměstnanci na nákup kancelářských potřeb 1 000 Kč 335 211
       
  Zaměstnanec zaplatil 800 Kč + DPH, tj. 968 Kč 800 Kč 501  
  168 Kč 343  
  968 Kč   335
       
  Zbytek zálohy vrácen do pokladny 32 Kč 211 335
       
       
  Poskytnutí zálohy na nákup pohonných hmot do služebních vozidel    
  Poskytnutí zálohy na nákup PH zaměstnanci, který má přiděleno služební vozidlo.     
  Záloha je poskytnuta na určité období (např. 1 měsíc) z pokladny  335 211
       
  Vyúčtování spotřeby pohonných hmot na konci určeného období do nákladů   335
  částka pohonných hmot 501  
  DPH k odpočtu z nakoupených pohonných hmot 343  
       
  Ostatní závazky vůči zaměstnancům    
  Paušální příspěvky vyplácené zaměstnancům na udržování pracovních oděvů a     
  ostatních osobních ochranných prostředků - předpis  548 333
       
  Vyplacené příspěvky 333 211
       
  Náhrady za použití vlastního nářadí - předpis 548 333
       
  Vyplacené náhrady za použití vlastního nářadí 333 211
       
  Nárok na odstupné - účtování v rámci mezd (vhodná analytika účtu 521 Mzdy) 521 331
       
  Odstupné vyplacené z pokladny 331 211
       
  Stipendia a studijní příspěvky - předpis 528 333
       
  Nárok na náhradu škody způsobenou zaměstnavatelem např. ztráta výdělku,     
  bolestné 548 333
       
       
  Další případy účtování v souvislosti se zaměstnanci    
       
  Novému zaměstnanci je proplacena vstupní lékařská prohlídka 527 211
       
  Novému zaměstnanci je proplaceno pořízení výpisu z rejstříku trestů 549 211
       
  Firma obdržela od Úřadu práce dotaci na mzdu nově přijatého pracovníka    
   - předpis dotace 346 64x
   - příjem finančních prostředků na účet firmy 221 346
   - zúčtování mezd (základní) 521 331
       
       
  Daně - daň z příjmů (DzP), (situace, kdy v daň. přiznání je celkově daň. povinnost)  
  Předpis daně z příjmů z běžné činnosti dle daňového přiznání v případě, že     
  výsledkem běžné činnosti byl zisk 591 341
       
  Předpis daně z příjmů z běžné činnosti dle daňového přiznání v případě, že    
  výsledkem běžné činnosti byla ztráta nebo-li záporná daňová povinnost z běž. čin. 341 591
       
  Předpis daně z příjmů z mimořádné činnosti dle daňového přiznání v případě, že    
  výsledkem mimořádné činnosti byl zisk 593 341
       
  Předpis daně z příjmů z mimořádné činnosti dle daňového přiznání v případě, že    
  výsledkem mimořádné činnosti byla ztráta, tj. záporná daňová povinnost 341 593
  z mimořádné činnosti    
       
  Úhrada daně z příjmů 341 221
       
       
  Příklad 1    
  Úč. jednotka má zisk z běžné činnosti 50 000 Kč a zisk z mimořádné činnosti    
  Kč 20 000 Kč    
  Předpis DzP z běžné činnosti, tj. ze zisku 50 000 Kč, tj. daň 9 500 Kč 591 341
       
  Předpis DzP z mimořádné činnosti, tj. ze zisku 20 000 Kč, tj. daň 3 800 Kč 593 341
       
  Úhrada DzP ve výši 9 500 + 3 800 = 13 300 Kč 341 221
       
       
  Příklad 2    
  Úč. jednotka má účetně ztrátu z běžné činnosti 20 000 Kč a zisk z mimořádné činnosti    
  Kč 30 000 Kč    
  Předpis DzP z běžné činnosti, tj. ze ztráty 20 000 Kč 341 591
       
  Předpis DzP z mimořádné činnosti, tj. ze zisku 30 000 Kč 593 341
       
  Úhrada DzP ve výši rozdílu mezi daní z mimořádné činnosti a daní z běžné činnosti 341 221
       
  Zálohy na daň z příjmů placené během roku z BÚ 341 221
       
  Zaplacené zálohy jsou nižší než daňová povinnost za zdaňovací období,    
  daňová povinnost - zaplacené zálohy = nedoplatek daně (úhrada) 341 221
       
  Nadměrný odpočet DPH použitý finančním orgánem na úhradu nedoplatku DzP 341 343
       
  Přeplatek daně v případě, kdy výše zaplacených záloh přesáhla daňovou povinnost    
  daného období (příjem) 221 341
       
  Při daňové kontrole je stanoven doměrek DzP za předchozí období 595 341
       
  Úhrada doměrku 341 221
       
  Finanční orgán stanovil k tomuto doměrku penále - předpis penále 545 341
       
  Úhrada penále 341 221
       
  Vratka DzP za minulá období - zúčtování nároku na vratku po podání dodatečného    
  daňového přiznání  341 595
       
  Úhrada vratky finančním orgánem na BÚ, účtováno dle výpisu z BÚ 221 341
       
  Částečné storno vratky nebo-li případ, kdy finanční orgán neuznává část nároku     
  na vratku -341 -595
       
       
  Rezerva na daň z příjmů - postup do 31.12.2011     
  Zaplaceny zálohy na daň z příjmů 80 000 Kč (v účetnictví roku RR) 341 221
       
  Tvorba rezervy na DzP ve výši 100 000 Kč (v účetnictví roku RR) 591 453
       
  Daň z příjmů dle daňového přiznání za rok RR 112 000 Kč (v účetnictví roku RR+1) 591 341
       
  Zúčtování rezervy 100 000 Kč (v účetnictví roku RR+1) 453 591
       
  Platba nedoplatku daně za rok RR z BÚ 32 000 Kč (hrazeno v roce RR+1) 341 221
       
  Rezerva na daň z příjmů - postup od 1.1.2012     
  Zaplaceny zálohy na daň z příjmů 80 000 Kč (v účetnictví roku RR) 341 221
       
  varianta 1 - odhad daňové povinnosti vyšší než zaplacená záloha    
  Odhad daňové povinnosti (proúčtování v účetnictví r. RR) 100 000 Kč 591  
  část "krytá" již uhrazenou zálohou (proúčtování v účetnictví r. RR) 80 000 Kč   341
  část "nekrytá" již uhrazenou zálohou (proúčtování v účetnictví r. RR) 20 000 Kč   453
       
  Daň z příjmů dle daňového přiznání za rok RR 112 000 Kč, zálohy byly 80 000 Kč,    
  v účetnictví roku RR+1 doúčtujeme částku doplatku 32 000 Kč 591 341
  a odúčtujeme rezervu 20 000 Kč 453 391
       
  Platba nedoplatku daně za rok RR z BÚ 32 000 Kč (hrazeno v roce RR+1) 341 221
       
  varianta 2 - odhad daňové povinnosti nižší než zaplacená záloha    
  Odhad daňové povinnosti 60 000 Kč je nižší než uhrazené zálohy, rezervu netvoříme,    
  ale zaúčtujeme v r. RR odhad jako snížení pohledávky vůči státu 60 000 Kč 591 341
       
  var.: Daň z příjmů dle daňového přiznání za rok RR 112 000 Kč, v účetnnictví RR+1    
  začtujeme rozdíl oproti odhadu 112 000 - 60 000 = 52 000 Kč 591 341
       
  Platba nedoplatku daně za rok RR z BÚ 32 000 Kč (hrazeno v roce RR+1) 341 221
       
  var.: Daň z příjmů dle daňového přiznání za rok RR 42 000 Kč, v účetnnictví RR+1    
  začtujeme rozdíl oproti odhadu 42 000 - 60 000 = 18 000 Kč 341 591
       
  Připsaný přeplatek na dani (80 000 - 42 000) v roce RR+1 38 000 Kč 221 341
       
       
  Odložená daň z příjmů    
  Zahájení účtování o odložené dani nebo-li její účtování v prvním roce    
  Odložená daňová pohledávka, která se týká částek z předchozích účetních období 481 428,429
       
  Odložený daňový dluh, který se vztahuje k částkám z předchozích účetních    
  období (od 2013 na účet jiný výsledek hospodaření minulých let) 426 481
       
  Odložená daňová pohledávka z běžné činnosti, která se týká daného úč. období 481 592
       
  Odložená daňová pohledávka z mimořádné činnosti, která se vztahuje k danému    
  účetnímu období 481 594
       
  Odložený daňový dluh z běžné činnosti, který se vztahuje k danému úč. období 592 481
       
  Odložený daňový dluh z mimořádné činnosti, který se týká daného úč. období 594 481
       
       
  Účtování o odložené dani v dalších účetních obdobích     
  Odložená daňová pohledávka z běžné činnosti, která se týká daného úč. období 481 592
       
  Odložená daňová pohledávka z mimořádné činnosti, která se vztahuje k danému    
  účetnímu období 481 594
       
  Odložený daňový dluh z běžné činnosti, který se vztahuje k danému úč. období 592 481
       
  Odložený daňový dluh z mimořádné činnosti, který se týká daného úč. období 594 481
       
       
  Ostatní přímé daně    
  Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců - předpis 331 342
       
  Zálohy na daň z příjmů společníků s.r.o. a členů družstev 366 342
       
  Úhrada záloh 342 221
       
  Nadměrný odpočet DPH použitý finančním orgánem na úhradu nedoplatku jiné daně 342 343
       
  Předpis daně z příjmů z podílů na zisku, které se úč. jednotka rozhodla vyplatit 364 342
       
  Úhrada daně z příjmů z podílů na zisku 342 221
       
       
  Ostatní daně a poplatky    
  Předpis silniční daně 531 345
       
  Předpis daně darovací (pro případy do konce roku 2013, řeš. zák. č. 357/1992 Sb.) 538 345
       
  Předpis daně dědické (pro případy do konce roku 2013, řeš. zák. č. 357/1992 Sb.) 538 345
       
  Předpis daně z nemovitých věcí 532 345
       
  Předpis daně z převodu nemovitostí (případy do konce roku 2013, řeš. zák. č. 357/1992 Sb.) 538 345
       
  Předpis daně z nabytí nemovitých věcí (úč. jednotka hradí jako prodávající) 538 345
       
  Předpis daně z nabytí nemovitých věcí (úč. jednotka hradí jako kupující = lze    
  na základě dohody => daň součástí vstupní ceny koupené nemovité věci) 042 345
       
  Úhrada výše uvedených daní 345 221
       
  Soudní a správní poplatky - předpis 538 345
       
  Úhrada těchto poplatků 345 221
       
  Doměrky silniční daně 531 345
       
  Doměrky daně z nemovitých věcí 532 345
       
  Doměrky ostatních daní 538 345
       
  Úhrada těchto doměrků 345 221
       
  Vratka silniční daně, daně nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí, příp.    
  obdržené přeplatky zrušených daní dědické, darovací a z převodu nemovitostí 221 345
       
       
  Spotřební daň    
  Předpis odvodu spotřební daně na výstupu, tj. za výrobky podléhající spotřební dani    
  při prodeji těchto výrobků odběrateli 311 345
       
  Zaplacena záloha na spotřební daň 345 221
       
  Nárok úč. jednotky na vrácení spotřební daně na vstupu, tj. v případě, kdy účetní    
  jednotka nakupuje zboží zatížené spotřební daní od dodavatele 345 321
       
  Zúčtování spotřební daně - doplatek spotřební daně v případě, kdy výše zaplacených    
  záloh je nižší než daňová povinnost 345 221
       
  Zúčtování spotřební daně - vrácení daně v případě, kdy výše zaplacených záloh    
  přesáhla daňovou povinnost 221 345
       
  Při daňové kontrole finanční orgán doměřil spotřební daň - předpis doměrku 538 345
       
  Úhrada doměrku 345 221
       
  Finanční orgán stanovil k tomuto doměrku penále 545 345
       
  Úhrada penále 345 221
       
  Vratka spotřební daně za minulá období 221 345
       
  Úč. jednotka (plátce spotřební daně) použila výrobky nebo jiné zásoby zatížené    
  spotřební daní na reprezentaci 513 345
       
  Úč. jednotka (plátce spotřební daně) použila výrobky nebo jiné zásoby zatížené    
  spotřební daní na propagaci 518 345
       
  Úč. jednotka darovala výrobky nebo jiné zásoby zatížené spotřební daní 543 345
       
  Spotřební daň k zaviněnému manku na zásobách zatížených spotřební daní 548 345
       
       
  Daň z přidané hodnoty    
  Zúčtování DPH - platba daně v případě, že suma daně na vstupu je nižší než     
  suma daně na výstupu 343 221
       
  Zúčtování DPH - vrácení DPH (vč. nadměrného odpočtu) v případě, že suma    
  daně na vstupu je vyšší než suma daně na výstupu 221 343
       
  Nadměrný odpočet DPH použit finančním orgánem na úhradu jiných daní 34x 343
       
  Při daňové kontrole finanční orgán doměřil DPH za minulá období - předpis doměrku 538 343
       
  Úhrada doměrku 343 221
       
  Finanční orgán stanovil k doměrku penále - předpis 545 343
       
  Úhrada penále 343 221
       
  Vratka DPH finančním orgánem za minulá období 221 343
       
  DPH při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti mezi plátci v tuzemsku (§ 92a ZDPH)
  Poskytnutí stavebně montážních prací u dodavatele    
       
  Přijetí zálohy na poskytnuté práce - připsaná částka na účet dodavatele 50 000 Kč 221 324
  (plnění bude v režimu přenesení daň. povinnosti u odběratele, DPH ze záloh se neřeší)    
       
  Poskytnuté plnění v režimu přenesení daň. povinnosti u dodavatele 600 000 Kč  311 602
  zohlednění přijaté zálohy 50 000 Kč  324 311
  (DPH z poskytnutého plnění v přenesené daň. povinnosti přiznává odběratel)    
       
  Přijetí stavebně montážních prací odběratelem    
       
  Uhrazena záloha na stavební práce - odepsání z účtu odběratele 50 000 Kč 314 221
       
  Přijaté plnění v režimu přenesení daň. povinnosti odběratelem 600 000 Kč  511 321
  zohlednění uhrazené zálohy 50 000 Kč  321 314
       
  var. a) odběratel má plný nárok na odpočet DPH na vstupu:    
  Povinnost přiznat DPH 15% z plnění v přenesené daň. povinnosti a zároveň     
  nárok na odpočet DPH v plné výši 90 000 Kč  343 343
       
  var. b) odběratel nemá žádný nárok na odpočet DPH na vstupu:    
  Povinnost přiznat DPH 15% z plnění v přenesené daň. povinnosti 90 000 Kč 511 343
       
  var. c) odběratel má částečný nárok na odpočet DPH na vstupu, koeficient je 70%:    
  Povinnost přiznat DPH 15% z plnění v přenesené daň. povinnosti 90 000 Kč 511 343
  Nárok na odpočet DPH v ve výši 70 % z 90 000 Kč = 63 000 Kč  343 511
       
       
  DPH při obchodování se zahraničními subjekty z EU    
  Pořízení zboží z EU (z JČS = jiné členské země), úč. j. = plátce DPH    
  Přiznání DPH a současné uplatnění nároku na odpočet (v analytickém rozlišení 343) 343  343
       
  Příklad    
  Úč. j. pořizuje zboží od německé firmy (osoby registrované k dani v JČS) v hodnotě    
  15 000 Kč EUR. Kurz ČNB ke dni vystavení daňového dokladu nebo-li ke dni vzniku    
  povinnosti přiznat daň činí 25 Kč Kč/1 EUR. Faktura 15 000 x 25 = 375 000 Kč 131 321
       
  Úč. j. vypočte a přizná daň (21 % z 375 000) a současně     
  uplatňuje v této výši nárok na odpočet DPH v plné výši 343 343
  neuplatňuje v této výši nárok na odpočet DPH 131 343
       
       
  Dodání zboží do EU (do JČS), úč. j. = plátce DPH    
  Případ 1    
  Úč. j. dodává zboží osobě registrované k dani v JČS za sjednanou cenu 20 000 EUR,    
  účtuje a vykazuje v kurzu ČNB podle účetnictví, který činí 25 Kč Kč/1 EUR, tj. 500 000 Kč  
  Jde o zdanitelné plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu 311 604
       
  Případ 2    
  Úč. j. dodává zboží osobě neregistrované k dani v JČS za cenu 20 000 Kč EUR v     
  kurzu 25 Kč Kč/1 EUR, tj. 500 000 Kč bez DPH. 311 604
       
  Nejedná se o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, protože je     
  dodáno neplátci DPH. Úč. jednotka přiznává daň ke dni uskutečnění zdanitelného    
  plnění (nebo ke dni přijetí platby). Neplátce v JČS musí zaplatit cenu s DPH.    
  Přiznání DPH  311 343
       
  Pozn.: Případ zdanění přijaté platby (zálohy) před uskutečněním zdanitelného    
  plnění je zpracován v části "Přijaté zálohy"    
       
       
  Pořízení zboží z JČS formou třístranného obchodu,    
  tj. obchodu, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských    
  zemích    
  Úč. j. v tuzemsku pořizuje zboží z JČS, které je dodáno prostřední osobou z jiné    
  členské země než je prodávající či kupující. Hodnota dodaného zboží činí     
  5 000 Kč EUR v kurzu ČNB 25 Kč Kč/1 EUR, tj. 125 000 Kč bez DPH 131 321
       
  Úč. j. v tuzemsku přiznává a odvede DPH, přičemž současně v této    
  výši uplatňuje nárok na odpočet 343 343
       
  Pozn.: Úč. jednotka v tuzemsku může být u tohoto typu obchodu také prostřední    
  osobou (v tomto případě je pořízení zboží u ní od daně osvobozeno, vystavuje ale    
  daňový doklad pro kupujícího) nebo prodávajícím (v tomto případě vystavuje daňový    
  doklad pro prostřední osobu)    
       
       
  Zasílání zboží z tuzemska do JČS osobě zde neregistrované k dani    
  Případ 1    
  Úč. j. (plátce DPH) prodává zboží formou zásilkového prodeje do JČS odběrateli,    
  který není registrován k dani. Objem obchodu v daném roce přesáhl limit stanovený    
  tímto státem pro registraci k dani. Tuzemská úč. j. se musí zaregistrovat k DPH v 311 604
  tomto JČS a zdaňovat svá plnění sazbou platnou v tomto státě a DPH zde odvádět   343
       
  Platba DPH v JČS (v tuzemsku již DPH neplatí) 343 221
       
  Případ 2    
  Objem obchodu v daném roce nepřesáhl limit stanovený JČS, do kterého účetní 311 604
  jednotka zasílá zboží. Úč. j. zdaňuje zboží v ČR   343
       
  DPH na výstupu je odvedena v ČR 343 221
       
       
  Zasílání zboží osobou registrovanou k dani v JČS do ČR osobě, která v ČR    
  není osobou registrovanou k dani    
  Úč. jednotka z JČS zasílá zboží do ČR neplátci DPH, přičemž je překročen limit    
  1 140 000 v daném roce. Zahraniční plátce přiznává a platí daň v ČR.    
       
  Pozn.: Výjimka je u spotřebního zboží - DPH se přiznává a platí ve státě, kam je     
  zboží dodáno bez ohledu na limit    
       
       
  Pořízení nového dopravního prostředku z JČS    
  Úč. j. (plátce DPH) pořizuje nový nákl. automobil od osoby registrované k dani v JČS 042 321
       
  Úč. jednotka přiznává daň, ale současně uplatňuje nárok na odpočet 343 343
       
  Pozn.: Pořízení nového dopr. prostředku je úč. jednotkou v tuzemsku zdaňováno,    
  i když není plátcem, takže i neplátce má povinnost zaplatit daň    
       
       
  Dodání nového dopr. prostředku tuzemskou úč. jednotkou (plátcem DPH)    
  do JČS (osobě registrované i neregistrované)    
  Úč. jednotka dodává nový nákladní automobil do JČS.  311 60x
       
  Toto plnění je od DPH osvobozeno. Daň přiznává a platí kupující v JČS bez ohledu    
  na to, zda je plátce či neplátce    
       
       
  Vývoz a dovoz zboží ze třetích zemí    
  Dovoz zboží ze třetích zemí (nečlenských zemí EU)    
  Tuzemská úč. j. (plátce DPH) přiznává daň ke dni propuštění zboží do celního reži-    
  mu volného oběhu, což je doloženo na tiskopisu JSD. Tuzemská úč. j. současně    
  uplatňuje nárok na odpočet. 343 343
  Základem daně je cena vč. cla (je stanoveno celním orgánem) a dalších vedlejších    
  výdajů např. různé poplatky, spotřební daň, přepravné (a to až do prvního místa v     
  tuzemsku, které je uvedeno v přepravním dokladu)    
  (platí, je-li plný nárok na odpočet)    
       
  Vývoz zboží do třetích zemí    
  Tuzemská úč. j. (plátce DPH) vyváží zboží do třetích zemí. 311 60x
  Tento vývoz je od daně osvobozen a to bez ohledu na to, zda odběratel ve třetí zemi    
  je plátcem či neplátcem. Výstup zboží z území EU je potvrzen na tiskopise JSD.    
       
       
  Služby poskytované v rámci EU    
  Dovoz služeb - systém "REVERSE CHARGE" = přenos daňové povinnosti    
  Osoba registrovaná v JČS poskytuje službu tuzemské úč. jednotce (osoba povinná k     
  dani). Místo plnění bude podle sídla příjemce v ČR. Daň     
  přiznává příjemce = tuzemská úč. jednotka ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.     
  Tuzemská úč. jednotka současně s přiznáním nárokuje odpočet DPH ve stejné výši 343 343
       
  Případ 1    
  Tuz. úč. jednotce (plátci DPH) byla zahraniční firmou (osobou povinnou k dani nemající     
  v ČR provozovnu, poskytnuta poradenská služba ve výši 1 000 EUR. Místo plnění je ČR.    
  Kurz ČNB platný ke dni povinnosti přiznat daň je 25 KčKč/EUR. Přijetí služby 25 000 Kč 5xx 321
       
  var.1 - Přiznání a nárok na odpočet DPH v plné výši 5 000 Kč 343 343
  var.2 - Přiznání a nárok na odpočet DPH v částečné výši odvod 5 000 Kč   343
   nárok na odpočet ve výši koeficientu 0,6 3 000 Kč 343  
  2 000 Kč 5xx  
  var.3 - Přiznání DPH, nárok na odpočet není 5 000 Kč 5xx 343
       
  Případ 2    
  Tuzemská úč. jednotka (neplátce DPH) poskytla službu osobě registrované k dani v JČS. 311 602
  Místem plnění bude JČS, plnění přizná příjemce, ale poskytovatel se musí v ČR    
   registrovat jako plátce a podat souhrnné hlášení.    
       
  Případ 3    
  Dodání zboží osobou registrovanou v JČS, které se instaluje a montuje v tuzemsku    
  pro tuzemskou úč. jednotku. Daň přiznává tuzemská úč. jednotka a následně náro- 042 321
  kuje její odpočet (vč. související dodávky zboží - majetku, v případě plného nároku na odp.) 343 343
       
       
  Poskytnutí služeb tuzemskou úč. jednotkou (plátcem DPH) do EU    
  Pozn.: Rozhodujícím kritériem pro stanovení daňové povinnosti je místo plnění, tedy    
  místo, kde je služba uskutečňována.     
  Vývoz služeb - systém "REVERSE CHARGE" = přenos daňové povinnosti    
  Tuz. úč. j. poskytuje službu osobě registrované k dani v JČS s tím, že místo plnění    
  je mimo ČR 311 602
  DPH v ČR neuplatňuje, daň uplatňuje příjemce služby v JČS.    
       
       
  Případ, kdy se tuz. úč. jednotka při vývozu služby registruje k DPH v JČS    
  Tuz. úč. j. poskytuje službu osobě registrované k dani v JČS s místem plnění mimo 311 602
  ČR. Daň v ČR neuplatňuje, ale registruje se k ní a přiznává ji v JČS   343
       
       
  Montáž zboží    
  Osoba registrovaná v JČS si nechá zboží smontovat tuzemskou úč. jednotkou.     
  Zboží je poté přepraveno do JČS. Daň je přiznána osobou registrovanou v JČS. 311 602
       
       
  Přeprava zboží    
  Tuz. úč. jednotka (plátce DPH) provádí přepravu pro osobu registrovanou v JČS    
  (např. v Německu). Místem plnění je Německo (podle příjemce). Daň přiznává    
  německá firma, která si přepravu objednala. Tuzemská úč. jednotka účtuje bez daně. 311 602
       
  Tuz. úč. j. provádí přepravu pro osobu registrovanou v JČS (např. v Německu). Jde     
  o přepravu zboží do Francie. Místem plnění je Německo. Daň přiznává německá firma.    
  (přenos na příjemce služby). Tuz. úč. jednotka účtuje bez daně, zachytí v souhr.hlášení 311 602
       
  Pozn.: Přeprava je provedena tuz. úč. jednotkou (plátcem DPH) z ČR do JČS, ale     
  pro jinou tuzemskou úč. jednotku. Místo plnění je ČR a přepravu daní česká úč. firma    
       
       
  "Dovoz" služeb ze třetích zemí - jde o služby poskytované zahraniční osobou     
  ze třetí země (která nemá v tuzemsku provozovnu) s místem plnění v tuzemsku    
  Služba je poskytnuta zahraniční osobou tuzemské úč. jednotce (plátci DPH). Místo 5xx 321
  plnění je ČR. Daň přiznává a následně její odpočet nárokuje tuzemská úč. jednotka 343 343
       
  Zahraniční osobou je poskytnuta služba v částce 100 000 Kč tuzemské účetní    
  jednotce, plátci DPH. Místo plnění je ČR. 5xx 321
       
  Tuzemská účetní jednotka vypočítává, přiznává a současně nárokuje odpočet DPH    
  Kč 21 000 Kč 343 343
       
  Vývoz služeb do třetích zemí    
  Poskytnuta služba zahraniční osobě s místem plnění ve třetí zemi. (V tomto případě jde    
  o plnění, keré není předmětem DPH v ČR, s nárokem na odpočet daně) 311 60x
       
  Případ, kdy tuz. úč. jednotka provádí práce na movitém majetku třetí země, který je    
  ale dovezen do ČR a poté po provedení opět odvezen. Tato služba je od daně    
  osvobozena (§ 67 ZDPH) 311 60x
       
  Zahraniční osobě je poskytnut dopravní prostředek, který je po dobu nájmu užíván    
  ve třetí zemi. Místo plnění je ve třetí zemi. Tuz. úč. jednotka účtuje  311 60x
       
  Vrácení daně    
  Tuzemská úč. jednotka poskytla plnění fyzickým osobám ze třetích zemí 311 60x
      343
       
  Následně úč. jednotka vrací daň těmto fyzickým osobám (resp. 211 v hotovosti) 343 221
       
  Aplikace poměrného koeficientu § 75 zákona o DPH    
       
  Uhrazeno nájemné za červen roku RR pro automobil užívaný zaměstnancem ke    
  služebním i soukromým účelům, částka dle faktury vč. DPH 18 150 Kč    321
  cena nájemného za červen roku RR bez DPH 15 000 Kč 518  
  rozsah užívání vozu soukromě zaměstnancem není znám, odhaduje se na 20 %,    
  proto uplatněn odpočet jen v poměrné výši 80% z 3 150 Kč 2 520 Kč 343  
  neuplatněná DPH 630 Kč 518  
       
  Na základě ročního sledování vychází výše soukromých jízd, tj. použití pro činnost,    
  která není ekonomickou ve vyši 35 % => nutná úprava odpočtu v přiznání za prosinec    
  roku RR o částku 15% z 3 150 Kč, tj. 472,50 518 343
       
  Alternativně: použití pro soukromé účely v rozmezí 10% až 30% - nic se již neřeší    
  Alternativně: použití pro soukromé účely 8 % - zvýšení nároku na odpočet o 252 Kč 343 518
       
  Aplikace vypořádacího koeficientu § 76 zákona o DPH    
       
  Uhrazeno nájemné za říjen roku RR za automobil užívaný k činnostem, kde se nárok na    
  odpočet krátí, částka dle faktury vč. DPH 18 150 Kč    321
  cena nájemného za daný měsíc bez DPH 15 000 Kč 518  
  zálohový koeficient roku RR je 60 %,, proto za říjen uplatněn odpočet v částečné výši    
  60% z 3 150 Kč 1 890 Kč 343  
  neuplatněná část DPH 1 260 Kč 518  
       
  Roční vypořádací koeficient za rok RR vychází 65 %, zvýšení nároku na odpočet    
  v přiznání za 12/RR o částku 5% z 3 150 Kč, tj. 157,50 343 518
       
  Roční vypořádací koeficient za rok RR vychází 50 %, snížení nároku na odpočet    
  v přiznání za 12/RR o částku 10% z 3 150 Kč, tj. 315,50 518 343
       
  Aplikace algoritmu úpravy odpočtu podle § 78 a § 78a zákona o DPH    
       
  Pořízení automobilu na základě dodavatelské faktury vč. DPH 605 000 Kč   321
  základ daně (cena automobilu bez DPH) 500 000 Kč 042  
  DPH 105 000 Kč, nárok na odpočet krácen, koeficient je 40 %, 42 000 Kč 343  
  zbylá část DPH vstoupí do pořizovací ceny automobilu 63 000 Kč  042  
       
  Zařazení automobilu do majetku v červnu RR 563 000 Kč 022 042
       
  Úprava odpočtu DPH na vstupu (§ 78 až § 78c ZDPH) k 31.12.RR a násl. 4 roky:    
  Roční vypořádací koeficient roku RR vychází 55 %, tj. zvýšení odpočtu     
  a snížení hodnoty majetku o částku 105 000 x (0,55 - 0,40) : 5 = 15 750 Kč 343 022
       
  Roční koeficient roku RR+1 je 45 %, úprava se neprovádí (rozdíl oproti pův. odpočtu je do 10%).
  Roční koeficient roku RR+2 je 36 %, úprava se neprovádí (rozdíl oproti pův. odpočtu je do 10%).
  Roční koeficient roku RR+3 je 28 %, tj. povinnost snížit nárok na odpočet (a tím i zvýšit    
  hodnotu majetku) o částku 105 000 x (0,28 - 0,40) : 5, tj. o 12 600 Kč 022 343
       
  Variantně: zvýšení nároku na odpočet úpravou odpočtu v roce RR+x,    
  je-li zůstatková cena nižší než úprava odpočtu DPH v roce RR+x 343 649
       
  Variantně: snížení nároku na odpočet úpravou odpočtu v roce RR+x,    
  je-li majetek, jehož se úprava týká, již účetně odepsán 549 343
       
       
  Aplikace algoritmu vyrovnání odpočtu podle § 77 zákona o DPH    
       
  Pořízení materiálu na sklad, faktura od dodavatele vč. DPH 12 100 Kč   321
  základ daně (účtování způsobem "A") 10 000 Kč 111  
  DPH na vstupu, organizace počítá s plným nárokem na odpočet 2 100 Kč 343  
       
  Zařazení materiálu na sklad v pořizovací ceně 10 000 Kč 112 111
       
  Za 3 měsíce materiál vyskladněn (použit) 10 000 Kč 501 112
  v měsíci vyskladnění (použití) pro jiné účely se provede vyrovnání odpočtu v případě,     
  var: pokud není nárok na odpočet vůbec => vrátí se uplatněná DPH 2 100 Kč 501 343
  var: pokud je částečný nárok na odpočet např. 60% => vrátí se část DPH 840 Kč 501 343
       
  Dotace    
       
  Přiznání dotace ze státního rozpočtu (SR) nebo-li nárok na dotaci na úhradu     
  provozních nákladů 37x 346
       
  Dotace byla použita na provozní účely  346 64x
       
  Přiznána dotace ze SR na úhradu finančních nákladů např. na úhradu úroků     
  nezahrnovaných do ocenění majetku  37x 346
       
  Dotace byla použita na úhradu finančních nákladů 346 66x
       
  Předpis (přiznání) dotace ze SR na kapitálové dovybavení 37x 346
       
  Dotace byla použita dle účelu poskytnutí 346 413
       
  Úč. jednotka nedodržela podmínky poskytnutí dotace, a proto musí část dotace     
  na úhradu provozních nákladů vrátit - předpis vrácení části dotace 64x 346
       
  Vrácení části dotace, účtováno dle výpisu z BÚ 346 221
       
  Účetní jednotce byla stanovena pokuta za nesprávně vynaloženou dotaci - předpis 545 346
       
  Platba pokuty 346 221
       
  V případě, že se nejedná o dotaci ze SR, ale z jiných zdrojů, bude ve všech    
  případech použit účet 347 - Ostatní dotace    
       
       
  Časové rozlišení    
       
  Náklady příštích období - příklad 1    
  Nájemné placené na konci roku RR za nájem tělocvičny na 2 roky dopředu, tj. na    
  rok RR+1 a RR+2. Faktura od tělovýchovné jednoty v roce RR 60 000 Kč 381 321
       
  Úhrada nájemného placeného v roce RR 60 000 Kč 321 221
       
  Zachycení poměrné části nájemného do nákladů roku RR+1 30 000 Kč  518 381
       
  Zachycení poměrné části nájemného do nákladů roku RR+2 30 000 Kč  518 381
       
       
  Příklad 2    
  Smlouva s tělovýchovnou jednotou o nájmu tělocvičny je sjednána na roky RR,    
  RR+1 a RR+2 v celkové výši 90 000 Kč. Nájemné placené v roce RR činí celkem    
  Kč 90 000 Kč. 30 000 Kč 518  
  60 000 Kč 381  
  90 000 Kč   325
       
  Úhrada nájemného v roce RR 90 000 Kč 325 221
       
  Zahrnutí poměrné části nájemného do nákladů v roce RR+1 30 000 Kč 518 381
       
  Zahrnutí poměrné části nájemného do nákladů v roce RR+2 30 000 Kč 518 381
       
       
  Příklad 3    
  Účetní jednotka zaplatila v roce RR předplatné novin a časopisů na rok RR+1 6 000 Kč 381 221
       
  Zahrnutí částky předplatného do nákladů v roce RR+1 6 000 Kč 501 381
       
       
  Příklad 4    
  Faktura za zákonné a havarijní pojištění služ. automobilu na další rok 42 000 Kč 381 321
       
  Úhrada faktury 42 000 Kč 321 221
       
  Účtování v dalším roce do nákladů 42 000 Kč 548 381
       
       
  Komplexní náklady příštích období - příklad 1    
  Úč. j. vynaložila na zahájení nového výr. programu v roce RR tyto druhy nákladů:    
  spotřeba materiálu 90 000 Kč    
  mzdové náklady vč. pojistného 81 000 Kč    
  poštovné 9 000 Kč     
  Nový výrobní program byl zahájen v lednu roku RR.     
  Zaúčtování jednotl. nákladových druhů v roce RR - spotřeba materiálu 90 000 Kč 501 321
  mzdy 60 000 Kč 521 331
  odvody z mezd 21 000 Kč 524 331
  poštovné 9 000 Kč 518 321
       
  Následné zaúčtování na účet Komplexní náklady příštích období 180 000 Kč 382 555
       
  Zúčtování poměrné části komplexních nákladů příštích období do RR 60 000 Kč 555 382
       
  Zúčtování poměrné části komplexních nákladů příštích období do RR+1 60 000 Kč 555 382
       
  Zúčtování poměrné části komplexních nákladů příštích období do RR+2 60 000 Kč 555 382
       
       
  Výdaje příštích období    
  Příklad 1    
  Úč. jednotka platí za nájem sportovní haly, který se uskutečnil v roce RR, až v    
  únoru roku RR+1. Zachycení nájemného do nákladů roku RR 40 000 Kč 518 383
       
  Úhrada nájemného v únoru roce RR+1 z BÚ 40 000 Kč 383 221
       
       
  Příklad 2    
  Úč. jednotka platí v roce RR+1 zpětně za nájem plaveckého bazénu a to za rok RR    
  a současně i za rok RR+1 celkem 20 000 Kč.     
  Rok RR    
  Zachycení poměrné části nájemného do nákladů daného roku 10 000 Kč 518 383
       
  Rok RR+1    
  Úhrada nájemného za rok RR 10 000 Kč 383 221
       
  Úhrada nájemného za rok RR+1 10 000 Kč 518 221
       
       
  Příklad 3    
  Úč. jednotka vyplácí svým zaměstnancům celoroční odměny za rok RR v březnovém    
  výplatním termínu roku RR+1 ve výši 350 000 Kč.    
  Rok RR    
  Zaúčtování čas. rozlišení odměn do nákladů daného roku 350 000 Kč 521 383
       
  Rok RR+1    
  Výplata odměn zaměstnancům převodem na jejich sporožirové účty 350 000 Kč 383 221
       
       
  Příklad 4    
  Účetní jednotka hradí v roce RR+1 úrok z poskytnutého úvěru zpětně za rok RR     
  ve výši 25 000 Kč    
  Rok RR    
  Zachycení úroku do nákladů daného období 25 000 Kč 562 383
       
  Rok RR+1    
  Úhrada úroku bance 25 000 Kč 383 221
       
       
  Výnosy příštích období    
  Příklad 1    
  Úč. jednotka pronajala své volné skladové prostory, za které nájemce platí nájem    
  dopředu na další rok. Přijaté nájemné v běžném roce 120 000 Kč 221 384
       
  Proúčtování nájemného do výnosů v dalším úč. období 120 000 Kč 384 602
       
       
  Příklad 2    
  Úč. jednotka obdržela v červnu RR úhradu předplatného 12 000 Kč za časopis,    
  který vydává. Předplatné se týká období září RR až srpen RR+1.    
  Přijata úhrada v červnu RR 221 384
       
  Zahrnutí poměrné části do výnosů roku RR 4 000 Kč (účtováno v roce RR) 384 602
       
  Zahrnutí poměrné části do výnosů roku RR+1 8 000 Kč (účtováno v roce RR+1) 384 602
       
       
  Příjmy příštích období    
  Příklad 1    
  Nájemce nezaplatil v roce RR nájemné za nájem sportovní haly za rok RR. Úhradu    
  provedl až v rok RR+1.     
  Rok RR    
  Nezaplacené nájemné 30 000 Kč 385 602
       
  Rok RR+1    
  Pohledávka ve výši neuhrazeného nájemného 30 000 Kč 311 385
       
  Úhrada nájemného 30 000 Kč 221 311
       
       
  Příklad 2    
  Úrok z termínovaného vkladu 2 000 Kč je splatný až v následujícím úč. období.    
  Zaúčtování do výnosů běžného období 2 000 Kč 385 602
       
  Přijatý úrok v následujícím úč. období 2 000 Kč 221 385
       
       
  Příklad 3    
  Úč. jednotka pronajímá své volné skladové prostory za 50 000 Kč ročně. Nájemce    
  uhradil nájemné 100 000 Kč zpětně na konci následujícího úč. období (02) za    
  celou dobu nájmu najednou, tedy za období 01 + 02.    
  Období 01    
  Zaúčtování nájemného do výnosů 50 000 Kč 385 602
       
  Období 02    
  Úhrada nájemného zpětně za období 01 50 000 Kč 221 385
       
  Úhrada nájemného za období 02 50 000 Kč 221 602
       
       
  Dohadné účty aktivní    
  V roce RR nebyly bankou připsány výnosové úroky za prosinec RR v předpokládané    
  výši 800 Kč. Zahrnutí těchto úroků do výnosů roku RR 800 Kč 388 662
       
  Úroky byly připsány v roce RR+1 v částce 750 Kč. Storno dohadné položky aktivní    
  Kč 800 Kč -388 -662
       
  Zachycení úroků do výnosů 750 Kč 221 662
       
       
  Dohadné účty pasivní    
  Příklad 1    
  V roce RR nebyly do bankovního výpisu zahrnuty předpokládané nákladové úroky za    
  prosinec ve výši 2 000 Kč. Zahrnutí těchto úroků do nákladů roku RR 2000 Kč 562 389
       
  Storno dohadné položky pasivní v roce RR+1 2 000 Kč -562 -389
       
  Skutečná výše nákladových úroků za prosinec roku RR dle bankovního výpisu    
  z ledna RR+1 činila 2 200 Kč 562 221
       
       
  Příklad 2    
  Platba zálohy v prosinci roku RR na dodávku el. energie 10 000 Kč 314 221
       
  Nevyfakturovaná spotřeba el. energie ke dni úč. závěrky roku RR 12 000 Kč 502 389
       
  Storno dohadné položky pasivní v roce RR+1 12 000 Kč -502 -389
       
  Faktura za spotřebu energie došla v roce RR+1 ve výši 13 000 Kč 502 321
       
  Proúčtování zálohy 10 000 Kč 321 314
       
  Doplatek dodavateli ve výši rozdílu mezi fakturovanou částkou a zálohou 3 000 Kč 321 221
       
       
  Příklad 3    
  Nevyfakturovaná spotřeba vody ke dni úč. závěrky roce RR činila 65 000 Kč 503 389
       
  Storno dohadné položky pasivní v roce RR+1 65 000 Kč -503 -389
       
  Faktura za spotřebu vody za minulý rok došla v roce RR+1 ve výši 70 000 Kč 503 321
       
  Úhrada faktury 70 000 Kč 321 221
       
       
  Výsledek hospodaření a jeho rozdělení, otevírání a uzavírání účetních knih    
       
  Účtování v případě zisku    
       
  Uzavření výsledkových účtů    
  Převod konečného stavu účtů provozních nákladů skupin 50 - 55 a účtu 597 na Účet 710 sk.50-55
  zisků a ztrát 710 597
       
  Převod konečného stavu účtů provozních výnosů skupin 60 - 64 a účtu 697 na Účet sk.60-64 710
  zisků a ztrát 697 710
       
  Převod konečného stavu účtů finančních nákladů skupin 56 + 57 a účtu 598 na Účet 710 sk.56,57
  zisků a ztrát 710 598
       
  Převod konečného stavu účtů finančních výnosů skupiny 66 a účtu 698 na Účet zisků sk.66 710
  a ztrát 698 710
       
  Převod daně z příjmů z běžné činnosti 710 591
       
  Převod konečného stavu účtů mimořádných nákladů, tj. účtů sk. 58 710 sk.58
       
  Převod konečného stavu účtů mimořádných výnosů, tj. účtů sk. 68 sk.68 710
       
  Převod daně z příjmů z mimořádné činnosti 710 593
       
  Uzavření rozvahových účtů    
  Převod konečných stavů účtů aktiv na Konečný účet rozvažný (KÚR) 702 úč. aktiv
       
  Převod konečných stavů účtů pasiv na Konečný účet rozvažný  úč. pasiv 702
       
  Převod výsledku hospodaření ( zisku) na KÚR 710 702
       
  Převod výsledku hospodaření daného úč. období v rámci otevírání úč. knih na po-    
  čátku nového úč. období na účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    
  nebo-li převod zisku k rozdělení 701 431
       
  Převod počátečních stavů na účty aktiv na začátku nového úč. období úč. aktiv 701
       
  Převod počátečních stavů na účty pasiv na začátku nového úč. období  701 úč. pasiv
       
  Rozdělení zisku    
  Zákonný příděl do rezervního fondu 431 421
       
  Příděl do statutárních fondů 431 423
       
  Příděl do kapitálových fondů 431 413
       
  Příděl do ostatních fondů, pokud je úč. jednotka tvoří 431 427
       
  Podíly na zisku (přiznané) 431 364
       
  Úhrada ztráty minulých let 431 429
       
  Převod zisku, který nebude rozdělen 431 428
       
  Navýšení základního kapitálu 431 419
       
       
  Účtování v případě ztráty    
  Převod výsledku hospodaření (ztráty) na Konečný účet rozvažný 702 710
       
  Převod ztráty na účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na počátku    
  nového úč. období 431 701
       
  Úhrada ztráty ze zákonného rezervního fondu 421 431
       
  Úhrada ztráty ze statutárních fondů tvořených ze zisku 423 431
       
  Úhrada ztráty z fondů tvořených vklady 413 431
       
  Úhrad ztráty společníky na základě stanov či usnesení valné hromady 354 431
       
  Převod neuhrazené ztráty do dalších účetních období 429 431
       
       
  Základní kapitál    
  Účtování u akciové společnosti    
  Otevření úč. knih, které následuje po sestavení zahajovací rozvahy k datu vzniku a.s.    
       
  Základní jmění zapsané do obchodního rejstříku 2 000 000 Kč 701 411
       
  Základní jmění bylo splaceno takto:    
  Nepeněžitý vklad celkem 900 000 Kč, z toho: DHM odepisovaný 600 000 Kč 022 701
       
   DHM neodepisovaný 200 000 Kč 03x 701
       
   materiál 100 000 Kč 111 701
       
  Peněžitý vklad celkem 1 100 000 Kč, z toho: již složený 500 000 Kč 221 701
       
   nesplacená část vkladu 600 000 Kč 353 701
       
  Zaplacení zbývající části vkladu 600 000 Kč 221 353
       
  Emisní ážio při založení a. s. 701 412
       
       
  Účtování vzniku a. s. u vkladatele    
  Nepeněžitý vklad dlouhodobého hmotného majetku odepisovaného (např. movitého),     
  jehož pořizovací cena činila 950 000 Kč a dosavadní oprávky 350 000 Kč.     
  Doúčtování zůstatkové ceny 600 000 Kč 378 082
       
  Vyřazení dlouh. hm. majetku 950 000 Kč 082 022
       
  Vklad dlouh. hm. majetku neodepisovaného 200 000 Kč 378 03x
       
  Vklad materiálu 100 000 Kč 378 111
       
  Peněžitý vklad 500 000 Kč 378 221
       
  Vklad zapsán do obchodního rejstříku 2 000 000 Kč 063 367
       
  Započtení pohledávky a závazku nebo-li odúčtování zůstatku účtu 378, na kterém     
  byly evidovány splacené vklady na vrub účtu 367, jehož zůstatek nyní činí     
  Kč 600 000 Kč a představuje dosud nesplacený vklad vkladatelem 1 400 000 Kč 367 378
       
       
  Zvýšení základního kapitálu a. s. úpisem nových akcií, účtováno u a. s.    
  Splacení nových akcií peněžitými vklady 221 379
       
  Splacení akcií nepeněžitými vklady 221 379
       
  V případě, že bylo splaceno nejméně 30 % upisovaných nových akcií, účtuje se    
  upsání akcií 353 419
       
  Emisní ážio - rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií a emisním kurzem akcií nebo-li    
  částkou, za kterou úč. jednotka akcie vydává, tedy emisní kurz - jmenovitá hodnota 353 412
       
  Zápočet pohledávky a závazku, tj. již zaplacených vkladů (pohledávky se snížily o    
  již zaplacené vklady a zůstatek účtu 353 nyní představuje ještě nesplacené vklady) 379 353
       
  Zvýšení základního kapitálu po zápisu tohoto zvýšení do obchodního rejstříku 419 411
       
       
  Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, účtováno u a. s.    
  Rozhodnutím valné hromady úč. jednotka po schválení úč. závěrky zvyšuje základní    
  kapitál takto:    
  z fondů tvořených ze zisku 423 419
       
  ze zisku k rozdělení 431 419
       
  z kapitálových fondů 413 419
       
  z nerozděleného zisku minulých let 428 419
       
  Zvýšení bylo zapsáno do obchodního rejstříku 419 411
       
       
  Snižování základního kapitálu stažením části akcií z oběhu, účtováno u a. s.    
  Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu, úč. jednotka nakupuje své    
  vlastní akcie 252 221
       
  Zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku 411 419
       
  Následné zničení akcií 419 252
       
  Rozdíl mezi pořizovací cenou akcií a jejich jmenovitou hodnotou (rozdíl se účtuje     
  buď do rezervního fondu nebo jako emisní ážio; záleží na rozhodnutí valné hromady 252 4xx
       
       
  Snižování základního kapitálu, účtováno u akcionářů    
  Bezplatné převzetí akcií    
  Akcie byly účetní jednotkou převzaty bezplatně (úč. jednotka tedy akcionáře nevyplá-    
  cela). Úbytek těchto akcií představuje pro akcionáře náklad 568 063
       
  Převzetí akcií za úplatu    
  Úč. jednotka vyplácí akcionáře při stažení akcií z oběhu 221 661
       
  Úbytek akcií u akcionáře 561 063
       
       
  Pozn.: U s.r.o. je účtování o základním kapitálu obdobné    
  Na vytvoření vlastního kapitálu (kromě základního kapitálu) se společníci mohou    
  podílet příplatky - předpis 353 413
       
  Úhrada příplatku společníka na BÚ 221 353
       
  Úhrada příplatku společníka nepeněžitým vkladem např. materiálem 111 353
       
       
  Zápůjčka ve skupině    
  Případ 1    
  Úč. jednotka poskytla zápůjčku podniku ve skupině 351 221
       
  Úroky z poskytnuté zápůjčky 351 662
       
  Splátka zápůjčky dlužníkem 221 351
       
  Případ 2    
  Účetní jednotce byla poskytnuta zápůjčka jiným podnikem ve skupině 221 361
       
  Úroky za poskytnutí zápůjčky 562 361
       
  Úhrada zápůjčky věřiteli 361 221
       
  Výplata podílu na zisku členům obchodní korporace 364 221
       
  Odměna člena statutárního orgánu 523 379
       
  Přiznání tantiemy 431 379
       
  Plátce DPH krátí nárok na odpočet DPH na vstupu u přijatých plnění pomocí    
  poměrového koeficientu ve výši 0,5 . Faktura činí 12 100 Kč vč. daně    
   - faktura od dodavatele 12 100 Kč   321
   - analyticky rozlišené zaúčtování části faktury s nárokem na odpočet 5 000 Kč 518  
   - uplatněná část nároku na odpočet DPH k částce 5000 Kč, DPH=1 050 Kč 343  
   - analyticky rozlišené zaúčtování části faktury bez nároku na odpočet 6 050 Kč 518  
       
  Účtování emisních povolenek:    
   - bezúplatné nabytí prvním provozovatelem 019 347
   - spotřeba na základě realizované produkce emise skleníkových plynů 548 019
    347 648
  Účtování preferenčních limitů:    
   - bezúplatné nabytí pref. limitu 019 347
   - odpis pref. limitu a rozpuštění dotace 551 079
    347 648
       
  Darování reklamních předmětů nad zákonný limit - DPH 543 504
   (doloženo smlouvou, dar poskytnutý subjektům vyjmenovaným v ZDP, vyskladnění) 543 343
       
  Darování reklamních předmětů pod zákonný limit (osvobozeno od DPH) 543 504
   ( u prováděné reklamy - namísto daru - použití účtu 518an., u obou těchto případů je    
  použit "doklad o použití", dále se případně zohledňuje cena obvyklá)    
       
  Provádění oprav v účetnictví v návaznosti na jejich významnost    
  (otázku významnosti řeší účetní jednotka individuálně)    
       
  V roce RR zaúčtována faktura na opravu střechy ve výši 1 580 000 Kč 511 321
  v roce RR+1 zjištěna chyba - přesmyčka číslic, má být 1 850 000 Kč    
  oprava (významná) provedena v roce RR+1 (proúčtování rozdílu) 270 000 Kč   321
  … postup do 31.12.2012 - účtování jako součást minořádného VH běžného roku 588  
  … postup od 1.1.2013 - účtování na účet jiný výsledek hospodaření min. let. 426  
       
  V roce RR zaúčtována faktura na poskytnuté služby ve výši 1 740 000 Kč 311 602
  v roce RR+1 zjištěna chyba - přesmyčka číslic, má být 1 470 000 Kč    
  oprava (významná) provedena v roce RR+1 (proúčtování rozdílu) 270 000 Kč -311  
  … postup do 31.12.2012 - účtování jako součást minořádného VH běžného roku 588  
  … postup od 1.1.2013 - účtování na účet jiný výsledek hospodaření min. let. 426  
       
  V roce RR zaúčtována faktura na poskytnuté služby ve výši 10 360 000 Kč 311 602
  v roce RR+1 zjištěna chyba - přesmyčka číslic, má být 10 630 000 Kč    
  oprava (významná) provedena v roce RR+1 (proúčtování rozdílu) 270 000 Kč 311  
  … postup do 31.12.2012 - účtování jako součást minořádného VH běžného roku   688
  … postup od 1.1.2013 - účtování na účet jiný výsledek hospodaření min. let.   426
       
  V roce RR účtován závazek vůči zaměstanci za prac. cestu 174 Kč 512 333
  v roce RR+1 zjištěna chyba - přesmyčka číslic, má být 147 Kč    
  oprava nevýznamná provedena v roce RR+1 (proúčtování rolu) 27 Kč -512 -333
       
  V roce RR účtována pohledávka za zaměstnancem z titulu škody ve výši 158 Kč 335 649
  v roce RR+1 zjištěna chyba - přesmyčka číslic, má být 185 Kč    
  oprava nevýznamná provedena v roce RR+1 (proúčtování rozdílu) 27 Kč 335 649