Účtový rozvrh pro podnikatele

Účtové třídy:

0 - Dlouhodobý majetek
1 - Zásoby
2 - Finanční účty
3 - Zúčtovací vztahy
4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
5 - Náklady
6 - Výnosy
7 - Závěrkové a podrozvahové účty
8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

Účtový rozvrh pro podnikatele v pdf souboru: uctovy_rozvrh.doc (58,5 kB)

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účet Popis Typ Druh
011 Zřizovací výdaje Aktivní Rozvahový
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Aktivní Rozvahový
013 Software Aktivní Rozvahový
014 Ocenitelná práva Aktivní Rozvahový
015 Goodwill Aktivní Rozvahový
019 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Aktivní Rozvahový
021 Stavby    
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    
025 Pěstitelské celky trvalých porostů    
026 Dospělá zvířata a jejich skupiny    
029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek    
031 Pozemky    
032 Umělecká díla a sbírky    
041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku    
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku    
043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku    
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    
061 Podíly v ovládaných a řízených osobách    
062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem    
063 Ostatní cenné papíry a podíly    
065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti    
066 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv    
067 Ostatní půjčky    
069 Jiný dlouhodobý finanční majetek    
071 Oprávky ke zřizovacím výdajům    
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
073 Oprávky k softwaru    
074 Oprávky k ocenitelným právům    
075 Oprávky ke goodwillu    
079 Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku    
081 Oprávky ke stavbám    
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc    
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
086 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám    
089 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku    
091 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku    
092 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku    
093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku    
094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku    
095 Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek    
096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku    
097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku    
098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku    

Účtová třída 1 - Zásoby

Účet Popis Typ Druh
111 Pořízení materiálu Aktivní Rozvahový
112 Materiál na skladě Aktivní Rozvahový
119 Materiál na cestě Aktivní Rozvahový
121 Nedokončená výroba    
122 Polotovary vlastní výroby    
123 Výrobky    
124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny    
131 Pořízení zboží    
132 Zboží na skladě a v prodejnách    
139 Zboží na cestě    
151 Poskytnuté zálohy na materiál    
152 Poskytnuté zálohy na zvířata    
153 Poskytnuté zálohy na zboží    
191 Opravná položka k materiálu    
192 Opravná položka k nedokončené výrobě    
193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby    
194 Opravná položka k výrobkům    
195 Opravná položka ke zvířatům    
196 Opravná položka ke zboží    
197 Opravná položka k poskytnutým zálohám na zásoby    
198 Opravná položka k zálohám na zboží    
199 Opravná položka k zálohám na zvířata    

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Účet Popis Typ Druh
211 Pokladna Aktivní Rozvahový
213 Ceniny    
221 Bankovní účty    
241 Emitované krátkodobé dluhopisy    
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    
251 Majetkové cenné papíry k obchodování    
252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly    
253 Dluhové cenné papíry k obchodování    
255 Vlastní dluhopisy    
256 Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti    
257 Ostatní cenné papíry    
259 Pořizování krátkodobého finančního majetku    
261 Peníze na cestě    
291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku    

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účet Popis Typ Druh
311 Odběratelé Aktivní Rozvahový
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry    
314 Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé    
315 Ostatní pohledávky    
321 Dodavatelé Pasivní Rozvahový
322 Směnky k úhradě    
324 Příjaté provozní zálohy    
325 Ostatní závazky    
331 Zaměstnanci    
333 Ostatní závazky k zaměstnancům    
335 Pohledávky za zaměstnanci Aktivní Rozvahový
336100 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení    
336200 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění    
341 Daň z příjmů Pasivní Rozvahový
342 Ostatní přímé daně    
343 Daň z přidané hodnoty    
345 Ostatní daně a poplatky    
346 Dotace ze státního rozpočtu    
347 Ostatní dotace    
349 Pomocný účet k DPH    
351 Pohledávky - ovládající a řídící osoba    
352 Pohledávky - podstatný vliv    
353 Pohledávky za upsaný základní kapitál    
354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty    
355 Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva    
358 Pohledávky k účasníkům sdružení    
361 Závazky - ovládající a řídící osoba    
362 Závazky - podstatný vliv    
364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku    
365 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva    
366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti    
367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů    
368 Závazky k účastníkům sdružení    
371 Pohledávky z prodeje podniku    
372 Závazky z koupě podniku    
373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací    
374 Pohledávky z pronájmu    
375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů    
376 Nakoupené opce    
377 Prodané opce    
378 Jiné pohledávky    
379 Jiné závazky    
381 Náklady příštích období    
382 Komplexní náklady příštích období    
383 Výdaje příštích období    
384 Výnosy příštích období    
385 Příjmy příštích období    
388 Dohadné účty aktivní    
389 Dohadné účty pasivní    
391 Opravná položka k pohledávkám    
395 Vnitřní zúčtování    
398 Spojovací účet při sdružení    

Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Účet Popis Typ Druh
411 Základní kapitál Pasivní Rozvahový
412 Emisní ážio Pasivní Rozvahový
413 Ostatní kapitálové fondy    
414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků    
418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách    
419 Změny základního kapitálu    
421 Zákonný rezervní fond    
422 Nedělitelný fond    
423 Statutární fondy    
428 Nerozdělený zisk minulých let    
429 Neuhrazená ztráta minulých let    
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    
451 Rezervy zákonné    
453 Rezerva na daň z příjmů    
459 Ostatní rezervy    
461 Bankovní úvěry    
471 Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba    
472 Dlouhodobé závazky - podstatný vliv    
473 Emitované dluhopisy    
474 Závazky z pronájmu    
475 Dlouhodobé přijaté zálohy    
478 Dlouhodobé směnky k úhradě    
479 Jiné dlouhodobé závazky    
481 Odložený daňový závazek a pohledávka    
491 Účet individuálního podnikatele    

Účtová třída 5 - Náklady

Účet Popis Typ Druh
501 Spotřeba materiálu daňový výsledkový
502 Spotřeba energie daňový výsledkový
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek daňový výsledkový
504 Prodané zboží daňový výsledkový
511 Opravy a udržování daňový výsledkový
512 Cestovné daňový výsledkový
513 Náklady na reprezentaci daňový výsledkový
517 Drobný nehmotný majetek daňový výsledkový
518 Ostatní služby daňový výsledkový
521 Mzdové náklady daňový výsledkový
522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti daňový výsledkový
523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva daňový výsledkový
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění daňový výsledkový
525 Ostatní sociální a zdravotní pojištění daňový výsledkový
526 Sociální náklady individuálního podnikatele daňový výsledkový
527 Zákonné sociální náklady daňový výsledkový
528 Ostatní sociální náklady daňový výsledkový
531 Daň silniční daňový výsledkový
532 Daň z nemovitostí daňový výsledkový
538 Ostatní daně a poplatky daňový výsledkový
541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku daňový výsledkový
542 Prodaný materiál daňový výsledkový
543 Dary daňový výsledkový
544 Smluvní pokuty a penále daňový výsledkový
545 Ostatní pokuty a penále daňový výsledkový
546 Odpis pohledávky daňový výsledkový
548 Ostatní provozní náklady daňový výsledkový
549 Manka a škody daňový výsledkový
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku daňový výsledkový
552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv daňový výsledkový
554 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv daňový výsledkový
555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období daňový výsledkový
557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku daňový výsledkový
558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek daňový výsledkový
559 Tvorba a zúčtování opravných položek daňový výsledkový
561 Prodané cenné papíry a podíly daňový výsledkový
562 Úroky daňový výsledkový
563 Kurzové ztráty daňový výsledkový
564 Náklady z přecenění  cenných papírů daňový výsledkový
566 Náklady z finančního majetku daňový výsledkový
567 Náklady z derivátových operací daňový výsledkový
568 Ostatní  finanční náklady daňový výsledkový
569 Manka a škody na finančním majetku daňový výsledkový
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv daňový výsledkový
579 Tvorba a zúčtování opravných položek daňový výsledkový
581 Náklady na změnu metody daňový výsledkový
582 Škody daňový výsledkový
584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv daňový výsledkový
588 Ostatní mimořádné náklady daňový výsledkový
589 Tvorba a zúčtování opravných položek daňový výsledkový
591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná daňový výsledkový
592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená daňový výsledkový
593 Daň z příjmů z mimoř. činnosti - splatná daňový výsledkový
594 Daň z příjmů z mimoř. činnosti - odložená daňový výsledkový
595 Dodatečné odvody daně z příjmů daňový výsledkový
596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům daňový výsledkový
597 Převod provozních nákladů daňový výsledkový
598 Převod finančních nákladů daňový výsledkový